PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kulturní a historický rámec evropské integrace. - JMM046
Anglický název: Cultural and Historical Framework of the European Integration.
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM142
Záměnnost : JMM142
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (31.01.2019)
Jednosemestrální magisterský kurz Kulturní a historický rámec evropské integrace nabízí studentům analýzu hlavních kulturních, politických a ideových směrů od novověku po současnost, které vedly k utváření společného evropského prostoru a Evropské unie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (31.01.2019)

Hlavním cílem kurzu je ukázat v historické perspektivě, na jakých základech stála a stojí společná vůle ke sjednocování Evropy. Studenti se seznámí s myšlenkami sjednocené Evropy v dějinných souvislostech a s  jednotlivými aspekty formování integrované Evropy na pozadí společných hodnot a tradic v evropském prostoru. Kurz je založen na studiu různorodých pramenů, od odborných článku a knih, až po beletristické a filosofické texty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (22.02.2019)

 

 

V průběhu semestru účastníci kurzu přečtou 2 knihy od evropských autorů k tématu (dle vlastního výběru, alespoň jedna kniha bude beletristická). Názvy knih budou zaslány na: kasakova@fsv.cuni.cz a tomalova@fsv.cuni.cz do 3.3.2019. Ke každé knize bude vypracována zpráva v rozsahu 1NS, k odevzdání do 17.5.2019 e-mailem na výše zmíněné adresy.

 

1.       referát v rozsahu 15–20 minut + příprava handoutu včetně seznamu použitých zdrojů (nejméně 4 akademické zdroje) a dvou otázek k diskusi; handout je nutno nahrát do Moodlu nejpozději do úterý v týdnu prezentace do 9:00 hodin (max 20 bodů)

 

2.       aktivní účast v diskusi, maximálně 1 neomluvená absence(max 10 bodů)

 

3.       oponentura – objektivní a kritické zhodnocení referátu v rozsahu 5 min (max 10 bodů)

 

4.       seminární práce– téma vychází z témat seminářů. Téma seminární práce bude odlišné od tématu referátu. Téma bude vyučujícím sděleno do 12. 3. 2019 do 16:00 hodin prostřednictvím emailu na kasakova@fsv.cuni.cz a na tomalova@fsv.cuni.cz. Ke zpracování projektu je nutno využít nejméně 10 akademických zdrojů. Termín odevzdání seminární  práce je stanoven na 31. května 2019 do 16:00 hodin v rozsahu 10ti normostran na email kasakova@fsv.cuni.cz a tomalova@fsv.cuni.cz (max 30 bodů)

 

5.       závěrečná zkouška – otevřené otázky vycházející z probrané látky na přednáškách, textů na jednotlivé přednášky a základní literatury (max 30 bodů)

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (20.02.2019)

 

Literatura

PAGDEN, Anthony, ed. The idea of Europe: from antiquity to the European Union. Vol. 13. Cambridge University Press, 2002.

CHECKEL, Jeffrey T., and Peter J. KATZENSTEIN, eds. European identity. Cambridge University Press, 2009.

Van HAM, Peter. European integration and the postmodern condition: Governance, democracy, identity. Routledge, 2013.

SHORE Cris. Building Europe: The cultural politics of European integration. Routledge, 2013.

KØLVRAA, Christoffer. Imagining Europe as a global player: the ideological construction of a new European identity within the EU . Bruxelles: P.I.E. Peter Lang, 2012.

TODOROV, Tzvetan. Strach z barbarů: kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. Praha: Paseka 2011.

Doporučená literatura

McCREA, Ronan. Religion and the public order of the European Union. Oxford University Press, 2010.

MORLEY, David. Spaces of identity: Global media, electronic landscapes and cultural boundaries. Routledge, 2002.

WRIGHT, Sue. Community and communication: The role of language in nation state building and European integration. Vol. 114. Multilingual Matters, 2000.

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (31.01.2019)

 KUrz využívá inovativních výukových metod, důraz je kladen na interaktivní formy výuky a skupínové debaty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (31.01.2019)

 

Bodové hodnocení:

·       A: 100-91 bodů

·       B: 90-81 bodů

·       C: 80-71 bodů

·       D: 70-61 bodů

·       E: 60-51 bodů

·       F: <51 bodů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (31.01.2019)

 

Program:

1) 20.2. 2019     Úvodní hodina ET, ZK

 

2) 27.2.2019      Koncepty Evropy (ZK)

                            Prezentace:

Oponentura:

 

3) 6.3. 2019       Evropa jako společný kulturní prostor? (ET)

Prezentace:

                            Oponentura:

 

                           

4) 13.3.2019     Evropa v mírových plánech 17.–18. století (ZK)

                            Prezentace:

Oponentura:

 

5) 20.3.2019     Myšlenka sjednocené Evropy a nacionalismus v 19. století (ZK)

Prezentace:

              Oponentura:    

 

6) 27.3.2019      Idea sjednocené Evropy v meziválečném období (ZK)

Prezentace:

                            Oponentura:

                           

7) 3.4.2019        Poválečné smýšlení o Evropě (ZK)

                            Prezentace:

Oponentura:

 

8) 10.4.2019      Duchovní a kulturní tradice sjednocené Evropy  (ET)

Prezentace:

                            Oponentura:

 

9)17.4.2019       Evropa a jazyk (ET)

Prezentace:

                            Oponentura:

 

10) 24.4.2019    Kulturní aspekty evropské integrace a evropská kulturní diplomacie (ET)

Prezentace:

                            Oponentura:

                           

11) 1.5.2019      VOLNO

12) 8.5.2019      VOLNO

13) 15.5.2019    Role vědy v evropské integraci (EČ)

 

 

Četba k jednotlivým přednáškám bude k dispozici v Moodle. Heslo: KulturaEU.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK