PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Obrazy a stereotypy Balkánu - JMM034
Anglický název: Images and Stereotypes of the Balkans
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011 do 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: František Šístek, M.A., Ph.D.
Vyučující: František Šístek, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: VYKOUKAL (28.08.2011)
Balkán a jeho obyvatelé byli v minulosti tradičně nahlíženi a popisováni za pomoci řady stereotypů, klišé a opakujících se obrazů. Negativní představy o "neklidném", "výbušném", "chaotickém", "barbarském" a "násilném" Balkáně i romantičtější diskurs o údajné pohostinnosti, statečnosti a opravdovosti "horkokrevných" Balkánců úspěšně přetrvaly až do současnosti. Cílem tohoto kursu bude přiblížit základní okruhy obrazů a stereotypů o evropském jihovýchodě v historické perspektivě od jejich vzniku na prahu moderní doby až po dnešek. Prozkoumáme jak vnější ("západní") pohled na Balkán a jeho podoby (Balkán jako "brána Orientu", "věčně neklidný Balkán", romantizaci Balkánců jako "ušlechtilých junáků" apod.), tak také vzájemné předsudky tamějších populací nebo jejich vztah k "Evropě". K většině přednášek se vztahuje povinná četba: částečně jde o zásadní odborné texty k tématu (Larry Wolff, Maria Todorova, Vesna Goldsworthy, Božidar Jezernik apod.), částečně pak budeme společně rozebírat obrazy a stereotypy obsažené v charakteristických ukázkách publicistického nebo cestopisného charakteru i reprezentace "balkánství" ve filmu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: František Šístek, M.A., Ph.D. (12.10.2018)

Základní podmínkou absolvování kursu je pravidelná účast na přednáškách.  Pokud se někdo ze závažných důvodů nemůže účastnit hodiny, musí o tom předem informovat vyučujícího.  

K většině přednášek se vztahuje povinná četba.  Vždy bude dopředu určen jeden student jako hlavní referující, jenž představí základní myšlenky textu, poté bude následovat společná diskuse.  Četba je povinná pro všechny, nikoli jen pro hlavního referujícího!  Doporučená četba pomáhá rozšířit znalosti o probíraných tématech a může posloužit i jako insipirace pro  vypracování závěrečné práce.       

Vedle pravidelné četby a smysluplné účasti v diskusích napíše každý student písemnou práci, související s obsahem kurzu.  Témata jsou volitelná po dohodě s vyučujícím, zvolena by měla být pokud možno zhruba v polovině semestru.  Závěrečná práce o celkovém rozsahu 15 stran může být odevzdána v češtině nebo angličtině.

 

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

 

Jednotlivé součásti celkového hodnocení

 

účast v hodinách 10%

aktivita v diskusích 25%

referát 25%

seminární práce 40%

Sylabus
Poslední úprava: František Šístek, M.A., Ph.D. (05.10.2018)

1. Úvodní hodina

 

Praktické otázky, povinnosti v rámci kursu

teoretická a metodologická východiska zkoumání obrazů a stereotypů

Základní terminologie (stereotyp, obraz, reprezentace, alterita)

Geneze zkoumání obrazů a stereotypů

 

 

Povinná četba: žádná.

 

Doporučená literatura


Walter Lippman: Public Opinion, New York 1922.

http://xroads.virginia.edu/~Hyper2/CDFinal/Lippman/cover.html

též v češtině: Walter Lippman: Veřejné mínění, Praha: Portál 2015.

 

Edward Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha – Litomyšl: Paseka 2006.

 

 

2. „Západ“ objevuje „Balkán“ a jeho obyvatele

 

 

Povinná četba:

 

Božidar Jezernik: Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers, London: Saqi 2004, kapitola “The Land Where the East Begins,“ 23-46.

https://www.uloz.to/!4C5QJoet/jezernik-wild-europe-pdf

Heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura

 

Ami Boué: La Turquie d´Europe, Paris 1840

http://www.archive.org/details/laturquiedeurop02bougoog

 

Konstantin Jireček: Cesty po Bulharsku, Praha 1888.

http://openlibrary.org/books/OL240916M/Cesty_po_Bulharsku.

 

Luďa Klusáková: Cestou do Cařihradu. Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha: ISV, 2005.

 

Larry Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Englightenment, Stanford: Stanford University Press, 1994.

 

 

 

3. Balkán jako „brána Orientu“

 

Povinná četba:

 

Tomáš Rataj: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha: Scriptorium, 2002.

Kapitolky: „Turek jako nepřítel“, 219-224; „Turek jako přítel“, 230-233; „Turek jako pán mocné říše“, 244-255; „Turek jako člověk každodennosti“, 256-261; „Turek jako ukrutný krvežíznivec a utlačovatel křesťanů“, 262-274; „Turek jako obecný znak a jeho použití“, 278-292.

https://www.uloz.to/!G2FRUJPP/rataj-ceske-zeme-ve-stinu-pulmesice-pdf

heslo: BalkanS

 

 

Doporučená četba:

 

Adin Ljuca: “Turci a Švábové, nebo slovanští bratři? Český pohled na bosenské muslimy v letech 1878-1918“, In: Mirjam Moravcová, David Svoboda, František Šístek, eds: Pravda, láska a „ti na Východě“. Obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti, Praha: FHS UK, 2006, 122-134.

 

Hana Sobotková: “The Image of Balkan Muslims in Czech and French Journals,“ In: Eteven G. Ellis, Luďa Klusáková, eds: Imagining Frontiers, Contesting Identities, Pisa: Pisa University, 2007.

 

Ludvík Kuba: Čtení o Bosně a Hercegovině. Cesty a studie z roků 1893-1896, Praha: Družstevní práce, 1937.

 

 

 

4. „Násilný a věčně nestabilní Balkán“

 

Povinná četba:

 

Robert D. Kaplan: Balkan Ghosts. A Journey Through History, New York: Vintage 1994,

3-28, 79-99.

https://www.uloz.to/!zPMwhHmq/kaplan-balkan-ghosts-pdf

Heslo: BalkanS

 

 

 

Doporučená literatura:

 

Milovan Djilas: Besudna zemlja, Beograd 2005 (též v angličtině: Land without Justice).

 

Slobodan G. Markovich: British Perceptions of Serbia and the Balkans, 1903-1906, Paris 2001.

 

Emanuel Škatula: Válka na Balkáně. Válečné tažení Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory proti Turecku, Praha 1913.

 

 

 

5. Romantický pohled na Balkán

 

Povinná četba:

 

Božidar Jezernik: Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers, London: Saqi, 2004, 103-146.

https://www.uloz.to/!4C5QJoet/jezernik-wild-europe-pdf

heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura:

 

Gerhard Gesemann: Die montenegrische Mensch. Zur Literaturgeschichte und Charakterologie der Patriarchalität, Prag 1934 (též v srbochorvatských překladech jako G. Gezeman: Čojstvo i junaštvo starih Crnogoraca nebo Crnogorski čovjek).

 

Josef Holeček: Černohorští junáci, Praha: SNKL, 1954,

 

Ján Jankovič: Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839-1914), Bratislava: JUGA, 2004.

 

Marko Miljanov: Primjeri čojstva i junaštva, Beograd 1901 (a řada následných vydání).

 

František Šístek: Junáci, horalé a lenoši. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti 1830-2006, Praha: Historický ústav, 2011.

 

 

6. Balkán očima žen a obrazy Balkánek


Povinná četba:

 

John Hodgson: “Edith Durham“, In: John B. Allcock; Antonia Young, eds: Black Lambs and Grey Falcons. Women Travelling in the Balkans, New York and Oxford: Berghahn Books, 2000, 9-31.

https://www.uloz.to/!uBsnsp3q/allcock-black-lambs-grey-falcons-pdf

heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura:

 

Mary Durham: High Albania, London 1909

http://digital.library.upenn.edu/women/durham/albania/albania.html

 

Ctibor Nečas: Mezi muslimkami: Působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918, Brno: Masarykova univerzita, 1992.

 

 

7. Obrazy a stereotypy Balkánu v literatuře

 

Povinná četba:

 

Vesna Goldsworthy: Inventing Ruritania. The Imperialism of the Imagination, New Haven and London, 1998, Preface IX-XI; Chapter 4: “War and Diplomacy in the New Ruritania: Comic Visions of the Balkans“, 111-159; Reclaiming Balkan Erewhons, 201-212.

https://www.uloz.to/!zPMwhHmq/kaplan-balkan-ghosts-pdf

Heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura:

 

Ivo Andrić: Most na Drině, Praha 2009.

 

Ismail Kadare: Krvavý duben, Praha 2007.

 

Bram Stoker: Dracula, 1897.

 

Henry Miller: Kolos z Maroussi, Praha 2011.

 

 

8. Obrazy Balkánu po roce 1989

 

 

Povinná četba

 

Pavlos Hatzopoulos, The Balkans beyond Nationalism and Identity, London: I. B. Tauris 2008, chapter 2, “All that is, is Nationalist“: Western Imaginings of the Balkans Since the Yugoslav Wars, 41-67.

https://uloz.to/!Nv69R8KrSxL7/pavlos-hatzopoulos-the-balkans-beyond-nationalism-and-identity-international-relations-and-ideology-2008-1-pdf#_ga=2.47921191.1677951629.1538643202-802096464.1519157810

heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura

 

František Šístek, „Diskursy o násilí na moderním Balkáně,“ in: Bedřich Loewenstein – Milan Hlavačka – František Šístek a kol.: Násilí: jiná moderna, Praha: Historický ústava 2017, 89-114.

 

 

 

 

9. Obrazy a stereotypy balkánského prostředí ve filmu

 

Povinný film: bude vybrán po společné dohodě na jedné z předchozích hodin

(shlédne každý sám, na přednášce bude následovat rozbor a diskuse)

 

 

Doporučená literatura:

 

Dina Iordanova: Cinema of Flames: Balkan Film, Culture and the Media, London and Berkley: BFI and University of California Press 2001.

 

Pavle Levi: Disintegration in Frames: Aesthetics and Ideology in the Yugoslav and Post-Yugoslav Cinema, Stanford: Stanford University Press 2007.

 

Jana Dudková: Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov, Bratislava: Slovenský filmový ústav, VEDA 2008.

 

 

 

10. Obraz válek o jugoslávské dědictví (90. léta 20. století)

 

 

Povinná četba:

 

Peter Maass: Love Thy Neighbor: A Story of War, London: Papermac 1996.

3-15; 36-57; 271-277.

https://www.uloz.to/!i3TSss3D/maass-love-thy-neighbour-pdf

heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura:

 

 

Sabrina P. Ramet: Thinking about Yugoslavia. Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge University Press 2005.

https://www.uloz.to/!NwRRTKvt/ebooksclub-org-thinking-about-yugoslavia-scholarly-debates-about-the-yugoslav-breakup-and-the-wars-in-bosnia-and-kosovo-pdf

heslo: BalkanS

 

Misha Glenny: The Fall of Yugoslavia, Penguin 1992.

 

Bernard Henry Lévy: Le lys et la cendre, Paris 1996.

 

Mark Thompson: A Paper House. The Ending of Yugoslavia, Vintage 1992.

 

Ed Vulliamy: Údobí pekla, Praha: Naše vojsko 1994.

 

 

 

11. Vzájemné předsudky balkánských národů

 

 

Povinná četba

 

Milica Bakić-Hayden: „Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia,“ In: Slavic Review, vol. 54, no. 4 (Winter 1995), 917-931.

https://www.uloz.to/!DH3hezd1/hayden-nesting-orientalism-pdf

heslo: BalkanS

 

 

Maria Todorova: Imagining the Balkans, Oxford and New York: Oxford University Press, 1997.

kapitola “Balkans as Self-designation“, 38-61.

https://www.uloz.to/!vFVwmPFpk/imagining-the-balkans-pdf

heslo: BalkanS

 

 

 

Doporučená literatura

 

Ivan Aralica: Odkvetlé impérium, Praha: Konsultace, 1991.

 

Olivera Milosavljević: U tradiciji nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca XX. veka o „nama“ i „drugima“, Beograd 2002.

 

Dinko Šokčević: Hrvati u očima Madjara, Madjari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Zagreb 2006.

 

 

 

12. „Balkán“ a „Evropa“

 

 

Povinná četba:

 

Aleko Konstantinov: Baj Gaňu a jiné prózy, Praha 1953, 11-56.

https://www.uloz.to/!BSfgo2eX/konstantinov-baj-ganu-a-jine-prozy-pdf

heslo: BalkanS

 

 

Doporučená literatura:

 

Roumen Daskalov: “Modern Bulgarian Society and Culture through the Mirror of Bai Ganio“, In: Slavic Review, vol. 60, No. 3 (Autumn 2001), 530-549.

 

Wendy Bracewell, Alex Drace-Francis: Balkan Departures: Travel Writing from Southeastern Europe, Oxford: Berghahn Books 2009.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK