PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ (Německo) - JMB222
Anglický název: The Relations of Czechoslovakia/Czech Republic to German Speaking Countries (Germany)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Baun-G-05-ECE.pdf Baun postoj SRN k rozšíření EU
stáhnout BDV EU enl 1205.pdf Zahraniční pohled na vztah SN k rozšíření EU
stáhnout C-N deklarace 97.doc ČN deklarace 1997
stáhnout C-N sml 27-2-1992 č.pdf ČN smlouva 1992
stáhnout CN 11-12-73.pdf Pražská smlouva 1973
stáhnout Cordel Wolf G ECE 07.pdf Rozšíření NATO a EU jako pokračování Ostpolitik
stáhnout CZP07.pdf Ročenka zahraniční politiky ČR 2007
stáhnout CZP13.pdf Ročenka zahraniční politiky ČR 2013
stáhnout Dejmek_CS-N_45-92.pdf Dejmek - vztahy CS-Německo 1945-1992
stáhnout Domnitz Dekrety in EP.pdf Dekrety prez.Beneše a CSU v Evropské parlamentu
stáhnout Domnitz Dekrety v Č parl.pdf Usnesení o dekretech prez.Beneše v parlamentu ČR
stáhnout D-Tsch Erkl 97.pdf ČN deklarace 1997 německy
stáhnout Gutachten-N-P-04.pdf Posudek o neprávoplatnosti nároků odsunutých N
stáhnout Handl C-N 2014 s.105-121.pdf Kapitola z ročenky ČZP 2014
stáhnout Handl C-N 2015 s. 87-104.pdf Kapitola z ročenky ČZP 2015
stáhnout Handl CR-SRN 1990-2009.pdf Handl z knihy Česká zahran. politika M.Kořana 2009
stáhnout Handl ČN deklar 10 let.pdf Jednání o deklaraci a její realizace
stáhnout Handl D-CR Osteuropa.pdf Handl - vztahy C-N po vstupu do EU
stáhnout Handl Deutsch Tschech 1990-2004.pdf Handl Německá politika vůči ČR 1990-2004
stáhnout Hopp SLM Machtfaktor2010.pdf Analýza vlivu Sudetoněmeckého kraj.sdružení na CSU
stáhnout K-O Lang MOE-EU D 06.pdf Lang - pohled na vychodni sousedy po vstupu do EU
stáhnout Kunstat MV1_07.pdf Kunštát - současný pohled na sudetoněm. otázku
stáhnout Kunštát Postupim a deklarace.pdf Debata o Postupimi při jednání o deklaraci
stáhnout Odškodnění otrocké práce.doc Zpráva o výplatách odškodnění nucené práce
stáhnout Poplawski raport_role-ce-in-german-economy_net.pdf Analýza hospodářských vztahů SRN a zemí Visegrádské skupiny
stáhnout Schr HN - 041004.htm Schöder - finální odmítnutí nároků
stáhnout Sperling neither Hegemony.pdf Kritéria hegemonie a vztah SRN k východ.sousedům
stáhnout Spruds CEE and Germany 2013.pdf Kratochvíl-Sychra - německo-české vztahy po 1990
stáhnout Šitler Č reparační nároky.pdf Řešení reparačních nároků ČR a majetek SN
stáhnout Usnesení PSP 24-4-2002.htm Dokument: Usnesení PSP 24-2-2002
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (11.10.2016)

Povinná literatura: 

KUNŠTÁT, M. - ŘEZANKOVÁ, I.: Česko-německé vztahy po pádu železné opony. Dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997 (Sešity Rady pro mezinárodní vztahy 1/1997), Praha 1997;
KUNŠTÁT, M. - Vztahy SRN a České republiky. In: Vztahy SRN ke státům střední Evropy (edd. O.Pick - V.Handl - J.Hon), Praha 1998, s. 197-215;

KUNŠTÁT, M.: Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Tschechoslowakei. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1-2, 2016,  s.58-73

KUNŠTÁT, M.: Faktor minulosti v současných česko-německých vztazích. Mezinárodní politika 11/2001 (XXVI), s. 6-8;

HANDL, V.: Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed) Česká zahraniční politika v roce 2015: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2016 (v tisku)

HANDL, V.: Německá politika vůči Československu/ČR po roce 1990. In:  Buchheim, Christoph –  Ivaničková, Edita –  Kaiserová, Kristina –  Zimmermann, Volker (eds.): Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem: Albis International 2011, s. 213-250.

HOUŽVIČKA, V.: Návraty sudetské otázky, Praha 2005, s. 245-466;
LUKÁČ, P. - Vztahy SRN a Slovenské republiky, In. Vztahy SRN ke státům střední Evropy (viz výše), s. 179-195;
Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu česko-německých dějin od 19. století (red. Společná česko-německá komise historiků), Praha 1996 a další vydání;Literatura pro zahraniční studující:

KUNŠTÁT, M.: Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain. Czech Sociological Review, 1998, Vol.6 (No.2), p. 149-172;
KUNŠTÁT, M. - PIWERKA, W.: Tschechen und Deutsche nach 1945. Versuche einer Annäherung ind schwieriger Zeit. In: Dahm, Ch. - Teebarth, H.-J. (Hg.): Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen. 50 Jahre Eingliederung, Aufbau und Verständigung mit den Staaten östlichen Europas, Bonn 2000, S. 133-144;

KUNŠTÁT, M.: Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Tschechoslowakei. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1-2, 2016,  s.58-73

HANDL, V.: Die Politik des wiedervereinigten Deutschland gegenüber der Tschechischen Republik". In: Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová und Volker Zimmermann (eds). Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag 2010, s. 219-259

HANDL, V. - HON, J. - PICK, O. et al.: Germany and East Central Europe since 1990, Prague 1999;
A Conflictual Community, Catastrophe, Detente. An otline of the portrayal of German-Czech history since the 19th century (ed. by the Joint German-Czech and German-Slovak Commission of Historians), Prague 1996;
KOSCHMAL, W.- NEKULA, M. -ROGALL, J.(Hg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik, München 2001;
CORDELL, K.-WOLFF, S.: Germany´s Foreign Policy towards Poland and the Czech Republic. Ostpolitik revisited, London - New York 2005.
KITTEL, M. - MÖLLER, H.: Die Beneš- Dekrete und die Vertreibung der Deutschen im europäischen Vergleich, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 4 (2006), S. 541-581.

Doporučená literatura k dalšímu studiu:

ROUČEK, L., Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949-1989, München 1990;
KOVÁČ,D.-KŘEN,J.-LEMBERG,H.(vyd.), V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty 1948-1989, Bratislava 1998;
BENEŠ, Z. - JANČÍK, D. et all.: Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002;
KOSCHMAL, W.- NEKULA, M. - ROGALL, J.(edd.): Češi a Němci. Dějiny-kultura-politika, Praha 2001;
PEŠEK, J.-TŮMA, O.-KITTEL, M.-MÖLLER, H. (vyd.): Německé menšiny v právních normách 1938-1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi, Praha 2006 (vyšlo současně i německy v mnichovském Oldenbourg Verlag);
BŘACH, R.: Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973, Praha 1994;
DIENSTBIER, J.: Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989-1999, Praha 1999, s. 56-60, 120-135, 282-300;
HAHNOVÁ, E. - HAHN, Hans H.: Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, Praha 2002;
KURAL, V. (red.): Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, Studie o sudetoněmecké otázce II, Praha 1998;
MATĚJKA, D. (red.): Právní aspekty odsunu sudetských Němců, Praha 1995;
PITHART, P. - PŘÍHODA, P. (red.): Čítanka odsunutých dějin (čítanka textů k česko-německým vztahům), Praha 1998;
Je již český právní řád v souladu s právem EU? Ist das tschechische Rechtssystem bereits EU-konform?, Praha 2002 (protokol kolokvia Friedrich-Ebert-Stiftung, pořádaného v Praze 3.5. 2001).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK