PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kapitoly z dějin Beneluxu - JMB149
Anglický název: Chapters from the history of Benelux
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JTB156, JMB158
Anotace -
Poslední úprava: VASKA (04.04.2008)
Předmět se zaměří na analýzu historických událostí, které sehrály klíčovou roli v dalším vývoji regionu. Cílem není podat souvislý historický výklad, nýbrž soustředit se na několik, z dnešní optiky zásadních, otázek. Sledované období začíná batavským povstáním proti Římanům a končí ztroskotáním politiky neutrality během II. světové války. K dalším diskutovaným problémům budou patřit Burgundská říše, nizozemská revoluce, koloniální expanze, vznik Belgie, postavení za I. světové války aj. Předmět vytvoří historický základ pro navazující kurz v magisterském studiu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: VASKA (04.04.2008)

Kurz je vyučován jako povinně volitelný pro studenty bakalářského programu Mezinárodní teritoriální studia. Zaměřuje se na porozumění klíčovým momentům historického vývoje zemí Beneluxu a představuje tak první krok k ucelenějšímu studiu tohoto regionu v magisterském cyklu.

Literatura -
Poslední úprava: VASKA (04.04.2008)

Literatura:

Arblaster, Paul: A History of the Low Countries. London: Palgrave, 2006.

Dumont, Henri: Histoire de la Belgique. Brusel, 1997

Huizinga, Johan: Podzim středověku. Jinočany : H & H, 1999.

Hulicius, Eduard (2006) Belgie. Praha: Libri.

Jansen, H.P.H.: Geschiedenis van de Middeleeuwen. Aula, Utrecht, 1993

Kossmann, E.H.: De Lage Landen 1780/1980. Twee Eeuwen Nederland en Belgie. Deel I 1780-1914. Elsevier, Amsterdam, 1986

Kossmann, E.H.: De Lage Landen 1780/1980. Twee Eeuwen Nederland en Belgie. Deel II 1914-1980. Elsevier, Amsterdam, 1986

Kreins, Jean-Marie: Histoire du Luxembourg des origines a nos jours. Presses Universitaires de France, Paříž, 1996

Mak, Geert: Malé dějiny Amsterodamu. Praha : Cinemax, 1999.

van der HORST, Hans (2005) Dějiny Nizozemska. Praha : Lidové noviny

Metody výuky -
Poslední úprava: VASKA (04.04.2008)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: VASKA (04.04.2008)

Název: Kapitoly z dějin zemí Beneluxu

Jméno vyučujícího: Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Rozsah výuky: 2/0 Zk

Podmínky pro zápis: 0

Podmínky pro splnění studijních povinností: ústní zkouška

Stručný program:

1. Úvod

2. Území dnešního Beneluxu v době raného a vrcholného středověku

3. Burgundská říše a její politický význam

4. Kulturní význam Burgundské říše

5. Období nizozemské revoluce

6. Vrchol nizozemské moci v 17. století

7. Jižní Nizozemí v 17. a 18. století

8. Francouzská revoluce a její důsledky pro země dnešního Beneluxu

9. Spojené nizozemské království a jeho rozpad

10. Belgie, Nizozemsko a Lucembursko v druhé polovině 19. století

11. První světová válka

12. Belgie, Nizozemsko a Lucembursko v období mezi dvěma válkami

13. Druhá světová válka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK