PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do lingvistické analýzy - JMB043
Anglický název: Introduction to Linguistic Analysis
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbora Skálová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Skálová (02.02.2014)
Kurz nabízí nový, interdisciplinární pohled na politické texty a projevy; na konkrétních příkladech ukazuje, že zkoumání volby lexikálních a gramatických prostředků přináší o textu a jeho autorovi stejně zajímavé informace jako zkoumání samotného obsahu textu. Kurz vychází z metodologie systemické funkční lingvistiky (SFL), která jazyk na rozdíl od tradičních gramatických přístupů zkoumá v jeho kulturním a společenském kontextu. Jedním z velkých témat SFL je ideologie a její - často implicitní - projevy, které jsou na různých úrovních v textu zakódovány, a právě na ně je tento kurz zaměřen.
V kurzu budou na základní úrovni analyzovány konkrétní ukázky politických projevů a jejich ideologický náboj, především metodou žánrové analýzy SFL.
Podmínkou k účasti v kurzu není podrobnější lingvistická průprava, nicméně předpokládá se znalost mluvnice na středoškolské úrovni a angličtina minimálně na úrovni B2.

"Někdy se má za to, že diskurzivní analýzu nebo ‚textovou analýzu‘ lze provádět bez gramatiky, nebo že je to dokonce jakási alternativa ke gramatice. Ale to je iluze. Diskurzivní analýza, která není založena na gramatice, není analýza, je to prostý komentář k textu." (Halliday 1994)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Skálová (05.03.2014)

1.       Úvod do problematiky - jazyk a jeho kontext ve společneských vědách (lingvistický obrat),

          co je to diskurz, co vše může znamenat "diskurzivní analýza",

         čím se zabývá analýza jazyka, co je systemická funkční lingvistika

2.       Co je to ideologie? Různé koncepty ideologie a jejich vztah k jazyku, "ideologický čtverec", ideologie v jazyce

3.       Modalita a ideologie - teorie a praxe

4.       Transformace a lexikalizace - teorie a praxe  

5.       Fahrenheit 9/11

6.       Modalita, transformace a lexikalizace v dokumentu Fahrenheit 9/11

7.       Rétorické struktury a ideologie

8.       Analýza rétorických struktur v politickém projevu (nejspíše Miloš Zeman)

9. a 10. Státní svátek (vypracování domácího úkolu)

11.     Diskuze nad domácími úkoly, shrnutí

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK