PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny Kanady - JMB034
Anglický název: A history of Canada
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: FIRTOVA (20.02.2012)
Úvodní kurz historie Kanady. Po počátečním základním přehledu kanadských dějin se kurz bude tématicky a nelineárně věnovat nejdůležitějším tématům, která v průběhu historie vytvářela kanadskou identitu. Kurz je doporučen zejména studentům, kteří uvažují o magisterském oboru Amerických studií.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (13.02.2018)

Povinná literatura:

-          Daniel Francis, National Dream. Myth, Memory and Canadian history. (Arsenal, 1997).

-          Souhlas Francis and Donald Smith, Readings in Canadian History, Vol. I and II (Nelson Thomson Learning, 2002).

-          Magdalena Fiřtová, Kanada (Praha: Libri, 2014)

 

 

Doporučená literatura:

Arnopoulos S.M. and Clif D.: The English Fact in Quebec, McGill-Queen's University Press, Montreal 1980.
Bothwell, Robert: One Country, Two Histories, UBC Press, Vancouver 1995.
Brown, Craig: The Illustrated History of Canada, Key Porter Books, Toronto, 2000 (k dispozici i ve fr. překladu).
Bumstead, J.M: Canadian History in Two Volumes, Oxford University Press, Toronto 1998.
Finkel, Alvin and Margaret Conrad: History of the Canadian Peoples 1867 to the Present, Copp Clark, Toronto, 1998.
Gagnon, G.Alain: Quebec: State and Society, 3rd edition, Broadview Press, Toronto, 2004.
McRoberts, K: Misconceiving Canada: The struggle for National Unity, Oxford University Press, Toronto, 1997.
Nelles, H.V.: A little history of Canada, Oxford University Press, Toronto, 2004.
Rovná, Lenka a Miroslav Jindra: Dějiny Kanady, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2000.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (30.05.2017)

POŽADAVKY KE SPLNĚNÍ KURZU:

  • Aktivní účast na hodinách (četba a analýza povinných textů, viz SIS, aktivní účast v diskusích, maximálně 2 neomluvené absence).  (10 %)
  • Každý student si připraví krátkou, maximálně 10minutovou, ústní prezentaci k textu. (20 %)
  • Tuto prezentaci na konci semestru odevzdá ve formě písemného referátu v rozsahu 4 normostran, nejpozději do 31. 5. 2017. Písemný referát by měl kromě shrnutí hlavních tezí a argumentů zadaného textu kriticky autorovy myšlenky zhodnotit, zasadit ho do širšího kontextu tématu i doby.  K tomu byste měli využít minimálně tři další akademické zdroje věnující se stejnému tématu. (30 %)
  • Závěrečný test.  První část testu je zaškrtávací - multiple choice, ve druhé části budete stručně odpovídat na položené otázky, třetí část je esej, budete si vybírat jedno ze dvou možných témat. Otázky budou vycházet z povinných textů na každou hodinu a z otázek quizů, které jsme probrali v hodinách. (40 %)

Hodnocení:

100-88 Výborně

87-75 Velmi dobře

74-60 Dobře

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (13.02.2018)

23.2. Úvodní hodina - základní charakteristika, kanadská identita

Margaret Attwood: Survival, A Thematic Guide to Canadian literature, ukázka na http://www.d.umn.edu/cla/faculty/tbacig/cst1030/1030anth/survival.html

Douglas Coupland: Souvenir of Canada, Douglas and McIntyre, 2002, ukázka na

http://search.proquest.com/docprintview/242513047/Record/134FFD07E6A741BE88F/1?accountid=15618

 

2. 3. Historie Kanady I.: základní přehled dějin do vzniku konfederace

Povinné texty: Fiřtová, Kanada (Libri, 2014), str. 7-39, k dispozici v knihovně v JInonicích.

Prezentace (1):José Iguartua, "A Change in Climate: The Conquest and the Marchands of Montreal", Canadian Historical Association Papers (1974), ke stažení na: http://id.erudit.org/revue/hp/1974/v9/n1/030779ar.pdf

Prezentace (2): Greer, Allan, 1837-38: Rebellion reconsidered, Canadian Historical Review. Mar1995, Vol. 76 Issue 1, přístupné přes EBSCO Academic Search Complete.

Ouellet, Fernand. The Insurrections. Readings in Canadian History: Pre-Confederation. Eds. R. Douglas Francis and Donald B. Smith. Toronto: Harcourt Brace & Company, 1994, 330-344.

 

9. 3. Historie Kanady II.: základní přehled dějin po vzniku konfederace

Povinné texty: Morton: Short history of Canada II, viz SIS.

 Prezentace (1) : W.L. Morton, The International Context of Confederation, viz SIS.

Prezentace (2): Ch. Armstrong, Provincial Rights and Dominion-Provincial Relations, in Bumsted Interpreting Canada"s Past, viz SIS.

 

 

16.3. Kanadský západ: mýtus kanadské železnice

Povinné texty: Daniel Francis, National Dream. Myth, Memory and Canadian history. (Arsenal, 1997), kapitola 1, The Myth of the CPR.

Prezentace (1): John Dales, Canada's National Policies, in Readings in Canadian history. Viz SIS.

Prezentace (2): David Lee, The Métis Militant Rebels, of 1985, in Readings in Canadian history. Viz SIS.

 

 

23. a 30. 3. Hodiny odpadají

 

6.4. Kanada a britská monarchie: kanadská ne-revoluce

Povinné texty: Daniel Francis, National Dream,  kapitola 3, The Myth of the Master Race.

Prezentace  (1): Carl Berger and Joseph Levitt, Imperialism, Continentalism and Nationalism and Bourassa on Imperialism, in Readings in Canadian history, Topic four, viz SIS.

Prezentace (2): George Grant, Lament for a Nation (1965), kniha v knihovně, úvod a prezentace knihy

 

 

13.3. Francouzsko-anglické vztahy: mýtus národní jednoty

Povinné texty: Daniel Francis, National Dream, kapitola 4, The Myth of Unity.

Prezentace (1): Jacques Rouillard, The Quiet Revolution: A Turning Point in Quebec History, in Readings in Canadian history. Viz SIS.

Prezentace (2):  Boily, Robert, „Maybe Yes or Maybe No, in Readings in Canadian History by Francis and Smith (eds.), viz SIS.

 

 

20.4. Původní obyvatelé: mýtus spojenectví

Povinný text: Newhouse and Belanger, The Canada Problem in Aboriginal Politics, Chapter 14, in Visions of the Hearts by Olive Patricia (ed], viz SIS.

Prezentace (1): Skyscrapers hide the heavens : a history of Indian-white relations in Canada / J.R. Miller – kapitla 6, "Reserves, Residential schools," viz SIS.

Prezentace (2): Úvod z knihy James Daschuk, Clearing the Plains : disease, politics of starvation, and the loss of Aboriginal life (k dispozici v knihovně v Jinonicích)

 Prezentace: (1 nebo 2)

 

27.4. Kanada a menšiny: je multikulturalismus mýtem?

Povinný text: W. Kymlicka, Canadian multiculturalism in Historical perspective, Constitutional forum, 2003, viz SIS.

Prezentace 1:Whitaker, Reg, Canadian Immigration Policy, Canadian Historical Association, volume 15, http://www.collectionscanada.gc.ca/cha-shc/008004-119.01-e.php?&b_id=E-15&ps_nbr=1&brws=y&&PHPSESSID=aj2vkpbotnd31acmerft63hqc7

Prezentace 2: Peter Ward, The Japanese in Canada, Canadian Historical Association, volume 3, http://www.collectionscanada.gc.ca/cha-shc/008004-119.01-e.php?&b_id=E-3&ps_nbr=1&brws=y&&PHPSESSID=aj2vkpbotnd31acmerft63hqc7

 

 

4.5. Kanada ve válce: mýtus peacekeepingu - přečtěte si však povinný text

Povinné texty: L. Granatstein, "Canada an Peacekeeping: Image and Reality," in Canadian History: Post-Conferderation by Francis and Smith (eds), viz SIS.

 Prezentace (1): Melakopides, C., Pragmatic Idealism: Canadian Foreign Policy, 1945-1995,  kapitola 3 Golden Age, přístup přes e-brary, nebo SIS.

Prezentace (2): Desmond Morton, A Military history of Candada, kapitola 5, The World War, k dispozici v knihovně v Jinonicích.

 

 

11.5. Kanadský sever: Inuité a Arktida

Povinný text. Abele Frances et al., The New Nothern Policy Universe, http://irpp.org/wp-content/uploads/2009/08/conclusion.pdf

Dooporučený: Steven Chase, "Myth versus reality in Stephen Harper’s northern strategy", Globe and Mail Jan. 17 2014, http://www.theglobeandmail.com/news/national/the-north/myth-versus-reality-in-stephen-harpers-northern-strategy/article16397458/ a  diskuse k arktické suverenitě "The myth of Arctic sovereignty: Do we really need to defend the North?"

Prezentace (1): Franklyn Griffiths, Canadian Arctic Sovereignty: Time to Take Yes for an Answer on the Northwest Passage, IRPP, 2008, available on-line nad http://archive.irpp.org/books/archive/AOTS4/griffiths.pdf

Prezentace (2) Nunavut and Canadian Arctic Sovereignty,Loukacheva, Natalia. Journal of Canadian Studies 43.2 (Spring 2009): 82-108,263.  přístup přes ProQuest. http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/pqcentral/docview/203561776/fulltextPDF/5A47B0AE20174395PQ/1?accountid=15618

 

 

18.5.  Mýtus konvergujících hodnot: Kanada a USA

 

Povinný: Granatstein, Yankee Go Home?, Introduction and Conclusion, HarperCollins, 1996, ke stažení v SISu.

Pro zajímavost: Living with number one, Relations with the United States are fraying, Dec 1st 2005, The Economist, http://www.economist.com/node/5243221

 http://www.londoncanadianstudies.org/Journal/18/18-7.pdf - Trudeau and foreign policy...


Prezentace (1): Granatstein, Yankee go home, kapitola 10, "Last Grasp of Antiamericanism", viz SIS.

Prezentace (2)

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK