PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Dvě století střední Evropy I - JMB003
Anglický název: Two centuries of Central Europe I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 240 / 92 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
Vyučující: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMB004
Soubory Komentář
stáhnout Sylaby I.pdf Sylaby - Válka, společnost a politika ve střední Evropě před rokem 1945
Anotace
Poslední úprava: VYKOUKAL (12.03.2013)

Kurz pojednává středoevropský region v podobě syntetických a paralelních dějin českých historických sousedů - zemí a národů (Poláků, Slováků, Maďarů, Rakušanů, Němců a Židů) v mezinárodně politických, politických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostech moderní éry od přelomu 18. století do druhé světové války.
Literatura
Poslední úprava: VYKOUKAL (16.06.2008)

Povinná literatura:

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998

Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 2006

Vykoukal Jiří, Litera Bihuslav, Tejchman Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Judt, Tony, Povojnová Európa. História po roku 1945, Bratislava 2007 (též české vydání)

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu, Argo Praha 1999

Hobsbawn Eric, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

Pešek Jiří, První polovina 20. století ? doba nucených migrací, vyhnání a transferů in: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 13-1, 2002

Bělina Pavel et al., Dějiny zemí Koruny české, díl II., 7 vyd., Praha 2001

Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001

Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998

Veber Václav et al., Dějiny Rakouska, Praha 2002

Gilbert Martin, Židé ve 20. století, Praha 2002

Macůrek Josef, Dějiny polského národa, Praha 1948

Řezník Miloš, Stručné dějiny států ? Polsko, Praha 2002

Doporučená literatura:

Aron Raymond, Historie XX. Století, Praha 1999

Berend Iván T., Ránki György , East Central Europe in the 19st and 20th Centuries, Budapest 1977

Buchheim Christoph, Industrielle Revolution. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Grossbritanien, Europa und in Űbersee, München 1994

Gilbert Paul, Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt a/M 1999

Haumann Heiko, Dějiny východních Židů, Olomouc 1997

Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Křen Jan, Historické proměny češství, Praha 1992

Davies Norman, Dějiny národa ve středu kontinentu, Praha 2001

Sylabus
Poslední úprava: VYKOUKAL (12.03.2013)

1. Evropa jako historický kontinent a její členění. Středovýchodní Evropa jako historický region. Národní, regionální a evropské dějiny. Interpretace evropských dějin. Soustava historických věd: makrohistorie a mikrohistorie.
2. Střední Evropa na prahu novověku. Raný novověk a změna centra kontinentu. Střední Evropa jako periférie. "Trojitá revoluce": osvícenství, britská průmyslová revoluce, francouzská poltická revoluce. Říše a habsburská monarchie. Dělení Polska. Napoleonská éra a reformy. Restaurace.
3. Národní hnutí. Vznik moderních národů. Národy západní a východní? Národotvorný proces ve střední Evropě: Německo a Rakousko, Poláci a Maďaři, Češi a Slováci, Židé.
4. Evropská a středoevropská revoluce 1848. Tři témata: sociální (osvobození rolnictva), politické (liberální ústavnost), národnostní (národní stát). Poražená či nedokončená revoluce?
5. Modernizace ve střední Evropě. Neoabsolutismus. První a druhá průmyslová revoluce a ekonomické cykly. Struktury moderní společnosti v liberální éře. Státní zřízení středoevropských monarchií. Politické stranictví. Počátky občanské společnosti. Národní stát ve střední Evropě: německý, italský a polský případ. Dualismus habsburské monarchie: Uhry , Předlitavsko, vyrovnání 1867 ? 1871.
6. Přelom století. Konzervativní éra 80. a 90. let. Demokratizace a nacionalizace: rozdělené Polsko, Uhry (Maďaři a nemaďarské národy), Předlitavsko (Němci a Češi). Židé mezi antisemitismem a sionismem. Badeniovská krize a všeobecné volební právo. Předvečer války.
7. První světová válka. Válka jako krize moderní civilizace. Válečné aliance. Mezi německou Mitteleuropou a masarykovskou Novou Evropou. Přelom let 1917 ? 1918. Pád středoevropských monarchií.
8. Poválečná doba. Státy a společnost poválečné střední Evropy. Versailleský systém. Demokracie a diktatura ve střední Evropě: Polsko. Maďarsko, Rakousko, Československo. Židé v nástupnických státech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK