PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Angličtina pro VSP II - JLM012
Anglický název: English for Public And Social Policy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dagmar Štěpánková
Vyučující: Mgr. Dagmar Štěpánková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)
Kurz je určen studentům VSP, jejichž angličtina je minimálně na středně pokročilé úrovni, tj. na [rovni B1-B2 podle společného evropského referenčního rámce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

Kurz si klade za cíl dále budovat odbornou slovní zásobu pro daný obor a rozvíjet odborné jazykové dovednosti (např. interpretace grafu) a akademické jazykové dovednosti (např. argumentace, prezentace, poslech přednášky), pomoci jim absolvovat předměty vyučované v angličtině, a posunout je na či přiblížit je k úrovni C1.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

see the syllabus for the required materials

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

První část dvouhodinového bloku budeme používat učebnici IELTS Masterclass. Učebnice obsahuje celkem 14 lekcí. V letním semestru probereme druhých sedm lekcí.

Ve druhé části hodiny budeme probírat   témata, která pokrývají nejdůležitější současnou problematiku veřejné a sociální politiky. Studenti budou seznamováni s různými typy odborných materiálů (např. odborný článek, popis projektu, oficiální dokumenty a zprávy). Studenti budou přednášet vlastní prezentace a diskutovat an aktuální témata. Budeme používat audio a video nahrávky přednášek a zpráv.

V hodinách budeme používat Pan Cam, studenti tak budou mít možnost si uvědomit a opravit vlastní chyby.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

Výsledná známka bude udělena na základě závěrečného testu, pěti minutové prezentace a pořízení přepisu 2 zadaných úseků akademické přednášky..

Během semestru se budou psát dva dílčí testy 1) v polovině semestru, tj. po pěti hodinách a 2) na konci semestru. Studenti, kteří test zameškají nebo nebudou úspěšní, budou psát závěrečný test ve zkouškovém období - jeden řádný termín plus dva opravné

výborně 100-91%

velmi dobře 90-81%

dobře 80-70%

Prezentace a přesnost přepisu bude zohledněna, bude-li výsledek testu na hranici, bude mít vliv na celkové hodnocení.

viz ukázka testu na http://samba.fsv.cuni.cz/~stepankd

Celkový test bude mít 80 bodů (dílčí 40 bod), mají stejný formát jako testy v ZS, jednotlivé položky budou upřesněny. Vyžadovat se bude 70% úspěšnost, čas 120 (dílčí 60) minut.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

ENGLISH FOR PUBLIC & SOCIAL POLICY II

JLM 012

TOPICS & LINKS

1

POVERTY

2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - "Eurospeak" I

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/140809-strateski_dokument_en.pdf

1.4 Priority policy areas

Collocations

European platform against poverty and social exclusion

as one of the seven flagship initiatives of the EU’s Europe 2020 strategy

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

Chapter 2; THE CHALLENGES

Relative clauses

Poverty and Social Exclusion in the EU: state of play and next steps - "Eurospeak" II

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/687&type=HTML

2

HEALTH CARE

EU Health Care Glossary

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/saco/pdf/101_en.pdf

selected concepts

2 reports on Bertel Haarder’s lecture

http://www.browndailyherald.com/danish-minister-reflects-on-health-care-discrepancies-1.2375092

http://www.watsoninstitute.org/news_detail.cfm?id=1400

Reporting verbs; Verbs for referring

Health Care Systems compared

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8201711.stm

comparing and contrasting; revision

Danish Minister Compares Health Care in EU and US

http://www.watsoninstitute.org/news_detail.cfm?id=1400

3

PENSION REFORMS

Czech system described

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp71_country_profiles_en.pdf

Description & Current performance

Adequate & Sustainable Pensions: What Reform directions?

Nicholas Barr of LSE on Brussels 29 October 2010

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/empl/_v_fl_300_en/player/index_player.html?id=10246&pId=10291&userlocale=en

http://webcast.ec.europa.eu/stat/documents//PDF/Green_papers291010/BARR_Brussels%20101029.pdf

4

NEW IDEAS

THE USER GENERATED STATE: PUBLIC SERVICES 2.0

http://www.charlesleadbeater.net/archive/public-services-20.aspx

Charles Leadbeater on innovation

http://www.ted.com/talks/lang/eng/charles_leadbeater_on_innovation.html

TRANSITION CULTURE

http://transitionculture.org/

http://transitionculture.org/in-transition/

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

Definitivní zápis do kurzu je podmíněn získáním zápočtu za JLM 011, nebo vstupním testem, který se píše první týden semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK