PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina - příprava pro JLB033 I - JLB119
Anglický název: German - Preparation for JLB033 I
Český název: Němčina - příprava pro JLB033 I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (24.09.2023)
Úroveň A2.
Seminář je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří musí nebo chtějí v rámci svých studijních povinností plnit navazující předmět Němčina pro sociální vědy I. a II. a potřebují si nejprve doplnit a upevnit znalosti na úrovni A2 nutné pro zvládnutí tohoto kurzu. Kurz není určen pro IES.
Navazuje na předmět Němčina pro mírně pokročilé.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (24.09.2023)

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí obecného jazyka. Důraz bude kladen na rozšíření slovní záasoby a zlepšení komunikačních dovedností, prohloubení gramatiky, porozumění čtenému i slyšenému textu z oblasti akademické slovní zásoby, reálií a tématických okruhů relevantních pro tuto jazykovou úroveň.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (24.09.2023)

Budeme pracovat s materiály učebnicovými a internetovými.

Doporučená literatura:

Schmohl, S.: Akademie Deutsch A2+. Hueber Verlag 2019.

Černý T. a kol.: Direkt interaktiv A2. Klett 2020.

Funk, H. a kol.: Studio D A2. Fraus 2015.

Braun, B. a kol.: DaF Kompakt neu A2. Klett 2016.

Billina, A.: Deutsch üben. Lesen und Schreiben A2. Hueber 2018.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (24.09.2023)

Seminář
Při výuce využíváno i kooperativních metod a sociálních forem (např. partnerská a skupinová práce, diskuse, brainstorming). Od studentů je očekáván aktivní přístup k semináři.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (20.09.2023)

Podmínky splnění zápočtu:

- aktivní práce během semestru s třemi povolenými absencemi (20%)
- písemný test zaměřený na a) zvládnutí gramatiky, b) zvládnutí slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, c) porozumění čtenému textu a d) vyjádření názoru na zadané téma. Délka testu cca 60 min.,  požadovaná min. úspěšnost 65%. (80%)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (24.09.2023)

Probíraná témata:

např. Studium, Sport, Medien, Gesundheit, Wohnen, Kultur, Landeskunde, Sprachen und Nationalitäten, Feste

Gramatika úrovně A2:

např. stupňování přídavných jmen, vedlejší věty, předložky, skloňování přídavných jmen, infinitivní konstrukce s zu, préteritum, konjunktiv přítomný

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (24.09.2023)

Studenti budou do semináře přijímáni na základě prezenčního vstupního multiple choice testu, který se bude psát pouze v první vyučovací hodině v pátek 6.10. v 11 hodin v místnosti B328. Píší jej všichni zájemci  o předmět. Přednostně budou příjímání studenti s povinností plnit navazující předmět Němčina pro sociální věty I a II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK