PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language I - JLB100
Anglický název: Czech as a Foreign Language I
Český název: Čeština jako cizí jazyk I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 72 (72)
letní:neurčen / neurčen (72)
Minimální obsazenost: 7
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ219
Anotace -
V kurzu češtiny jako cizího jazyka úrovně A1/1 je od samého počátku studia kladen důraz na komunikační dovednosti. Lekce jsou zaměřené čistě prakticky, měly by studentům pomoci s porozuměním a mluvením v základních komunikačních situacích, jako jsou: seznamování se, orientace ve městě či budově, nakupování, objednávání si v restauraci, sjednání schůzky atd. Ačkoli je česká gramatika značně zjednodušená, studenti se seznámí s paradigmatem českého pádového systému, typickými pádovými předložkami a jejich situačním užitím.

Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru. Jedna lekce trvá 80 minut, zbývajících 40 minut plní studenti povinnosti v rámci samostudia. Je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.

Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus nebo PhD, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (27.03.2024)
Cíl předmětu - angličtina

Students of our course should communicate easily in everyday situations: in the class and as well in the street.  

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Literatura -

 

Holá, Bořilová: Čeština Expres I.(A1/1), Akropolis 2010

(www.czechstepbystep.cz)

Andrášová, Holubová: Desetiminutovky Čeština pro cizince, Klett 2008.

Sýkorová, Davidová: Cvičebnice češtiny, Polyglot 2009.

Holá: Česky krok za krokem, Akropolis 2016

Malá: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, Lingua Ludus 2009

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Metody výuky - angličtina

Our main aim is communication in Czech from the beginning, students work in groups or couples and speak only Czech. During some lessons (Shopping, Orientation) students go to streets to prove their skills. Teachers are always very supportive, they create a kind atmosphere during sessions and try to overcome any difficulty. During lessons are used gestures, games, pictures, videos.

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

 

Předpokladem pro získání 6 kreditů a získání zkoušky je aktivní účast v kurzu.

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 4 absence (kdykoli student potřebuje), další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění zadaných úkolů v hodině

- plnění zadané domácí práce 

- midterm po 6 týdnech výuky

- final po 12 týdnech výuky

- ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100 - 50%)

 

Pakliže student nesplní všechny domácí úkoly či  neabsolvuje midterm test, známka se snižuje o jeden stupeň  

 

Běžná prezenční výuka:

závěrečný test (45min): gramatika a slovní zásoba z lekcí 1 - 6.

Ústní zkouška: já a moje rodina, denní program, dialog v restauraci, ve vrátnici, v obchodě, popis obrázku.

Závěrečná známka se skládá z aktivity v hodině,  testu shrnujícím znalosti z první poloviny semestru, závěrečné zkoušky (ústní a psaná část) 

Je požadována 75% účast.

Hodnotící škála

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% a více=A 

Poslední úprava: Pellarová Kristina, Mgr. (14.02.2024)
Sylabus - angličtina

Week 1 - 2: Who am I, where am I from, what am I studying, how old am I?

Weeks 3 - 4: How do we find our way around the building? How do we navigate the street?

Week 5 - 6: What do we like to eat and drink? How do we shop?

Midterm

Week 7 - 8: Me and my family.

Week 9 - 10: What do we like to do?

Week 11 - 12: What do we have to, can, or want to do?

Week 13: How do we say where we have been and what we have done?

Final exam

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK