PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do ekonomické němčiny I - JLB055
Anglický název: Introduction into German for Economics I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (23)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Anotace
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)
Kurz je určen především posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie a studentům, kteří si chtějí upevnit a rozšířit znalosti německého jazyka nejprve v obecnějším kontextu, později s ohledem na specifické potřeby budoucích absolventů. Předpokládá se vstupní jazyková úroveň A2+ dle Společného evropského referenčního rámce.
Cílem kurzu je osvojení, popř. rozšíření a procvičování slovní zásoby v rámci daných témat, porozumění psanému a slyšenému projevu na tato témata, schopnost interpretovat je a vést o nich jednoduchou diskuzi, jakož i opakování a procvičování gramatiky. Kurz probíhá v zimním semestru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)

Po úspěšném absolvování kurzu je student schopen porozumět stěžejním informacím obsaženým v psaném a mluveném projevu na dané téma, dokáže je samostatně interpretovat a správně reagovat v souvisejících situacích i s ohledem na specifika německy mluvících zemí. Umí vysvětlit své postoje a plány a stručně je zdůvodnit. Je schopen napsat jednoduchý souvislý text o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. 

 

 

 

Literatura
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)

Podkladem pro výuku není žádná konkrétní učebnice, ale vyučující poskytuje studentům vlastní materiály, vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových, např.:

G. und D. Volgnandt: Exportwege neu 2

Schritte International 4, Hueber Verlag

A. Fearns, D. Lévy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft

Iva Michňová: Deutsch im Beruf 1

Iva Michňová: Business Deutsch

 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)

Seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast na hodinách

- jeden komplexní test ve zkouškovém období, který je koncipován na cca 60 bodů a trvá 1 hodinu. Pro úspěšné splnění zápočtu je v testu třeba dosáhnout min. 65% správných odpovědí. Tento test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. Aktivní účast na hodinách je velmi dobrým předpokladem pro úspěšné složení zápočtového testu, a proto se doporučuje. 


Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB 056.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)

1. Ausbildung und Studium

2. Praktikum 

3. Beruf 

4. Bewerbung 

5. E-Mail-Kultur

6. Nationalitäten und Vorurteile, Eigenschaften

7. Statistiken vergleichen

 

Gramatická témata:

Skloňování adjektiv

Stupňování

Vedlejší věty

Minulý čas sloves včetně modálních a smíšených

Předložky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (18.11.2019)

Studenti budou do semináře přijímáni na základě vstupního testu.

Očekávaná vstupní úroveň:  A2+.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK