PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro sociální vědy II - JLB034
Anglický název: German for Social Sciences II
Český název: Němčina pro sociální vědy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 70 (75)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB033
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)
Kurz Němčiny II. navazuje na kurz Němčina I. a je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech oborů, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí obecného jazyka. Důraz bude kladen na rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikačních dovedností, prohloubení gramatiky, porozumění čtenému a slyšenému textu z oblasti akademické slovní zásoby, reálií a tématických okruhů relevantních pro středně pokročilou jazykovou úroveň. Studenti by si měli upevnit jazykové dovednosti na úrovni B1 a směřovat k dosažení úrovně B2 Evropského referenčního rámce.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Podkladem pro výuku není žádná konkrétní učebnice, ale vyučující poskytuje studentům vlastní materiály, vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových.

 

Učebnice:

Erhardt, M./Fröhlich, B.: Konzept B1+. Klett Stuttgart 2021.

Schmohl, S.: Akademie Deutsch B1+. Hueber Ismaning 2019.

Buscha, A./Szita, S.: Begegnungen B1+. Schubert Verlag 2021.

Funk, H./Kuhn C.: Studio 21 B1. Fraus/Cornelsen 2016.

Koithan, U. a kol.: Aspekte neu B1+. Langenscheidt/Klett Stuttgart 2017.

Perlmann-Bahlme, S./Schwalb, S.: Sicher! B1+. Hueber 2017.

Braun, B. a kol.: Kompass DaF B2. Klett Stuttgart 2020.

Gramatiky:

Hering, A.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe aktuell. Hueber Verlag Ismaning 2020.

Hausschild, A.: Praxis Grammatik Deutsch als Fremdsprache. PONS Stuttgart 2 2018.

Geiger, S.: Deutsch Übungsbuch Grammatik A2-B2. Hueber Verlag Ismaning 2018.

Grammatik B1. Das Training. Klett Verlag Stuttgart 2018.

 

Opakovací gramatiky:

Jin, V./ Voß, U.: Grammatik Aktiv A1-B1. Cornelsen 6 2017.

Gottstein-Schramm, B.: Grammatik Schritte neu A1-B1. Hueber Verlag Ismaning 2017.

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a1_skript_gr.pdf (A1)

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a2_skript_gr.pdf (A2)

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b1_skript_gr.pdf (B1)

Slovní zásoba:

Brill, L.M./ Techmer, M.: Deutsch. Großes Übungsbuch Wortschatz aktuell. A2-C1. Hueber Verlag Ismaning 2021.

 


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Seminář

Při výuce bude dle možností využíváno i kooperativních metod a sociálních forem (např. partnerská a skupinová práce, diskuse, brainstorming, hraní rolí). Od studentů je očekávána aktivní účast v semináři.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Podmínky splnění klasifikovaného zápočtu:

1. Aktivní spolupráce v hodinách (max. tři absence) a průběžné plnění zadávaných úkolů - 20% celkového hodnocení

2. Závěrečný písemný test zaměřený na a) zvládnutí gramatiky, b) slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, c) porozumění čtenému textu a d) vyjádření názoru na zadané téma. Délka testu cca 60 minut, minimální hranice složení 51% - 80% celkového hodnocení

3. Nepovinný rozšiřující domácí úkol s možností získání bonusových bodů (max. 7), které budou při včasném odevzdání úkolu připočteny k bodům dosaženým v testu.

 

Studenti plní studijní povinnosti včetně zápočtového testu u vyučující, do jejíž paralelky jsou zapsáni. Vyučující může podmínky plnění pro svůj kurs upravit.

 

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A


Základní význam stupňů A-F je následující: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Probírané okruhy:

1. Studentische Freizeit

2. Praktikum

3. Lebenslauf und Motivationsschreiben

4. Kultur der schriftlichen Kommunikation

 

Zařazení případných dalších témat bude přízpůsobeno zájmu studentů.

 

Průřez gramatikou navazuje na látku probranou v zimním semestru:

Vedlejší věty vztažné

Infinitivní vazby

Konjunktiv II. přítomný

Trpný rod 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Návštěva semináře je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu Němčina I. Tento kurs není určen pro ekonomy. Kurzu lze využít jako připravu na předmět Odborná němčina I. a II.

Možnost bezodkladného uznání předmětu pro certifikovanou úroveň B2 a výše. Jedná se o certifikáty Goethe B2 a C1, DSD II C1, Österreichisches Sprachdiplom ÖSD B2 a C1, Telc B2 a C1, německá a rakouská maturita a Test DaF stupňů 4 a 5. U certifikátů B2 musí být zkouška složena s průměrným výsledkem "sehr gut" nebo "gut".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK