PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současné mediální systémy a vývojové trendy - JKM110
Anglický název: Current Media Systems and the Trends
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 70 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Mgr. Jan Miessler
Vyučující: Mgr. Jan Miessler
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.04.2020)
Předmět přináší průřezový vzhled do výrobně-ekonomického a právního fungování současných českých a světových médií. Je kladem důraz na celistvé představení variability médií a na zdůraznění jejich specifik, a to včetně odlišností v rámci geopolitických celků ve světě. Každá přednáška zasazuje dané médium do patřičných kontextů a seznamuje s výrobními, případně edičnímu i distribučními strategiemi mediálních segmentů. Předmět seznámí posluchače s tematikou mediálních systémů. Bude věnována pozornost médiím vybraných zemí a na jejich příkladu bude prezentovat možné typy mediálních systémů. Studenti získají přehled o současné globální mediální krajině, osvojí si schopnost rozlišovat určující rysy mediální krajiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (06.01.2020)

Cílem předmětu je orientace v celém spektru mediálních segmentů tak, aby byl vytvořen předpoklad pro porozumění jejich chování i jejich specifik daných typem média nebo kulturně-politického kontextu, vc němž médium působí.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (12.08.2020)

Povinná:

DEUZE, M. Media life. Život v médiích. Praha: Karolinum 2016.

DOYLE, G. Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and Europe. London: Sage 2012. 

HALLIN, D. - MANCINI, P. Comparing media systems beyond the Western world. Cambridge University Press 2011. 

HALLIN, D. - MANCINI, P. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008.

HARDY, T. Western media systems. London: Routledge 2008.

JAKUBOWICZ, K. Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Brno: Masarykova univerzita 2017.

JAKUBOWICZ, K. Nová ekologie médií. Praha: Verbum Publishing 2013.

LUHMANN, N. Realita masmédií. Praha: Academia 2014.

NUTIL, P. Média, lži a příliš rychlý mozek. Průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada 2018

SPARKS, C.: Globalization, Development and the Mass Media. London: Sage 2007. 

THOMPSON, J. Média a modernita. Praha: Karolinum 2004.

Doporučená:

ANDREWS, D. Art Cinema as Institution, Redux: Art Houses, Film Festivals, and

BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: ComputerPress, 2011

BOORSTIN, J. Tajemství filmové řeči. Praha: Universum 2019.

BYSTROV, V. – RŮŽIČKA, M.. Firemní komunikace a řízení reputace. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

Contemporary European Studies 15, 2007, č. 1, s. 23–33.

CZACH, L. Film Festivals, Programming, and the Building of a National Cinema. The Moving Image 4, 2004, č. 1, s. 76–88.

ČIHÁK, M. Ponorná řeka kinematografie. Praha: Akademie múzických umění 2013.

ENGLISH, J. F: Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host 2011.

EVANS, M. Vinyl – Umění výroby desek. Drážky, labely, designy. Praha: Slovart 2016.

EVANS, O. Border Exchanges: The Role of the European Film Festival. Journal of

Film Studies. Scope: An Online Journal of Film & TV Studies, 2010, č. 18. Dostupný na WWW: http://www.scope.nottingham.ac.uk/article.php?issue=18&id=1245

GETZ, D. The Nature and Scope of Festival Studies. International Journal of Event Management Research 5, 2010, č. 1. Dostupný na WWW: http://www.ijemr.org/docs/Vol5-1/Getz.pdf

GIORGI, L. – SASSATELLI, M. – DELANTY, G. (eds.): Festivals and the Cultural Public Sphere. Abingdon – New York: Routledge 2011.

MORAVEC, V. Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016

PASSMAN, D. S. All You Need to Know About the Music Business. New York-London-Toronto-Sydney-New Delhi: Simon&Schuster, 2013

ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk 2012

ŠAMÁNKOVÁ, D. Osamělost aneb Kolik máte přátel na Facebooku. Praha: Grada 2016

ŠIMKANIČ, J. Mediální revoluce. Praha: Simindr.cz 2014 (e-kniha)

ŠTOFKO, M. Od abstrakce po živé umenie. Slovník pojmov moderného a postmoderního umenia. Bratislava: Slovart 2007.

ŠTOLL, M. Tři podoby televize. Praha: Literární akademie 2013

VERIK, M. A. Mediální monopol. EarthSave 2009

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (12.08.2020)

Témata

1. Vymezení mediálního systému. Čtyři teorie tisku versus tři modely mediálních systémů

2. Komparativní výzkum médií: proměnné versus případy. Globální perspektiva versus komparativní perspektiva

3. Kultura médií, kultura žurnalistiky. Hranice systémů a jejich komplexita

4. Centrum versus periferie, hybridizace. Regulace médií v různých mediálních systémech. Právní rámec fungování médií v ČR a v Evropě.

5. Ekonomické aspekty současných médií (trh, spotřebitel, "životní cyklus" mediálního produktu). Krize tištěných médií. Vztah mezi tištěnými a novými médii. Nadnárodní společnosti. Mutace periodik.

6. Fungování mainstreamových médií (základní principy, odlišnost od jiných typů médií, jejich potenciál a hrozba). Digitalizace rozhlasového a televizního vysílání. Globalizace médií, přebírání formátů.

7. Odstátnění médií v Československu, transformace médií do komerčního prostředí, nástup internetových médií na přelomu 20. a 21. století.

8. Vydavatelská a distribuční praxe hudebních produktů. Živá umění a performance jako médium (produkční zázemí a možnosti divadel, akcí ve veřejné prostoru, festivalů)

9. Nakladatelská praxe neperiodických publikacích (dynamika knižního trhu, ediční a distribuční strategie), vydavatelský dům jako živý organismus (strategie vydavatelského mixu - tištěných a online periodik)

10. Filmový a audiovizuální průmysl (díla pro kina, strategie kinodistribuce, tvorba pro on-line servery)

11. Svět rozhlasu a televize (vysílací média jako specifický segment trhu, rozhlas a televize na internetu, on demand platformy, fungování médií veřejné služby)

12. Svět v mobilním telefonu (mobilní aplikace, role operátorů). Síťová sociální média (aplikace, role influencerů, followerů, hackerů, haterů, dynamika života na síti, manipulace)

13. Tzv. Alternativní média - co znamenala dříve a co představují nyní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK