PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Média ve 20. století - JKM007
Anglický název: Media in 20th Century
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Zk [HT]
Počet míst: 92 / neurčen (92)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Cílem předmětu bude seznámit studenty s vývojem médií ve 20. století. Výklad bude rámován odpovídajícím mediálním a kulturně politickým kontextem. Studenti se seznámí s vybranými významnými vydavatelskými osobnostmi 20. století. Ve výkladu jim budou sděleny informace k nástupu rozhlasu a televize. Budou upozorněni na formy mediální propagandy ve 20. století.
Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

 

Požadavky ke zkoušce:

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A – F, která vychází z Opatření děkanky FSV UK číslo 17/2018 (http://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018)

Hodnocení předmětu zahrnuje seminární práci (50 %), závěrečný zkouškový test (50 %). Seminární práce a závěrečný zkouškový test jsou povinnými prerekvizitami nutnými k uzavření klasifikace. Před konáním zkoušky je nutné, aby byl student zapsán ke zkouškovému termínu v SIS. 

Hodnotové váhy v rámci konečného hodnocení předmětu:

Seminární práce: 50 bodů

Závěrečná písemná zkouška: 50 bodů

Klasifikace:

F: 0 - 50 bodů

E: 51 - 60

D: 61 - 70

C: 71 - 80

B: 81 - 90

A: 91 - 100

 

Studijní povinnosti

Předmět je organizován jako kombinace samostatné přípravy studentů (samostudia a samokontroly) a kontroly této přípravy. Studenti napíší seminární práci a závěrečný zkouškový test.

 

Seminární práce
Tématem seminární práce je mediální pokrytí vybrané historické události 20. století (z období let 1950-1989) v deníku Rudé právo. Studenti si vyberou jedno z nabízených témat (seznam témat budou mít k dispozici v google apps, kde se budou k tématům zapisovat). Pro práci s dobovým tiskem lze využít online archivy digitalizovaných novin Kramerius, web Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR - E-studovna - Digitální archiv časopisů). Práce musí splňovat veškeré nároky kladené na akademický text. Hodnocena bude jak obsahová (zvolené zdroje, vztah ke zvolenému tématu, argumentace, podloženost atd.) tak formální stránka práce (práce se zdroji, odkazování na zdroje, dodržování odborně sdělovacího stylu, pravopis). Formálně by měl text dodržovat parametry odborného článku (abstrakt v aj, klíčová slova, soupis použitých zdrojů atd.). Minimální rozsah textu  bude 12 normostran (bez příloh).

Termín zadání tématu do 15. 10. odevzdání do 4. 12. (pro odevzdání bude zřízeno úložiště v SIS). 

Zkouškový test
Jedná se o odpovědi vycházející ze znalosti přednášek i předepsaných studijních textů. Testuje se znalost všech témat předmětu. Student odpovídá formou formou souvislého výkladu. Kritérii hodnocení jsou (a) věcná správnost, (b) relativní úplnost, (c) logická stavba výkladu, (d) jazyková správnost.

 

 

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (03.10.2023)
Literatura

ABRAMSON, Albert. The History of Television, 1942 to 2000. Repr. Jefferson, N. C.: McFarland & Company, Inc., 2008. ISBN 978-0-7864-3243-1.

BAGDIKIAN, Ben. H. The New Media Monopoly. Revid. a rozšíř. vyd. Boston: Beacon Press, 2004. ISBN 978-0-8070-6187-9.

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 1. vyd. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-0-7864-4086-3.

BRIGGS, Asa a Peter BURKE. Social History of the Media: from Gutenberg to the Internet. 3. vyd. Cambridge: Polity, 2009. ISBN 978-0-7456-4495-0.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.

JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda and Persuasion. 4. vyd. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006. ISBN 1-4129-0898-1.

JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Readings in Propaganda and Persuasion: New and Classic Essays. 1. vyd. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2006. ISBN 1-4129-0900-7.

KOVARIK, Bill. Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. 1. vyd. New York: Continuum, 2011. ISBN 978-1-4411-1460-0.

PROKOP, Dieter. Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0618-6.

SIMONSON, Peter. Handbook of Communication History. 1. vyd. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-89260-5.

THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2007. ISBN 978-80-7106-898-3.

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

BURKE, Peter. Co je kulturní historie. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

HEYER, Paul a David CROWLEY. Communication in History: Technology, Culture, Society. 5. vyd. Boston: Allyn and Bacon, 2003. ISBN 0-321-08805-0.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4.

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Jedná se o odpovědi vycházející z vybraných kontrolních otázek. Testuje se znalost všech témat předmětu a literatury předepsané ke zkoušce. Student odpovídá formou souvislého výkladu. Kritérii hodnocení jsou (a) věcná správnost, (b) relativní úplnost, (c) logická stavba výkladu, (d) jazyková správnost.

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A – F, která vychází z Opatření děkanky FSV UK číslo 17/2018 (http://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018)

Hodnocení předmětu zahrnuje seminární práci (50 %), závěrečný zkouškový test (50 %). Seminární práce a závěrečný zkouškový test jsou povinnými prerekvizitami nutnými k uzavření klasifikace.

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (19.09.2022)
Sylabus - angličtina

Cílem předmětu bude seznámit studenty s vývojem médií ve 20. století. Výklad bude rámován odpovídajícím mediálním a kulturně politickým kontextem. Studenti se seznámí s vybranými významnými vydavatelskými osobnostmi 20. století. Ve výkladu jim budou sděleny informace k nástupu rozhlasu a televize. Budou upozorněni na formy mediální propagandy ve 20. století.  

Výuka proběhne 6. října, 3. listopadu, 24. listopadu a 8. prosince v čase od 14:45 do 16:15 hod., místnost č. 215. 

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK