PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe pro žurnalistiku - JKB073
Anglický název: Practice for Journalists
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / 150 (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB029
Je neslučitelnost pro: JJB029
Je záměnnost pro: JJB029
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. (27.10.2023)

Praxe v časovém rozsahu 4 týdnů se uskuteční v redakci podle zaměření studenta, studentky. Odehrává se na pracovišti média a obsah vychází z požadavků redakce. Praxe proběhne v mediálních institucích, s nimiž má IKSŽ dlouhodobou zkušenost (Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, redakce deníků, internetových portálů, nakladatelství apod.). IKSŽ může studentům a studentkám pomoci s kontakty na příslušné osoby v mediálních organizacích, s nimiž si pak student praxi dohodne. Student/ka si může sehnat pracoviště také zcela sám, sama. Ovšem toto pracoviště musí schválit garanti předmětu. U každého studenta a studentky bude podepsána dohoda o uskutečnění praxe mezi FSV a příslušnou mediální organizací, přičemž za fakultu ji bude podepisovat děkan. Součástí praxe je také průvodka. Lze doporučit, aby garant praxe v redakci přidal i hodnocení uchazeče či uchazečky. Praxe má proběhnout v médiu, nikoli v PR agentuře.


Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (25.08.2023)

Jak název říká, adepti by si měli ověřit nabyté vědomosti z teoretické výuky v konkrétních médiích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. (27.10.2023)

Studenti předkládají garantům potvrzení, na jehož podkladě dostanou zápočet do SIS.  Odevzdávají  dvě vyhotovení smlouvy s redakcí a průvodku. Do SIS je praxe na příslušný semestr nutno zapsat.

Zde podrobné vysvětlení: 

 

 V Karolince je již upřesněno, že si můžete praxi zapisovat od druhého ročníku.  Doporučujeme většinou ji absolvovat po 2 LS a 3 ZS o prázdninách, výuka by neměla být narušena.

Na stránkách FSV UK IKSŽ - formuláře bc. máte pod č. 17 formulář https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr a k tomu zkráceně toto:

17. DOHODA O ZABEZPEČENÍ STUDENTSKÉ PRAXE NA PRACOVIŠTI ŠKOLITELE

Praxi si vyřizují studující sami ve spolupráci s katedrou, která praxi požaduje.
Dohoda je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci pro úřad, na kterém budete konat praxi a interní rozdělovník.Dohodu pak předložte na katedře institutu, kde ji opatří průvodkou ke smlouvě, bez ní ji nemůžeme potvrdit a zaevidovat. Zajistěte si všechny potřebné podpisy!!!


Dohoda musí splňovat všechny formální náležitosti, na studijním oddělení se zkontroluje, přidělí se jí číslo, zaeviduje do SIS a předloží k podpisu panu děkanovi. Podepsaná se vrací zpět na katedru institutu, kde si ji vyzvedněte a předejte v místě praxe.

Návod:
1) stáhnout na webu IKSŽ formulář - dohoda o praxi
2) vytisknout a vyplnit celkem 2 originály
3) nechat potvrdit v místě praxe (podpis včetně razítka organizace)
4) odevzdat oba originály přímo na sekretariát katedry, kde bude doplněna ještě průvodka ke smlouvě
5) po podpisu děkana vám bude jeden výtisk smlouvy vrácen firmě, kde jste praxi vykonávali

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (25.08.2023)

Jako povinná literatura slouží literatura uvedená u teoretických předmětů, doporučit literaturu může i redakce, kde uchazeči praktikují.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (25.08.2023)

Praxe probíhá seminární formou. Požadavky určuje pověřený a smluvně zajištěný redaktor nebo redaktorka v médiích.

 

Praxe mají na IKSŽ svá pravidla. Spolupráce vycházejí z kapacit pracovišť,

s  nimiž má IKSŽ dlouhodobou zkušenost (redakce deníků, internetových portálů apod.) a nebo si student/ka může sehnat pracoviště sám/sama.

Toto pracoviště však musí schválit garant předmětu.

S tímto pracovištěm se vždy podepíše smlouva, jejíž vzor je 

na webu fakulty. 

Praxe v České televizi je podpořena memorandem o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Českou televizí. Ostatní pracoviště jsou mj.:

Český rozhlas

Česká tisková kancelář

Mladá fronta DNES

Lidové noviny

Hospodářské noviny

Idnes.cz

Lidovky.cz

Ihned.cz

Aktualne.cz

Echo24

Deník N

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (25.08.2023)

Sylabus se řídí požadavky příslušné redakce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK