PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etika pro novináře - JKB070
Anglický název: Ethics for Journalists
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 62 / neurčen (62)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB011
Je neslučitelnost pro: JJB011
Je záměnnost pro: JJB011
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (15.02.2023)
► Stručná charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se samoregulační částí normativního rámce práce novinářů. Nabídnuty budou různé přístupy k výkladu základních pojmů, které se samoregulací žurnalistiky souvisejí: etika, morálka, nezávislost, nestrannost, pravdivost, novinařina jako profese, střet zájmů, veřejný zájem, právo na soukromí, plagiátorství, uplácení atd. Přednášky jsou podle témat rozděleny do tří bloků: 1) základní pojmový rámec týkající se samoregulace žurnalistiky (novinářská etika jako součást aplikované etiky, vybrané eticky sporné oblasti v žurnalistice, vybrané formy samoregulace žurnalistiky), 2) vývoj samoregulace žurnalistiky ve vybraných evropských zemích (Švédsko, Norsko, Dánsko, USA, Velká Británie, Německo, Francie, Slovensko atd.), proměny jednotlivých forem samoregulace žurnalistiky, komparace etických kodexů profesních organizací a vybraných redakcí, 3) proměny samoregulace žurnalistiky v ČR po roce 1989. Každá z přednášek je doplněna konkrétními příklady z novinářské praxe, na nichž je možné teorii novinářské etiky aplikovat.
► Jméno vyučujícího: PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
► Rozsah výuky: 1/1 LS
► Podmínky zapsání předmětu: přijetí do bakalářského studia
► Podmínky pro splnění studijních povinností: 1) aktivní účast na přednáškách doplněná studiem povinné i doporučené literatury (ověřována je průběžnými úkoly), (30% z celkového hodnocení), 2) seminární práce v rozsahu min. 10 stran prokazující aplikaci teoretických poznatků z etiky novinářské práce na praktických příkladech, seminární práce by měla prokázat schopnost autora(ky) osvojit si parametry odborného textu (40% z celkového hodnocení), 3) souhrnná ústní zkouška prokazující znalosti získané studiem literatury (absolventi kurzu by měli být schopnosti vést hlubší dialog nejméně o šesti titulech z povinné literatury a o šesti titulech z doporučené literatury) a na přednáškách (30% z celkového hodnocení). Upozornění: Absolvování předmětu je spojeno výhradně s plněním studijních povinností v aktuálním akademickém roce. Seminární práce musí být odevzdána v tištěné formě nejméně pět pracovních dní před konáním zkoušky (termíny jsou vypisovány v SISu) do podatelny FSV UK, popř. na sekretariát Katedry žurnalistiky, IKSŽ, FSV UK v Praze. Při porušení těchto podmínek nebude studentům umožněno přistoupit ke zkoušce.
► Počet kreditů: 6
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (15.02.2023)

► Cílem předmětu je seznámit studenty se samoregulační částí normativního rámce práce novinářů. Nabídnuty budou různé přístupy k výkladu základních pojmů, které se samoregulací žurnalistiky souvisejí: etika, morálka, nezávislost, nestrannost, pravdivost, novinařina jako profese, střet zájmů, veřejný zájem, právo na soukromí, plagiátorství, uplácení atd. Přednášky jsou podle témat rozděleny do tří bloků: 1) základní pojmový rámec týkající se samoregulace žurnalistiky (novinářská etika jako součást aplikované etiky, vybrané eticky sporné oblasti v žurnalistice, vybrané formy samoregulace žurnalistiky), 2) vývoj samoregulace žurnalistiky ve vybraných evropských zemích (Švédsko, Norsko, Dánsko, USA, Velká Británie, Německo, Francie, Slovensko atd.), proměny jednotlivých forem samoregulace žurnalistiky, komparace etických kodexů profesních organizací a vybraných redakcí, 3) proměny samoregulace žurnalistiky v ČR po roce 1989. Každá z přednášek je doplněna konkrétními příklady z novinářské praxe, na nichž je možné teorii novinářské etiky aplikovat. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (15.02.2023)

► Povinná studijní literatura:

- Ess, Ch. (2009): Digital Media Ethics. Cambridge: Polity Press.
- Friend, C., Singer., J., B. (2007): Online Journalism Ethics: Traditions and Transitions. London, New York: M.E. Sharpe.
- Jakubowicz, K. (2017): Média a demokracie v 21. století. Brno: MuniPress. 
- Jaspers, K. (1996): Úvod do filosofie. Praha: Oikoymenh. 
- Liessmann, K., P. (2012): Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia. 
- Lipovetsky, G. (2011): Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor.
- McBride, K., Rosenstiel, T. (2013): The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century. Los Angeles: Sage, CQ Press. 
- McQuail, D. (2016): Žurnalistika a společnost. Praha: Karolinum. 
- Meyers, Ch. (2010): Journalism Ethics: A Philosophical Approach (Practical and Professional Ethics). New York: Oxford University Press
- Moravec, V. (2020): Proměny novinářské etiky. Praha: Academia.
- Moravec, V. (2016): Média v tekutých časech. Praha: Academia. 
- Muller, D. (2015): Journalism Ethics for the Digital Age. Melbourne, London: Scribe Publications Pty Ltd.
- Remišová, A. (2010): Etika médií. Bratislava: Kaligram.
- Smith, R. (2008): Ethics in Journalism. Oxford: Blackwell Publishing. 
- Spitzer, M. (2014): Digitální demence. Brno: Host.
- Ward, S. (2018): Disrupting Journalism Ethics: Radical Change on the Frontier of Digital Media (Disruptions). London: Routledge.
- Ward, S. (2011): Ethics and the Media: An Introduction. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Ward, S. (2010): Global Journalism Ethics. Toronto: McGill-Queen's University Press.

 

► Doporučená studijní literatura:

- Anzenbacher, A. (2001): Úvod do etiky. Praha: Academia.
- Anzenbacher, A. (1991): Úvod do filozofie. Praha: SNP.
- Bauman, Z. (2006): Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon.
- Bauman, Z. (2008): Tekuté časy. Praha: Academia.
- Bauman, Z. (2010): Umění života. Praha: Academia.
- Boétie, E. (2011): Rozprava o dobrovolném otroctví. Praha: Rybka Publishers.
- Brázda, R. (2002): Srovnávací etika. Praha: KLP. 
- Burton, G. - Jirák, J. (2003): Úvod do studia médií. Brno: Barrister&Principal - studio.
- Dunovský, Z., Dytrych, Z., Matějček, Z. (1995): Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada. 
- Feintuck, M. (1999): Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh: Edinburgh Univerzity Press.
- Fink, C. (1995): Media Ethics. Boston: Allyn and Bacon. 
- Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia. 
- Gensler, H. J. (1998): Ethics. A contemporaly Introduction. London - New York: Routledge. 
- Keeble, R. (2001): Ethics for Journalists. London: Routledge.
- Knapp, V. (1995): Teorie práva. Praha: C.H.Beck.
- Knowlton, S. R. (1997): Moral Reasoning for Journalists. Cases and Commentatory. London: Connectitt. 
- Kolář, P. - Svoboda, V. (1997): Logika a etika. Praha: Filosofia.
- Kunczik, M. (1995): Základy masové komunikace. Praha: Karolinum.
- Kunczik, M., Bleh, W. (1995): Kriminalitätsopfer in der Zeitungsberichterstattung. Folgen der Berichterstattung aus der Perspektive der Oper. Mainz.
- Kunczik, M. (1994): Violence and the Mass Media. A Summary of Theories and Research. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Lambeth, Meyer, P. E. - Thorson, E. (ed.) (1998): Assesing Public Journalism. Columbia, London: University of Missouri.
- Lipovetsky, G. (2013): Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor.
- Luhmann, N. (2014): Realita masmédií. Praha: Academia.
- Matoušek, O. (2008): Slovník sociální práce. Praha: Portál.
- McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.
- Mencher, M. (1994): News Reporting nad Writing. Iowa: Wm. C. Brown.
- Meyrowitz, J. (2006): Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum. 
- Postman, N. (1999): Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta.
- Ricken, F. (1995): Obecná etika. Praha: Oikoymenh. 
- Ruß-Mohl, S. (2003): Journalismus. Frankfurt am Main: F.A.Z.-Institut. 
- Singer, P. (ed.) (1993): A Companion to Ethics. Oxford: Blackwell.
- Sokol, J. a Pinc, Z. (2003): Antropologie a etika. Praha: Triton.
- Šimek, J. - Špalek, V. (2003): Filozofické základy lékařské etiky. Praha: Grada.
- Ševčíková, A. a kol. (2014): Děti a dospívající on-line. Praha: Grada. 
- The Encyclopedia of Ethics I, II, 1992, Ed. Becker, L.C. et Becker, Ch. B.).
- Thompson, M. (2004): Přehled etiky. Praha: Portál.
- Tugendhat, E. (1998): Tři přednášky o problémech etiky. Praha: Váhy. 
- Weber, M. (1997): Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta. 


► Povinné studijní materiály:

- BBC: Producers' Guidelines
- BBC: Editorial Guidelines, BBC, červen 2005.
- Etický kodex novináře, Syndikát novinářů ČR, 18. 6. 1998.
- Etický kodex časopisu Týden, Týden, 5. 10. 1998.
- Etický kodex deníku Hospodářské noviny, HN, leden 2002.
- Etický kodex deníku MF Dnes, MAFRA, 18. 3. 2002.
- Etický kodex MediaCentrum, 31. 10. 2005.
- Kodex České televize, ČT, 2. 7. 2003.
- New York Times: Ethical Journalism. Code of Conduct for the News and Editorial Departments. January 2003.
- Novinárska etika v meniacom sa svete. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov. 2010.
- Statut redakce Lidových novin, Lidové noviny, 2005.
- Statut, Kodex, Strategie České televize, Česká televize 1995.
- Statut, Kodex, Strategie České televize, Česká televize 1998.
- Statut Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR, 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (15.02.2023)

► Podmínky pro splnění studijních povinností: 1) aktivní účast na přednáškách doplněná studiem povinné i doporučené literatury (ověřována je průběžnými testy a eseji), (30 % z celkového hodnocení), 2) seminární práce v rozsahu min. 10 stran prokazující aplikaci teoretických poznatků z etiky novinářské práce na praktických příkladech, seminární práce by měla prokázat schopnost autora(ky) osvojit si parametry odborného textu (40 % z celkového hodnocení), 3) souhrnná ústní zkouška prokazující znalosti získané studiem literatury (absolventi kurzu by měli být schopnosti vést hlubší dialog nejméně o šesti titulech z povinné literatury a o šesti titulech z doporučené literatury) a na přednáškách (30 % z celkového hodnocení)Upozornění: Absolvování předmětu je spojeno výhradně s plněním studijních povinností v aktuálním akademickém roce. Seminární práce musí být odevzdána v tištěné formě nejméně pět pracovních dní před konáním zkoušky (termíny jsou vypisovány v SISu) do podatelny FSV UK, popř. na sekretariát Katedry žurnalistiky, IKSŽ, FSV UK v Praze. Při porušení těchto podmínek nebude studentům umožněno přistoupit ke zkoušce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (15.02.2023)

► Stručná charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se samoregulační částí normativního rámce práce novinářů. Nabídnuty budou různé přístupy k výkladu základních pojmů, které se samoregulací žurnalistiky souvisejí: etika, morálka, nezávislost, nestrannost, pravdivost, novinařina jako profese, střet zájmů, veřejný zájem, právo na soukromí, plagiátorství, uplácení atd. Přednášky jsou podle témat rozděleny do tří bloků: 1) základní pojmový rámec týkající se samoregulace žurnalistiky (novinářská etika jako součást aplikované etiky, vybrané eticky sporné oblasti v žurnalistice, vybrané formy samoregulace žurnalistiky), 2) vývoj samoregulace žurnalistiky ve vybraných evropských zemích (Švédsko, Norsko, Dánsko, USA, Velká Británie, Německo, Francie, Slovensko atd.), proměny jednotlivých forem samoregulace žurnalistiky, komparace etických kodexů profesních organizací a vybraných redakcí, 3) proměny samoregulace žurnalistiky v ČR po roce 1989. Každá z přednášek je doplněna konkrétními příklady z novinářské praxe, na nichž je možné teorii novinářské etiky aplikovat. 

► Jméno vyučujícího: PhDr. Václav Moravec, Ph.D.

► Stručný obsah jednotlivých přednášek:

1) Jednotlivé prvky normativního prostředí ve společnosti (morálka, etika, zákony atd.). Filozofická rovina pojmu etika. Novinářská etika jako součást aplikované etiky.

2) Etika novináře jako jeden z rysů sociální odpovědnosti médií. Hodnotové systémy žurnalistiky a jejich proměny (nestrannost, objektivita, nezávislost - a to 1) politická, 2) ekonomická a 3) myšlenková). Eticky sporné oblasti v žurnalistice (plagiátorství, střet zájmů, úplácení, klamání, osobní účast na zprávě atd.)

3) Samoregulace médií v evropském kontextu (samoregulace médií jako jeden z hlavních principů fungování mediálního systému v demokratické společnosti. Etické kodexy významných mediálních institucí v Evropě - např. BBC).

4) Fungování tiskových rad v Evropě (se zaměřením na Velkou Británii, Německo či Slovensko). Komparace kodexů tiskových rad. Příklady agendy jednotlivých tiskových rad. Rozbor eticky problematických kauz.

5) Vývoj samoregulační části normativního rámce práce novinářů v ČR po listopadu 1989. Čtyři etapy samoregulace žurnalistiky v ČR po roce 1989.

6) Syndikát novinářů ČR a Etický kodex novináře. Vznik a dosavadní fungování Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR. Rozbor agendy komise.

7) Kodexy médií veřejné služby v České republice. Vznik kodexů České televize a Českého rozhlasu, jejich uplatňování v praxi. Prolnutí externí regulace médií se samoregulací po roce 2001 v ČR.

8) Žurnalistika a public relations. Ekonomická (ne)závislost české žurnalistiky. (Ne)ostré hranice mezi redakční částí média a částí inzertní. Novinář a podnikání.

9) Novinář a jeho zdroj. Možná manipulace novináře zdrojem - příklady selhání žurnalistiky při práce se zdrojem.

10) Novinář v extrémních a krizových situacích - jazykové prostředky novináře při pokrývání katastrof a krizových situací, krize a katastrofa v obrazech, zobrazování násilí v médiích.

11) Vybrané příklady problémů dodržování novinářské etiky v ČR - společná diskuse.

12) Internetová žurnalistika a etické normy.

13) Definice a redefinice etických pravidel žurnalistiky - nekončící proces.

► Podmínky pro splnění studijních povinností: 1) aktivní účast na přednáškách doplněná studiem povinné i doporučené literatury (ověřována je průběžnými testy a eseji), (50% z celkového hodnocení), 2) seminární práce v rozsahu min. 10 stran prokazující aplikaci teoretických poznatků z etiky novinářské práce na praktických příkladech, seminární práce by měla prokázat schopnost autora(ky) osvojit si parametry odborného textu (30% z celkového hodnocení), 3) souhrnná ústní zkouška prokazující znalosti získané studiem literatury (absolventi kurzu by měli být schopnosti vést hlubší dialog nejméně o šesti titulech z povinné literatury a o šesti titulech z doporučené literatury) a na přednáškách (20% z celkového hodnocení). Upozornění: Absolvování předmětu je spojeno výhradně s plněním studijních povinností v aktuálním akademickém roce. Seminární práce musí být odevzdána v tištěné formě nejméně pět pracovních dní před konáním zkoušky (termíny jsou vypisovány v SISu) do podatelny FSV UK, popř. na sekretariát Katedry žurnalistiky, IKSŽ, FSV UK v Praze. Při porušení těchto podmínek nebude studentům umožněno přistoupit ke zkoušce.

► Rozsah výuky: 1/1 LS

► Podmínky zapsání předmětu: přijetí do bakalářského studia

► Počet kreditů: 6

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK