PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny médií ve světě - JKB048
Anglický název: History of World Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 92 / neurčen (92)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Vyučující: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Předmět prostřednictvím klíčových etap a epizod z dějin světových médií představí média jako prostředí, v němž
se v průběhu vývoje moderní lidské společnosti odrážel (a zároveň jím byl i v mnohém iniciován) kulturní, politický,
ekonomický i technologický vývoj. Důraz bude přitom kladen (mimo jistých nutných stručných přesahů do
dřívějších či pozdějších etap) především na vývoj směrem k moderním masovým médiím v období od 17. století
do druhé poloviny 20. století, a to především v souvislosti s technologickým (tedy na mediální vývoj v souvislosti s
technologickým pokrokem od vynálezu knihtisku až po satelitní komunikaci) a ekonomickým (vývoj médií jako
svébytného a specifického druhu podnikání a průmyslu). Rámce kulturní a politické budou samozřejmě do
výkladu implementovány, nicméně jen do té míry, aby se výrazněji nepřekrývaly s výkladem dalších historizujících
povinných a povinně volitelných předmětů v rámci studijního programu (zejména se jedná o Dějiny komunikace,
Dějiny propagandy a Nová média a společnost), ale naopak byly jejich vhodnou oporou a doplněním.
Poslední úprava: Cebe Jan, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Sylabus

Plán přednášek:
1. Základní pohledy na výklad dějin médií, vymezení pojmu média - masová média technologické a ekonomické předpoklady vzniku a vývoje masových médií.
2. Zrození periodického tisku. Letáky a psané korespondence jako předchůdci tištěných periodik. První periodické noviny 17. století v kontinentální Evropě a v Anglii. Kritéria (ekonomická, technologická aj.) vydavatelského úspěchu.
3. Proměna vydavatele a jeho postavení v 18. století, vliv osvícenství, vzrůstajícího obchodu, nástupu raného kapitalismu na podobu, vydávání a šíření periodického tisku, zrod prvních úspěšných novinových podnikatelů v Anglii (J. Walter II aj.) a kontinentální Evropě
4. Průmyslová revoluce, technologický pokrok a posun od tradiční k moderní spotřební společnosti (rozvoj reklamy aj.) jako klíčové předpoklady pro zrod populárního komerčního masového tisku v 19. století. Příklady klíčových vydavatelů (tiskových magnátů z VB, USA, Francie a Německa.
5. Telegraf jako počátek vysílacích médií nového věku. Technologické a ekonomické konsekvence rozvoje telegrafu v rámci komercionalizace informací a fungování masových médií v poslední třetině a prvních desetiletích 20. století. Vznik a rozvoj tiskových agentur jako prvních nadnárodních (globálních) mediálních podniků.
6. První světová válka jako akcelerátor technologického vývoje (především) vysílacích médií, rozvoj filmového průmyslu, zrod rozhlasu a jejich vliv na proměnu masového tisku (konkurenční boj o publikum/trh a jeho podoby). Rozdílné ekonomické strategie rozvoje rozhlasu v Evropě a USA.
7. Otázka koncentrace vlastnictví a zrod prvních národních multimediálních konglomerátů v meziválečném období (příklad USA, VB, Německo).
8. II. světová válka jako akcelerátor technologického vývoje médií. Počátky a rozvoj televizního vysílání v pojetí Evropy a USA, poválečné období 50. - 60. a boj o publikum (rozhlas x TV x film).
9. Rozvoj obsahové a technologické konvergence jako prostředků pro optimalizaci nákladů a zvyšování zisku. Růst velkých multimediálních konglomerátů na národní úrovni v 50. a 60. letech.
10. Liberalizace západních a dalších světových trhů 70. a 80. let 20. století jako předpoklad pro úspěšný přechod mediálních a multimediálních konglomerátu na nadnárodní (globální) úroveň podnikání, problematika monopolizace a koncentrace vlastnictví v mediálním podnikání na národní/globální úrovni
11. Konec studené války, nástup komerčních médií na nové trhy, vliv západních společností a podnikatelských modelů na (především) ekonomické a technologickou) transformaci mediálních systémů ve střední a východní Evropě.
12. Technologické posuny posledních desetiletí 20. století jako předpoklad pro vznik síťových médií a mediálního světa „bez hranic“. Vliv nástupu satelitní komunikace a počítačů na mediální podnikání (příklady prvních úspěšných/neúspěšných podnikatelských strategií v rámci implementace těchto nových technologií aj.)

* Povinná literatura:
CURRAN, J.: Media and Power, London: Routledge, 2002

EMERY, M. - EMERY, E. - ROBERTS, N. L. The press and America: an interpretative history of the masmedia. Allyn and Bacon, 2000.

HABERMAS, J. Strukturální přeměny veřejnosti, Praha: Filosofia 2000

CHAPMAN, J.: Comparative Media History: An Introduction - 1789 to the Present. Oxford: Polity Press 2005

JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Sixth edition. Los Angeles: Sage, 2015.

KÖPPL, L., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny světové žurnalistiky I. Praha: Novinář, 1988

KOVARIK, B. Revolutions in communication: media history from Gutenberg to the digital age. Continuum, 2011.

PROKOP, D. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Karolinum, 2005.

ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. Dejiny svetového novinárstva I., Dejiny anglického novinárstva, Bratislava 1994

VEČEŘA P. Úvod do dějin tištěných médií. Praha, Grada 2015* Doporučená literatura:

BURKE, P. Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Karolinum, 2009.

BURKE, P. Společnost a vědění II: od Encyklopedie k Wikipedii. Karolinum, 2013.

CONBOY, M.: Journalism: A Critical History. London: Sage, 2004

CULL, N. J. Propaganda and mass peruasion: a historical encyclopedia 1500 to the present. ABC-CLIO, 2003.

KÖPPLOVÁ B. - VOJTEK, J.: Stručný přehled vývoje britského tisku od druhé poloviny 19. století do 70. let 20. století. SPN, 1977.

LASWELL, H. D. Propaganda technique in the Word war. Martino Publishing, 2013.

SEYMOURE, C. The British press and broadcasting since 1945. Blackwell, 1993. �

DENIS, B. Pulitzer: A life. Wiley, 2001.�

BAUGHMAN, J. L. Henry R. Luce and the rise of the American news media. Twayne, 1987.

Poslední úprava: Cebe Jan, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK