PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny komunikace - JKB006
Anglický název: The History of Communication
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 260 / neurčen (260)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JKB071
Anotace
Předmět seznámí posluchače s vývojem komunikace od nejstarších období až do současnosti. Přednášky budou
prezentovat, jakým způsobem se komunikace proměňovala a jak se tyto změny v různých typech komunikace
odrážely. Tyto změny budou vždy usazovány do kontextu technologického vývoje a politických událostí. Stejně tak
bude nahlíženo, jak byla komunikace propojena s kulturním, sociálním a ekonomickým vývojem společnosti.
Posluchači budou seznámeni s tím, jak se proměňovali příjemci mediálních obsahů. Vždy také bude příslušná tematika spojena s odkazy na vývoj v českých zemích.
Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (26.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen zkouškovým testem, který bude vycházet z obsahu přednášek a ze zadané literatury. Studenti budou psát test ve vypsaných zkouškových termínech v průběhu zkouškového období zimního semestru 2022/2023 v Hollaru.  

Studenti se na konkrétní zkouškový termín budou přihlašovat v SISu.

Klasifikace proběhne podle systému ECTS grading na stupnici A-F. Student bude muset získat ze závěrečného testu minimálně  26 bodů z celkových 50 k úspěšnému absolvování.   A   50 - 46 bodů    B  45 - 41 bodů  C  40 - 36 bodů  D  35 - 31 bodů  E  30 - 26 bodů  F  25 bodů a méně        Test bude obsahovat 10 otevřených otázek - za každou bude možné získat maximálně 5 bodů. Studenti budou mít na přípravu odpovědí časový limit 60 minut.

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (19.12.2022)
Literatura

(studentům budou poskytnuty naskenované vybrané kapitoly z níže uvedené literatury)

* Povinná literatura
BRIGGS, A. - BURKE, P. A social history of the media: from Gutenbeg to the Internet. Polity Press, 2007.
DeFLEUR, M. - BALL-ROKEACH, S. Teorie masové komunikace. Karolinum 1996. 
JOWETT, G. - O´DONNEL, V. Propaganda and persuasion. Sage, 2015.
KOVARIK, B. Revolutions in Communication. Media History from Gutenberg to the Digital Age. Bloomsbury Academic, 2016.
PROKOP, D. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Karolinum, 2005.
 

* Doporučená:

ALLSOP, R. The Difficult History of Free Speech. In: Quadrant Magazine 2012, Vol. 56, Issue 1/2. 
ARENDTOVÁ, H. Krize kultury: čtyři cvičení v politickém myšlení. Mladá fronta, 1994.

BECKER, R. Hear and See Radion in the World of Tomorrow. RCA and the Presentation at the World´s Fair 1939-1940. In: Historical Journal of Film, Radio and Television 2001, Vol. 21, No. 4.  

BURKE, P. Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Karolinum, 2009.
BURKE, P. Společnost a vědění II: od Encyklopedie k Wikipedii. Karolinum, 2013.
CRAMER, J. Media/history/society: cultural and intellectual traditions of U.S. media. Wiley-Blackwell, 2009.
DIJCK, J. The culture of connectivity: a critical history of social media. Oxford University Press, 2013.
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Argo, 2006.
EMERY, M. - EMERY, E. - ROBERTS, N. L. The press and America: an interpretative history of the masmedia. Allyn and Bacon, 2000.
HABERMAS, J. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Filosofia, 2000.

KÖPPLOVÁ, B. - KÖPPL, L.: Dějiny světové žurnalistiky. Novinář, 1989.

MASTRANGELO, L.: World War I, Public Intellectuals and the Four Minute Men. Convergent Ideals of Public Speaking and Civic Participation. In: Rhetoric and Public Affairs 2009, Vol. 12, N0. 4, pp. 607-634.
McLUHAN, M. The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. University of Toronto Press, 2011.

McLUHAN, M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Mladá fronta, 2011.

NEANDER, J. - MARTIN, R. The Northcliffe Pres and the Corpse Factory Story of World War I. In: Global Media Journal 2010, Vol. 3, Issue 2, pp. 67-82
PINCAS, S. - LOISEAU, M. Dějiny reklamy. Slovart, 2009.

POSTMAN, N. Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Mladá fronta, 2010.

SIMONSON, P. (ed.). The Handbook of Communication History. Routledge 2013.
THOMPSON, K. - BORDWELL, D. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. NAMU, 2007.
THOMPSON, J. B. Média a modernita: sociální teorie médií. Karolinum, 2004.

WINSTON, B. Media technology and society. Routledge 1998.

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (26.09.2021)
Sylabus

* Plán přednášek:

V budově fakulty v Jinonicích budou probíhat ve středu přednášky dle rozvrhu. Studenti budou mít naskenované kapitoly z odborných publikací k dispozici v SISu.     

1) Vývoj komunikace do 15. století - způsoby komunikace do počátku knihtisku, mezilidská komunikace, dopisy, pošta, církevní komunikace

Komunikace v 16. - 17. století - proměny komunikace od vynálezu knihtisku, vznik novin a časopisů, charakteristika čtenářů.


2) - 3) Komunikace v 18. a 19.století - média jako místo prezentace politických názorů, občanská civilní společnost, shromažďování vědeckého poznání, osvícenství - otázky svobody projevu, média jako nástroj národního sebeuvědomování (kulturního i politického), proměny novinářské práce, otázky svobody médií, vztah médií a rozvoje kultury, - rozvoj masových médií, informace jako obchodní komodita - vznik tiskových agentur, komercionalizace médií, čtenářské skupiny, vznik reklamních agentur, tvorba veřejného mínění, využití fotografie v médiích.

4) Rozvoj kinematografie v době němého filmu do 1. světové války (filmoví průkopníci, rozvoj filmového průmyslu, vznik Hollywoodu)

5) Nástup rozhlasového vysílání - rozdíl mezi evropským a americkým přístupem k obsahu vysílání, podoba amerického komerčního vysílání, evropský přístup na příkladu vybraných zemí, charakteristika posluchačů rozhlasu, využití rozhlasu k politickým cílům, otázka vztahu rozhlasu a vytváření kulturních obsahů.

Rozvoj kinematografie v meziválečném období (filmový průmysl, nástup zvukového filmu, charakteristika filmových diváků, otázka uměleckého x versus komerčního pojetí kinematografie, film jako způsob trávení volného času).

6) Propaganda a média  - zapojení médií do propagandy v době 1. světové války, aktivizace příjemců mediálních sdělení, formy propagandy Německo - Sovětský svaz - USA, propaganda za 2. světové války

7) Rozvoj televizního vysílání - televizní průkopníci ve 30. letech, vývoj od konce 40. let 20. století - pohled evropský (média veřejné služby) x americký (média komerční) na obsah a fungování televizního vysílání, televize jako socializační nástroj, společnost volného času, vztah televize a filmu, využití televize pro politické cíle.

8) Média jako nástroj ideologického boje mezi Východem a Západem v 50. letech - ideologie ve filmové produkci, vztah médií a politických stran, nástroje přesvědčování příjemců mediálních obsahů.

9) Komunikace v 60. letech - rozvoj televize, fungování filmového průmyslu, tištěná média, využití fotografií, hudební průmysl, vývoj internetu.

10) Období 70. - 80. let 20. století - aféry Pentagon papers a Watergate, média jako hlídací pes demokracie, rozvoj komerčního rozhlasového a televizního vysílání v Evropě - vliv na reklamní trh, bulvární média, nástup kabelového a satelitního vysílání - nové mediální obsahy, video - nový způsob trávení volného času, segmentace spotřebitelských trhů, nový Hollywood.

11) Zásadní proměny komunikace od 90. let 20. století (nástup e-mailů, mobilů), vliv na mezilidskou komunikaci i na přenos mediálních obsahů, svět jako globální vesnice, vliv globalizace na kulturu, internet jako pole prezentace názorů, vztah médií a politiky, boj médií o čtenáře/posluchače/diváka, proměny podoby rozhlasového a televizního vysílání, fungování filmového průmyslu. Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK