PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Trendy nových médií - JJM403
Anglický název: New Media Trends
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 62 / 62 (62)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (14.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studentky/studenty s aktuálními trendy nejen v síťových digitálních médiích, jež jsme si zvykli označovat adjektivem „nová“, a nabídnout hlubší analýzu, jak se předmětné vlivy projevují v žurnalistickém poli. Přednášky se skrze případové studie zaměřují na jednotlivé aspekty digitální mediamorfózy: (a) proměny redakcí zpravodajských médií a novinářské profese jako takové, (b) práce se zdroji v digitálním prostředí a transformaci tzv. newsgatheringu, (c) transformaci publik digitálních médií, včetně publik se specifickými potřebami, (d) automatizaci distribuce mediálních obsahů, včetně sběru osobních dat, jež s ní souvisejí a (e) proměnu normativního rámce v ČR. Předmětné tematické okruhy jsou zasazeny do unikátního sociologického výzkumu, který se v roce 2022 uskutečnil v redakcích tuzemských zpravodajských médií (n=620) pod garancí IKSŽ FSV UK v rámci projektu Digitální doba s lidskou tváří (podpořen programem Lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021), i problematiky lidských práv.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (14.02.2023)
Aktivní účast na přednáškách doplněná studiem povinné i doporučené literatury (20 %). Seminární práce v rozsahu 10 stran prokazující schopnost uplatnění teoretických poznatků na rozboru vybraného problému (40 %), vycházející z přednášky č. 10. Závěrečná písemná zkouška (40 %).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (14.02.2023)

Povinná studijní literatura a prameny:

BECKETT, Charlie. New powers, new responsibilities. A global survey of journalism and artificial intelligence. London: London School of Economics and Political Science, Polis, LSE, 2019.

DEUZE, Mark & BECKETT, Charlie. Imagination, Algorithms and News: Developing AI Literacy for Journalism. Digital Journalism 10:10, 1913-1918, 2022 DOI: 10.1080/21670811.2022.2119152

LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti. Praha: Slon 2016, ISBN: 978-80-7419-231-9.

MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ NIC 2013, ISBN 978-80-904248-7-6, dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/internet_jako_objekt_prava.pdf

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech. Praha: Academia, 2016, ISBN 978-80-200-2572-2.

MORAVEC, Václav. Proměny novinářské etiky. Praha: Academia, 2020, ISBN 978-80-200-3111-2.

MYŠKA, Matěj. Veřejné licence v České republice: verze 2.0. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7192-6. Dostupné také z: https://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf

PARKER, Carey. Firewalls Don't Stop Dragons A Step-by-Step Guide to Computer Security for Non-Techies. 3rd ed. 2018. Berkeley, CA: Apress, 2018. ISBN 1-4842-3852-4. Dostupné z: doi:10.1007/978-1-4842-3852-3.

POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium 2012, ISBN: 978-80-87284-22-3.

ŠIMUNJAK, Maja. You Have to Do That for Your Own Sanity: Digital Disconnection as Journalists’ Coping and Preventive Strategy in Managing Work and Well-Being. Digital Journalism, 2023. DOI: 10.1080/21670811.2022.2153711

UHLIG, Ulrike, Mallory KNODEL, Niels ten OEVER a Corinne CATH-SPETH. ARTICLE 19. How the internet really works: an illustrated guide to protocols, privacy, censorship, and governance. San Francisco: No Starch Press, 2021. ISBN 978-1-7185-0029-7.

VOBOŘIL, Jan. Digitalizace a právo na analogové řešení. Fórum sociální politiky 2020, č. 5, s. 40-42, ISSN: 1802-5854. Dostupné z: https://www.rilsa.cz/2020/10/21/digitalizace-a-pravo-na-analogove-reseni/

ZUBOFFOVÁ, Shoshana. Věk kapitalismu dohledu. Praha: Argo 2022. ISBN: 978-80-257-3936-5. 

Doporučené studijní dokumenty a prameny:

Contra Chrome [online]. [cit. 2022-12-16]. Dostupné z: https://contrachrome.com/comic/cz01/

Creative Commons (online).  [cit. 2022-12-16]. Dostupné z: https://www.creativecommons.cz/

Declaration by the Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes (Adopted by the Committee of Ministers on 13 February 2019 at the 1337th meeting of the Ministers' Deputies). Council of Europe[online]. Rada Evropy, © 2019. Poslední změna 13. 2. 2019 [cit. 18.12.2022]. Dostupné z: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168092dd4b

Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them. European Data Protection Board [online]. European Data Protection Board, © 2022. Poslední změna 14.3.2022 [cit. 18.12.2022]. Dostupné z: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-03/edpb_03-2022_guidelines_on_dark_patterns_in_social_media_platform_interfaces_en.pdf

Ochrana údajů a soukromí na internetu. Your Europe [online]. Evropská Unie, © 2022. Poslední změna 7.1.2022 [cit. 18.12.2022]. Dostupné z: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_cs.htm

Ochrana základních práv v digitálním věku – výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 20222022 [online]. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, ©2022. [Cit. 18.12.2022] Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0819&from=EN

Přístupné webové stránky. Část 1-8 [online]. Příručka pro knihovny, ©2020.  Poslední změna 24.9.2020 [Cit. 18.12.2022] Dostupné z: https://prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/start

Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems (Adopted by the Committee of Ministers on 8 April 2020 at the 1373rd meeting of the Ministers’ Deputies). Council of Europe [online]. Rada Evropy, © 2020. Poslední změna 8. 4. 2020 [cit. 18.12.2022]. Dostupné z: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016809e1154

Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030, 2021 [online]. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, ©2021. Poslední změna 3.3.2021. [Cit. 18.12.2022] Dostupné z:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101&from=CS

Všeobecná deklarace lidských práv, 1948 [online]. Organizace spojených národů, © OHCHR 1996-2022. Poslední změna 01.12.2022. Dostupné z: www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/czech-cesky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, In: Zákony pro lidi [online]. Praha: ©AION CS, 2010–2022 [cit. 2022-12-16]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-10

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, In: Zákony pro lidi [online]. Praha: ©AION CS, 2010–2022 [cit. 2022-12-16]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (22.03.2023)

1) Digitální mediamorfóza, její vliv na proměnu redakce a novinářské profese - Vznik digitálního jazyka (tzn. binárního kódu) přivodil podle sociologa Rogera Fidlera nástup digitální mediamorfózy, jejíž součástí je nejen zásadní transformace redakcí zpravodajských médií (z lineráního do dynamického módu), ale též proměny mediálního publika/publik (z masového na rozptýlené) a novinářské profese. Předmětná mediamorfóza se odráží i v normativním rámci, na což se rovněž zaměřují jednotlivé přednášky. Cílem první z nich je seznámit studentky/studenty se základními pojmy (např. digitální mediamorfóza, prozument, participativní žurnalistika, glokalizace, dynamický model reakce, automatizovaná žurnalistika apod.) a jejich zasazení do žurnalistické teorie a praxe. Přednášející: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (Katedra žurnalistiky IKSŽ, FSV UK)     

2) Reflexe digitální mediamorfózy tuzemskými zaměstnanci zpravodajských médií - Nedílnou součástí porozumění fenoménu digitální mediamorfózy je výzkum možné proměny novinářských rolí, popř. Deuzeho konceptu žurnalistiky jako ideologie (2005): Do jaké míry jsou novinářské role (a) zpochybňovány nebo (b) rozvíjeny v důsledku zmíněné mediamorfózy, včetně nástupu automatizované/robotické žurnalistiky? Teoretický rámec bude zasazen do výsledků kvantitativního sociologického šetření, uskutečněného v roce 2022 mezi zaměstnanci tuzemských zpravodajských médií (n=620) - a to v rámci projektu Digitální doba s lidskou tváří, jehož spoluřešitelským pracovištěm je IKSŽ FSV UK. Přednášející: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (Katedra žurnalistiky IKSŽ, FSV UK)

3) Digitální vyloučení a jeho reflexe v novinářské práci - Digitální vyloučení je sociální fenomén spojený s různou úrovní kompetencí a ochoty k využívání digitálních technologií, který může vést k navazujícím problémům sociálního vyloučení lidí, kteří nepracují z různých důvodů s digitálními technologiemi. Digitální vyloučení má dopad na možnost přijímat a sdílet informace či obstarávat na nediskriminačním základě každodenní potřeby. Problém se zvyšuje v souvislosti s digitalizací veřejné správy i soukromých služeb. Digitální vyloučení vede ke vzniku digitálních propastí, tedy rozevírání „nůžek“ mezi lidmi, kteří s technologiemi pracují a lidmi, kteří s nimi nepracují. Reflexe tohoto fenoménu, k níž přednáška přispěje, je klíčová pro plné pochopení společenských trendů souvisejících s rozvojem moderních technologií a digitalizací a jejich dopadu na společnost a jednotlivé sociální skupiny. Klíčová je však i pro efektivní oslovování různých sociálních skupin ze strany novináře a zároveň uvědomění si role novináře při prevenci negativních společenských jevů, které jsou s digitálním vyloučením spojeny. Přednášející: Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. (Iuridicum Remedium)

4) Zabezpečení komunikace a ochrana informací, komunikace se zdrojem v práci novináře - S ohledem na rostoucí rizika v kyberprostoru, jako i cílené kybernetické útoky na média a novináře v Evropě i dalších zemích je potřeba novináře seznamovat s postupy, jak bezpečně komunikovat nejen v rámci redakce, ale i se zdroji informací a dalšími osobami. Další přednáška kurzu se proto zaměřuje na pochopení zákonitostí online komunikace a sledování na webu, i na praktické postupy, jak chránit a bezpečně přenášet zprávy i dokumenty, a jak bezpečně užívat digitální zařízení v novinářské práci i běžném životě. Přednášející: Jan Cibulka (Český rozhlas)

5) Získávání a zpracování informací z veřejných i neveřejných zdrojů - Nedílnou součástí digitální mediamorfózy je zásadní transformace tzv. newsgatheringu (práce se zdroji a jejich zpracování). Přednáška představí přehled tuzemských veřejných rejstříků a jejich užití v novinářské práci. S ohledem na fenomén otevřených dat ukáže, jak redakce užívají data v běžné a investigativní činnosti, jak je analyzují, vyhodnocují a vizualizují (datová žurnalistika). Rovněž seznámí studentky/studenty s přínosem a způsobem využíváním veřejných licencí Creative Commons využívání cizího autorsky chráněného obsahu i publikování vlastních autorských děl. Přednášející: Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. (Iuridicum Remedium), Jan Cibulka (Český rozhlas)

6) Zpravodajská média a lidé se speciálními potřebami - Rostoucí konzumace digitálních médií vyžaduje, aby byl jejich obsah přístupný lidem s nejširším spektrem uživatelských potřeb, vlastností a schopností. Nicméně výsledky sociologického šetření z roku 2022 provedeného v ČR s novináři a odborníky pracujícími v tuzemských médiích poukazují na slabé povědomí o minimálních požadavcích na přístupnost. Přitom současná EU a vnitrostátní legislativa zvyšuje poptávku po komunikačních profesionálech s dovednostmi přístupnosti. Na základě dat ze sociologického šetření o vnímání přizpůsobení mediálních obsahů lidem se speciálními potřebami v ČR, a to nejen z hlediska zpřístupnění digitálních technologií znevýhodněným skupinám jako jsou osoby se zdravotním postižením, ale i z pozice tvůrce a konzumenta mediálních obsahů, budou představeny na konkrétních příkladech základní pravidla pro zvýšení přístupnosti klíčových mediálních produktů a služeb spolu s elektronickými komunikacemi a webovými stránkami. Přednášející: Mgr. Adriana Dergam (PCMS), Mgr. Mariana Chytilová (Česká televize, Člověk v tísni)

7) Dopad moderních technologií a digitalizace na osoby se speciálními potřebami - Digitální technologie umožňují široký rozvoj a využití v mnoha oblastech a často tak podporují mnohá základní práva jako svobodu projevu, myšlení, právo na informace, právo na vzdělání, svobodu podnikání či právo na ochranu zdraví, mimo jiné. Nicméně v praxi se osoby se zdravotním postižením často potýkají s potížemi při uplatňování těchto práv z důvodu překážek v přístupu k internetu, omezené přístupnosti technologií a digitálních služeb nebo nedostatečných dovedností k jejich využívání. Přednáška obeznámí studentky a studenty s trendy konzumace informací prostřednictvím digitálních technologií, internetu a mobilních aplikací mezi tuzemskou populací lidí se zrakovým a sluchovým postižením. Zároveň budou představena jimi vnímaná rizika a negativní dopad digitalizace s dopadem na digitální média. Příležitosti a příklady dobré praxe budou ilustrovány pomocí případových studií existujících technologických řešení, spolupráce s novináři a médii a s využitím dat z kvalitativní studie v ČR z 2022. Přednášející: Mgr. Adriana Dergam (PCMS), Mgr. Jan Fencl (inkubátor a akcelerátor Laboratoře Nadace Vodafone)

8) Ochrana soukromí uživatelů v éře digitální mediamorfózy - V online prostředí je velmi těžké nezanechat stopy týkající se vlastní aktivity. Údaje o historii prohlížení stránek, interakci s ostatními uživateli nebo čas strávený na internetu však mají velkou vypovídací hodnotu. Mohou být využity k lepšímu nabízení obsahu, ale také k manipulaci chování uživatele nebo zjišťování citlivých informací o jeho osobě. Cílem této přednášky je seznámit studentky a studenty s podstatou regulace ochrany soukromí, se zákonnými a nezákonnými způsoby zpracování osobních údajů, se způsoby monitorování chování uživatelů internetu, které mohou vést ke zvyšování jejich zranitelnosti, a s vlivem standardní praxe monitorování uživatelů na jejich další základní lidská práva. Přednáška se zaměří též na praktické návody pro budoucí novináře o tom, jaké techniky potenciálně použitelné v novinářské praxi jsou v souladu s právní regulací na ochranu soukromí a kde leží limity používání těchto technik. Přednášející: Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)

9) Algoritmizace a personalizace mediálních obsahů z pohledu lidských práv a evropské regulaceDigitální svět je protkaný automatizovanými řešeními (včetně automatizované/robotické žurnalistiky), která významně ovlivňují uživatelskou zkušenost a definují možnosti volby uživatelů v tomto virtuálním prostředí. V rámci této přednášky bude popsán fenomén algoritmizace, jeho vliv na základní lidská práva uživatelů internetu a související etické otázky. Přednáška se v první části zaměří zejména na algoritmizaci mediálních obsahů a využívání nových technologií pro automatickou tvorbu. Druhá část bude věnována otázkám personalizace obsahu pro uživatele. Probrány budou zejména otázky týkající se řazení obsahu, doporučujících systémů a jejich etického technického nastavení, vlivu algoritmizace a personalizace na osobní autonomii, lidskou důstojnost, právo na svobodu projevu a na právo na svobodný přístup k informacím. Věnovat se budeme i problematice vlivu personalizace na svobodné volby a právní regulaci cílení běžné a politické reklamy. Přednáška nastíní též limity redakční a novinářské práce ve vztahu k uvedeným technologiím. Přednášející: Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)

10) Digitálněprávní témata a kauzy, jejich reflexe ve zpravodajských médiích - Rozvoj digitálních technologií s sebou přináší řadu nových konfliktních situací, které proti sobě staví různá základní práva či protichůdné zájmy (tzn. bezpečnost, soukromí, ochrana autorských práv, svobodný přístup k informacím, boj proti nezákonnému obsahu a proti dezinformacím na internetu, právo podnikat, zákaz diskriminace, vlastnická práva apod.) Přednáška představí studentkám a studentům konkrétní kauzy posledních let, na nichž lze demonstrovat příklady těchto konfliktních rovin spolu s argumenty a motivacemi stran konfliktu, jakož i jejich reflexi v médiích. Cílem je přispět k pochopení typických konfliktních zón v digitálněprávních tématech a přispět tak k vyváženému chápání jejich podstaty mezi budoucími novinářkami/novináři a tím přispět ke zvýšení objektivity při uchopení digitálněprávních témat v práci novinářů. Přednášející: Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. (Iuridicum Remedium)

11) Lidská práva v digitální době se zaměřením na žurnalistiku - Digitální mediamorfóza výrazně proměňuje normativní prostředí mediálního pole, včetně žurnalistiky. Přednáška se zaměřuje na analýzu tuzemské problematiky lidských práv a na výzvy související s rozvojem moderních technologií, včetně digitálních médií. V přednášce bude na příkladech mediálních kauz ukázáno, jakých práv se rozvoj moderních technologií může dotýkat, jak se s těmito výzvami vyrovnává ČR a EU a jaké kroky přijímají k tomu, aby digitalizace respektovala základní práva a minimalizovala jejich potenciální i reálná porušení. Přednášející: JUDr. et Mgr. Dominika Otrošinová (Odbor lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády České republiky), Mgr. Adriana Dergam (PCMS)

12) Current social media trends in Norway and their impact on real world security failures - Based on a 2022 social media survey among Norwegian teenagers. We will look at some of the current trends in technology and analyze their impact on operational security. What is the impact when you are in a highly adversarial environment? During the last decade some spectacular failures among journalists and others have manifested themselves, culminating in the Ukraine war. We will analyze some real world examples of security failures and see what could have been done to better protect both the journalists and their sources.Přednášející: Tom Fredrik Blenning (Electronic Frontier Norway)

13) Digitální gramotnost novinářů: výzvy a limity - Digitální mediamorfóza, včetně proměny novinářského pole, klade zásadní nároky na vzdělávání novinářek/novinářů. Mezi klíčové složky gramotnosti v oblasti digitální/automatizované/robotické žurnalistiky zařaďme: a) znalosti o povaze digitálních médií a umělé inteligenci (včetně jejich genealogie, přesahující rámec fantastických nebo dystopických tvrzení o dopadu a účincích a pochopení digitalizace a umělé inteligence v kontextu jejich vývoje v žurnalistickém poli); b) schopnost rozpoznat případy (jako jsou konkrétní pracovní postupy, témata a další informace), v nichž se digitalizace a umělá inteligence mohou užitečně a kreativně uplatnit - a kdy je lepší se jim vyhnout; c) pochopení nového normativního rámce v éře digitalizace a umělé inteligence; d) dovednosti pomáhat, koučovat nebo učit ostatní při strategickém chápání, představování, vývoji a zavádění inovací v prostředí digitálních médií, včetně aplikace umělé inteligence. Přednášející: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (Katedra žurnalistiky IKSŽ, FSV UK)     

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK