PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Žurnalistika a oral history - JJM377
Anglický název: Journalism and Oral History
Český název: Žurnalistika a oral history
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)


Stručná anotace předmětu:
Seminář je zaměřený na zachování svědectví a paměti společnosti zaměřený na tisk a média druhé poloviny minulého století. Cílem tohoto semináře je vznik série hloubkových rozhovorů, které mají za úkol doplnit archivní svědectví o osobní prožitky novinářů zmíněné doby. Nejde nám o vysvětlení či případnou obhajobu nebo neopak ataky na kterýkoli názorový proud v naší tehdejší i současné společnosti - smyslem, nebo doslova posláním tohoto projektu je zachytit pro budoucí generace osobní, neopakovatelsná svědectví novinářů, kteří v dané době působili. Výsledné rozhovory nebudou použity pro publicistické účely, ale pro účely čistě vědecké, pro badatelský výzkum a budou uloženy ve fakultním archivu.

Kontakt na vyučujícího: martin@groman.cz
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínky atestace (zápočtu)
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je
(a) aktivní účast v semináři (včetně původních vystoupení, počet absencí nesmí přesáhnout 3)
(b) odevzdání přepisu a nahrávky rozhovoru s vybraným pamětníkem
(c) prezentace (osobní nebo v týmu) výsledků rozhovoru

Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Základní literatura:

KONČELÍK, Jakub - VEČEŘA, Pavel - ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Praha, Portál 2010.

BLODIGOVÁ, Alexandra - KÖPPLOVÁ, Barbara - SEKERA, Martin: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Katalog Výstavy k dějinám českého tisku na území České republiky. Praha, SÚA 2002.

SEKERA, Martin (ed.): Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. Ročník 53 (2008), číslo 1-4.

BERÁNKOVÁ, Milena - KŘIVÁNKOVÁ, Alena - RUTTKAY, Fraňo: Dějiny československé žurnalistiky, III. díl: Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha, Novinář 1988.

KŘIVÁNKOVÁ, Alena - VATRÁL, Jozef: Dějiny československé žurnalistiky, IV. díl: Česká a slovenská žurnalistika v letech 1944-1987. Brno, Novinář 1989.

VANĚK, Miroslav: Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie. Olomouc: Prostor, 2006.

VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel; PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

MIROSLAV, Vaněk, a kol. Orální historie. Metodické a "technické" postupy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

VANĚK, Miroslav; URBÁŠEK (EDS.), Pavel. Vítězové? Poražení?: Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2005. 

Rozšiřující literatura:

BEDNAŘÍK, Petr: Český tisk v letech 1945-1948. In: KONČELÍK, Jakub (a kol.) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Část III, Média, Teritoriální studia. Praha, Matfyzpress 2004, s. 132-144.

BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan: Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. Roč. 53 (2008), č. 1-4, s. 53-56.

BUDÍN, Stanislav: Jak to vlastně bylo. Praha, Torst 2007.

DRÁPALA, Milan: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha, Prostor 2000.

FORMÁNKOVÁ, Pavlína - KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2009.

FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti "americkému brouku" a její politické souvislosti. In: Pamět a dějiny č. 1/2008. dostupné na www.ustrcr.cz

FORMANOVÁ, Lucie - GRUNTORÁD, Jiří - PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika: katalog periodik českého a slovenského exilu a krajinských tisků vydávaných po roce 1945. Rychnov nad Kněžnou, Ježek 1999.

GROMAN, Martin - KARFÍK, Vladimír: Ztraceni v davu. Osudy novinářů ve 20. století. Praha, Matfyzpress 2005.

GROMAN, Martin: Řízení československých médií v 50. letech 20. století. In.

SEKERA, Martin (ed.): Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. Ročník 53 (2008), číslo 1-4.(https://files.koncelik.eu/200000043-50739516d1/groman_50_leta.pdf)

GROMAN, Martin: Stanislav Budín - komunista bez legitimace. In. Soudobé dějiny 2004, roč. 11, číslo 3.(https://files.koncelikj.webnode.cz/200000031-54c0955ba4/groman_budin.pdf)

JEŠUTOVÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Jaroslava: Normalizace v Československém rozhlase. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1998.

JEŠUTOVÁ, Eva (ed.) Od mikrofonu k posluchačům. Praha, Český rozhlas 2003.

KAPLAN, Karel - Kosatík Pavel: Gottwaldovi muži. Praha, Paseka 2004.

KAPLAN, Karel - TOMÁŠEK Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Edice Sešity ÚSD, svazek 22. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994, 183 stran.

KAPLAN, Karel - VÁCHOVÁ, Jana: Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957-1967, 1 a 3. část. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945-1967, č. 7. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1995.

KAPLAN, Karel: Cenzura v Československu 1945-1970. In Studie. Křesťanská akademie v Římě. Číslo 90, ročník VI (1983), s. 461-479.

KNAPÍK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha, Libri 2002.

KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov, Šárka 2000.

KNAPÍK, Jiří: Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950. Praha, Libri 2004.

KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci? Kultura, politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha, Libri 2006.

KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - BEDNAŘÍK, Petr - ČÁBELOVÁ, Lenka - MORAVEC, Václav: Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha, Karolinum 2003. 461 s.

KOSATÍK, Pavel: Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978). Praha, Paseka 2000.

KOSATÍK, Pavel: Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895-1938). Praha, Paseka 2003.

PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2009.

SEKERA, Martin (ed.): K vývoji novinářského povolání. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. Ročník 51 (2006), č. 1-4. 56 s.

SÍGL, Miroslav: Almanach českých novinářů: 1989-2008. Praha, Libri 2008.

TOMEK, Prokop: Na vlnách Rádia Svobodná Evropa - příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. In: Paměť a dějiny č. 3/2008.

ZIERIS, Karel František: Nové základy českého periodického tisku. Praha, Orbis 1947. 40 s.

Dále pak vydavatelství Academia, edice Šťastné zítřky

Alena Fialová: Poučeni z krizového vývoje
Bohuslav Brouk: Na obranu individualismu
Jakub Jareš, Matěj Spurný, Kateřina Volná: S minulostí zúčtujeme
Přemysl Houda: Intelektuální protest nebo masová zábava?
Alžběta Čornejová: Dovolená s poukazem
Doubravka Olšáková: Věda jde k lidu!
Petr Slinták, Hana Rottová: Venkov v českém filmu 1945 - 1969
Paulina Brenová: Zelinář a jeho televize
Jiří Knapík, Martin Franc: Volný čas v českých zemích 1957 - 1967
Pavel Skopal: Naplánovaná kinematografie
Martin Franc, Jiří Knapík: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967
Štěpán Hulík: Kinematografie zapomnění
Miroslav Vaněk: Byl to jenom Rock´n´roll?
Petr Blažek, Filip Pospíšil: "Vraťte nám vlasy!”
Petr Šámal: Soustružníci lidských duší
Vladimír Macura: Šťastný věk

Elektronické prameny
https://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
https://archiv.ucl.cas.cz/
www.koncelik.eu

Metody výuky
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Charakteristika práce v semináři:
Kurz je veden seminární formou, kromě výkladu přednášejícího, studenti zpracují jednotlivě nebo ve dvojici pamětnický rozhovor s vybraným pamětníkem - novinářem, předají vedoucímu předmětu jeho přepis a nahrávku a odprezentují výsledky své práce ostatním kolegům

Sylabus
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (29.10.2019)

Program seminářů

Hlavní okruhy, témata, náměty, které budeme sledovat v rozhovorech s pamětníky a které probereme během setkání v semináři:

• oral history Jako metoda
• historický kontext a kontext žurnalistiky ve sledovaném odbobí
• metody práce, běžné postupy, rutiny
• odkud čerpali novináři témata, kdo je při výběru ovlivňoval
• kdo z redakce chodil na porady k řídícím orgánům (cenzura, KSČ - všechny stupně řízení apod.)
• dovednosti nezbytné k výkonu práce novináře: stenografování, psaní na stroji
• spolupráce s tiskárnou - sazeči, metéři, předávali novináři sami články do tiskárny, nebo to šlo přes vedoucího redaktora, jak do toho zasahoval cenzor, nebo uměli třeba sami sázet?
• vzdělání: školy, kterými prošli, bylo pro výkon práce nutné umět rusky nebo jiný jazyk, jak si udržovali a rozšiřovali vzdělání
• školení - časté téma od roku 1945 - 1989
• technické vybavení redakcí, jakou techniku využívali a jak třeba na tom byli po této stránce ve srovnání s jinými redakcemi (s většími novinami a časopisy, nebo třeba s menšími, regionálními; měli srovnání se zahraničím - jak s východním tak západním blokem v tomto technickém ohledu?)
• politická školení, zvláště v 50. letech, ideologické konference apod.
• pokuste se s narátorem sestavit jeho běžný den /týden v době jeho největší slávy, v médiu nebo postavení, které sám považuje za nejdůležitější
• bylo členství v zájmových organizacích (SSM, ROH, SČSP ...), ve straně nebo spolupráce s StB podmínkou práce v novinách nebo třeba studia žurnalistiky... Jak se s tím porovnal, jaký k tomu zaujal postoj, pokud nějakou takovou podmínku dostal

• členství v Syndikátu novinářů, ve Svazu novinářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK