PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Company Valuation - JEM132
Anglický název: Company Valuation
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 185 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM132
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alina Cazachevici
Mgr. Pavel Neumann
doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Attila Sarkany
Fan Yang
Třída: Courses for incoming students
Anotace -

Kurz seznamuje studenty s problematikou finanční analýzy a oceňování podniků. Kurz začíná diskusí o koncepčních východiscích, které tvoří základ pro rigorózní finanční analýzu a ocenění. Následně jsou studenti provedeni procesem konstrukce modelu oceňování diskontovaných peněžních toků. Diskutují se praktické úvahy a studenti se učí, jak aplikovat koncepční rámec v reálném prostředí. Nakonec studenti aplikují nabyté znalosti na příkladu z praxe. V rámci domácího zadání studenti ocení pomocí svého modelu existující společnost a interpretují výsledky.

Kurz je primárně určen pro studenty 4. a 5. ročníků. Studenti bakalářského studia si mohou kurz zapsat po dohodě s vyučujícím. Kurz je vhodný pro studenty, kteří chtějí absolvovat zkoušky institutu CFA nebo se hodlají zúčastnit studentské soutěže CFA Research Challenge. Studentům doporučujeme (ale nevyžadujeme), aby před zapsáním kurzu Company Valuation (JEM132) absolvovali následující kurzy: Financial Accounting (JEB044), Financial Management (JEB045), Asset Pricing (JEM092).

Poslední úprava: Novák Jiří, doc. Bc., M.Sc., Ph.D. (27.09.2022)
Literatura -

Základní
Koller, T., Goedhart, M., Wessels D. (McKinsey) - Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey).


Doporučená
Penman, S. H. - Financial Statement Analysis and Security Valuation (McGraw-Hill, London).
Damodaran, A. - The dark side of valuation (FT Press: Prentice Hall).
Lundholm, R., T. O'Keefe and G. A. Feltham (2001), "Reconciling Value Estimates from the Discounted Cash Flow Model and the Residual Income Model", Contemporary Accounting Research, Vol. 18, No. 2, pp. 311.

Poslední úprava: Novák Jiří, doc. Bc., M.Sc., Ph.D. (31.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Studenti mohou posílat odpovědi na přípravy k přednáškám a účastnit se diskusí ve třídě. Studenti jsou povinni absolvovat závěrečnou písemnou zkoušku ve třídě. Na základě výsledku závěrečné zkoušky je stanovena závěrečná známka. Studentům může být zvýšena známka (nikoli však snížena) na základě kvality jejich odpovědí na přípravy k přednáškám a příspěvků k diskusím ve třídě. Stupnice hodnocení je následující:

  • 91 bodů - A - výborně
  • 81 bodů - B - velmi dobře
  • 71 bodů - C - dobře
  • 61 bodů - D - přiměřeně
  • 51 bodů - E - dostatečně
  • méně - F - nedostatečně
Poslední úprava: Novák Jiří, doc. Bc., M.Sc., Ph.D. (31.08.2023)
Sylabus -

Obsah
1) Úvod - přehled předmětu, diskuse o literatuře, specifikace požadavků, rámec oceňování společností
2) Oceňovací modely - přehled oceňovacích modelů: srovnatelné násobky, diskontovaný dividendový model, diskontovaný model peněžních toků, model zbytkového příjmu
3) Účetní reorganizace - klíčové účetní vztahy, reklasifikace účetních údajů, investovaný kapitál, čistý provozní zisk bez očištěných daní, volné peněžní toky
4) Finanční analýza - konstrukce finančních poměrů, návratnost vlastního kapitálu, návratnost investovaného kapitálu, finanční páka a rozptyl, obrátkovost aktiv
5) Náklady dluhového kapitálu - základní rozdíly v nákladech kapitálu, efektivní úroková sazba, komponentní přístup, výnos do splatnosti (YTM)
6) Náklady vlastního kapitálu - odhad CAPM, stanovení rizikové prémie akciového trhu, odhad koeficientu beta, 3-faktorový model
7) Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC) - finanční struktura, cílové vs. historické váhy
8) Srovnatelné násobky - poměr účetní k tržní hodnotě vlastního jmění, poměr zisku k ceně, poměr hodnoty ebita k hodnotě podniku
9) Volné peněžní toky (FCF) - konstrukce, predikce provozní ziskovosti, daňové sazby, změny investovaného kapitálu
10) Kvalitativní analýza - makroekonomická analýza, Porterova analýza, SWOT analýza
11) Předpovídání - určovatelé hodnoty, předpovídání růstu, předpovídání ziskovosti
12) Horizont - určování růstu a ziskovosti horizontu, terminální hodnota
13) Odhad hodnoty - diskontování, stanovení hodnoty akcie, citlivostní analýza, investiční doporučení

Files (CVL23, JEM132, IES FSV UK, Company Valuation) | Google Disk
https://drive.google.com/drive/folders/1Q1i5VWnHDdekEnHfAWMq_FosMk1ska1Q?usp=sharing

Valuation 2.10 - Class CVL23 - Heineken (JN, 2023-08-31) | Google Sheets Valuation Model
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lrz29yVMU_nAzadBHHFiaGmVk74rgsyjTHXYPbw4mYI/edit#gid=1506343329

Poslední úprava: Novák Jiří, doc. Bc., M.Sc., Ph.D. (31.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK