PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Právo obchodních společností - JEM094
Anglický název: The Law of Corporate Financing
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / neurčen (59)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM094
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : JEM187
Je neslučitelnost pro: JEM187
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. (09.02.2017)
Po stručném úvodu do relevantních pramenů práva a principů kontraktu budou probrány obecné principy fungování obchodní společnosti a její správy (převážně metodou ekonomické analýzy práva). Tento úvodní materiál bude poté aplikován na základy teorie a praxe práva dluhového financování (včetně souvisejících oblastí zajištění dluhu a insolvence), jakož i základy práva fúzí a akvizicí (soukromých).

S ohledem na převažující tržní situaci v ČR bude v kursu kladen největší důraz na dluh, menší na M&A, a nejmenší na akciové financování. Témata týkající se veřejných transakcí (regulace kapitálového trhu) nebudou probrána.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. (09.02.2017)

Anonymní písemná závěrečná zkouška se koná v jednom termínu stejném pro všechny studenty zapsané v kursu. Termín bude stanoven na počátek zkouškového období dohodou studentů s vyučujícím.

Písemná závěrečná zkouška formou in-class closed-book, 1 hodina.

Kurs je nastaven s předpokladem nulové počáteční znalosti práva. Pro studenty oboru "Právo", kteří si kurs zapíší, mohou proto být zkušební otázky formulovány odlišně (obtížněji), případně odpovědi na tytéž otázky mohou být hodnoceny přísnějšími měřítky pokud jde o právně-technické aspekty probrané látky.

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. (09.02.2017)

Základní zahraniční knihy:

Mainstream (doporučené)

- Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., Rock, E., The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford, 2004
- Romano, R.: Foundations of Corporate Law, 2nd Edition, Foundation Press, 2010
- Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R.: The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, MA 1991

Non-mainstream (doporučené)


- Greenfield, K., The Failure of Corporate Law, The University of Chicago Press, 2006

- Stout, L., The Shareholder Value Myth, Berrett-Koehler, San Francisco, 2012

 

Metodologie (povinné):

- Kahneman. D., Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, 2012


Základní domácí knihy:

- Richter, T., Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005
- Richter, T., Insolvenční právo, 2. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2017

Materiály připojené jako "readers" k syllabu kursu.

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Anonymní písemná závěrečná zkouška se koná v jednom termínu stejném pro všechny studenty zapsané v kursu. Termín bude stanoven na počátek zkouškového období dohodou studentů s vyučujícím.

Písemná závěrečná zkouška formou in-class closed-book, 1 hodina.

Kurs je nastaven s předpokladem nulové počáteční znalosti práva. Pro studenty oboru "Právo", kteří si kurs zapíší, mohou proto být zkušební otázky formulovány odlišně (obtížněji), případně odpovědi na tytéž otázky mohou být hodnoceny přísnějšími měřítky pokud jde o právně-technické aspekty probrané látky.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. (09.02.2017)

1.-2. Přehled témat; relevantní prameny práva.

3.-4. Úvod do principů smluvního práva (v rozsahu potřebném pro kurs), zejm. odlišnosti finanční kontraktace od intuicí zformovaných běžnou zkušeností. 

5.-8. Úvod do teorie organizací; účel a struktura obchodní společnosti; hlavní aktéři a povaha jejich nároků a motivací; hlavní problémy zmocnění a účel korporačního práva; ilustrace na příkladech právní úpravy v Evropě (včetně ČR) a USA.

9.-10. Dluhové financování (soukromé) - transakční mechanika - platební závazky ve smlouvě o úvěru; náklady zmocnění při dluhovém financování a smluvní nástroje jejich řízení - neplatební závazky ve smlouvě o úvěru.

11.-12. Zajištění korporačního dluhu a insolvence - pokračování v nákladech zmocnění vznikajících při dluhovém financování; principy, náklady a benefity zajištěného dluhového financování; základní právní instrumenty; principiální otázky právní regulace zajištění; insolvenční řízení jako exit (realokace aktiv) a nástroj správy dlužníka a uspokojení závazků; typy řízení a práva věřitelů a dlužníka dle typu insolvenčního řízení.

13.-14. - Fúze a akvizice - transakční mechanika: akvizice aktiv v. akvizice akcií, statutární fúze; informační asymetrie mezi prodávajícím a kupujícím ve svých mnoha podobách; morální hazard prodávajícího po vypořádání transakce; řízení rizik právními nástroji - akviziční smlouva; vybrané otázky fúzí a akvizicí veřejných společností.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK