PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Financial Accounting - JEB044
Anglický název: Financial Accounting
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 185 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB044
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Ing. Barbora Hildebrandt, M.A.
Mgr. Pavel Neumann
doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Attila Sarkany
Fan Yang
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (25.09.2022)

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se širokými principy, jimiž se řídí účetnictví, se základními účetními pojmy a způsoby, jak jsou vzájemně propojeny. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět účetním informacím, analyzovat je a vyvozovat závěry pro příslušná ekonomická rozhodnutí. Kurz je určen pro studenty druhého ročníku. Studenti prvního ročníku jsou v kurzu vítáni za předpokladu, že se cítí sebevědomě, že absolvují kurz v angličtině a že mají základní znalosti o účetních vztazích.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (25.09.2022)

Základní
Harrison, W.T., Horngren, C.T., Thomas W., Tietz W. M. - Financial Accounting. (Pearson Publishing)
Poznámka: Starší vydání učebnice uvádějí jiné složení autorů (Harrison, W.T. a Horngren, C.T.). Novější verze uvádějí Thomas W. a Tietz W. M. Dle dostupnosti je možné používat novější i starší verze. Učebnice je k dispozici v knihovně IES FSV UK.

Doplňková
Stickney, C. P., Weil, R. L. - Financial Accounting - An Introduction to Concepts, Methods and Uses. (Thomson, Mason, Ohio)
Easton, P., J. Wild, R. Halsey, and M. McAnally - Financial Accounting for MBAs. (Cambridge Business Publishers)
White, G. I., A. C. Sondhi and D. Fried - The Analysis and Use of Financial Statements. (Wiley, New York ; Chichester)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (31.08.2023)

Studenti mohou posílat odpovědi na přípravy k přednáškám a účastnit se diskusí ve třídě. Studenti jsou povinni absolvovat závěrečnou písemnou zkoušku ve třídě. Na základě výsledku závěrečné zkoušky je stanovena závěrečná známka. Studentům může být zvýšena známka (nikoli však snížena) na základě kvality jejich odpovědí na přípravy k přednáškám a příspěvků k diskusím ve třídě. Stupnice hodnocení je následující:

  • 91 bodů - A - výborně
  • 81 bodů - B - velmi dobré
  • 71 bodů - C - dobře
  • 61 bodů - D - dostatečně
  • 51 bodů - E - vyhovující
  • méně - F - neprospěl
Sylabus -
Poslední úprava: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (31.08.2023)

Obsah


1. Účetní rámec - přehled kurzu, hlavní pojmy, typy účetnictví, finanční zprávy
2. Rozvaha - bilanční rovnice, aktiva, pasiva, vlastní kapitál, vykazování
3. Výkaz zisku a ztráty - výnosy, náklady, zisky, ztráty, cvičení účetního cyklu
4. Výnosy, výdaje - účtování výnosů, vyrovnávání nákladů, podmíněné zisky a ztráty
5. Ocenění zásob - předpoklad toku nákladů, FIFO, LIFO, průměrné náklady, rezerva LIFO
6. Pohledávky - metoda přímého odpisu, metoda opravných položek, prodejní výnosy a povolenky
7. Dlouhodobá aktiva - historická vs. reálná hodnota, odpisy, přímka vs. zrychlená
8. Korporátní dluhopisy, leasing - amortizace diskontu / prémie; provozní vs. kapitálový pronájem
9. Časové rozlišení - IS vs. SCF, časové rozlišení, klasifikace obchodních činností
10. Peněžní toky - přímá metoda, nepřímá metoda, peněžní toky vs. zisk
11. Řízení výdělků - institucionální nastavení, peněžní toky vs. výdělky, účetní manipulace
12. Účetnictví Jeopardy - praktické aplikace účetnictví, záludné záležitosti, propojení

Files (ACT23, JEB044, IES FSV UK, Financial Accounting) | Google Disk
https://drive.google.com/drive/folders/1u1NQbXSkSM_wDBwvZQ6W2RU-NUZI9tHT?usp=sharing

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK