PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Letní škola pracovněprávních studií - HV4010
Anglický název: Summer school of labour law studies
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Mgr. Ing. Patrik Stonjek
Vyučující: Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Mgr. Ing. Patrik Stonjek
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0009, HMOD0009, HM1001
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (29.05.2020)
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení každoročně pořádá v září výjezdní semináře (letní školy) pracovního práva.

Předmět je určen pro studenty, kteří splní následující podmínky:
1. Aktivní účast na výjezdním semináři včetně přednesení vlastního příspěvku
2. Zapracování všech připomínek konzultanta práce a odevzdání finální verze příspěvku ve stanoveném termínu
3. Přijetí příspěvku k publikaci ve společné monografii

Účelem předmětu je jednak rozvoj znalostí o pracovním a sociálním právu v širších souvislostech, a jednak získání zkušeností s psaním odborného textu a jeho prezentací posluchačům. V rámci výjezdního semináře a navazující komunikace mezi studentem a jeho konzultantem student získá individuální zpětnou vazbu a podporu při finalizaci práce do publikovatelné podoby. Společným výstupem předmětu pak bude kolektivní monografie vydaná v nakladatelstí Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod editorským vedením garantů předmětu.

Předmět je spojen s výjezdním seminářem a nelze jej absolvovat bez účasti na výjezdním semináři. Předmět je možno absolvovat i opakovaně. Zápis na předmět provádějí garanti předmětu. Kromě výjezdního semináře je předmět realizován v rámci individuálních konzultací (které mohou v odůvodněných případech probíhat i přes e-mail) a v rámci předmětu se tedy nekonají přednášky ani semináře v semestru.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (29.05.2020)

1. Samostatné zpracování příspěvku na dohodnuté téma pod vedením konzultanta

2. Aktivní účast na výjezdním semináři (přednesení vlastního příspěvku a reakce na příspěvky do diskuse, komentáře k ostatním příspěvkům)

3. Individuální konzultace s konzultantem směřující k finalizaci příspěvku a jeho odevzdání  

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (29.05.2020)

Předmět není zakončen zkouškou. Podmínkou splnění předmětu je odevzdání příspěvku a jeho přijetí k publikaci. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (23.09.2021)

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení si dovoluje pozvat studenty 2.-5. ročníku PF UK na čtvrtý ročník výjezdního semináře z pracovního práva na téma „Zákaz diskriminace v pracovním právu“.

Zajímá vás, jak se do pracovněprávní úpravy promítá zásada rovného zacházení, a rádi byste diskutovali o teoretických i praktických souvislostech antidiskriminačního a pracovního práva při neformálním setkání s učiteli a ostatními studenty v malebném prostředí Krkonoš? Pak je akce určena právě pro vás.

Podmínkou účasti na semináři je zpracování krátkého příspěvku (9-15 normostran) odpovídajícího požadavkům kladeným na odborný text na zadané nebo individuálně vybrané téma a jeho prezentace (cca 15 min) před ostatními účastníky, jakož i účast v diskusi nad ostatními příspěvky.

K vypracovaným článkům a prezentacím autoři dostanou zpětnou vazbu. Autoři, kteří se rozhodnou na svých příspěvcích dále pracovat, se budou moci v zimním semestru přihlásit do nového výběrového předmětu “Letní škola pracovněprávních studií” a v případě úspěšného dokončení příspěvku a jeho přijetí k publikaci ve společné monografii bude jejich píle odměněna i kredity. Příspěvek je nutné odevzdat konzultantovi do dne 31. 8. 2021, a to bez gramatických, stylistických a typografických chyb a chyb v citování.Informace k tématům příspěvků:Jednotlivé příspěvky by se měly zabývat problematikou zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích v nejširším slova smyslu; vedle níže uvedených témat velmi vítáme i témata individuální. Příspěvky by měly kromě popisu právní úpravy nastiňovat i výkladové nejasnosti nebo praktické problémy dané úpravy a obsahovat vlastní názory autora na tuto problematiku. Vzhledem k určitému překryvu některých příspěvků doporučujeme si předem vyjasnit jejich obsahové zaměření s konzultantem.

Konzultant Jakub Tomšej: tomsej@prf.cuni.cz;
Vymezení zákazu diskriminace: vztah zákoníku práce a antidiskriminačního zákona ZADÁNO
Pozitivní diskriminace a afirmativní akce: jak daleko může zaměstnavatel zajít? ZADÁNO
Obtěžování a šikana na pracovišti a jak je řešit ZADÁNO
Sdílení důkazního břemene v diskriminačních sporech ZADÁNO
Církev jako zaměstnavatel a výjimky ze zákazu diskriminace ZADÁNO

Konzultantka Lucie Matějka Řehořová: rehorol@prf.cuni.cz;
Trestní bezúhonnost v pracovních inzerátech ZADÁNO
Rozdílné odměňování zaměstanavatele v závislosti na místu výkonu práce ZADÁNO
Genderové bariéry při výkonu koncipientské praxe? ZADÁNO
Ageismus (diskriminace podle věku) ZADÁNO
Možnosti obrany oběti diskriminace a nerovného zacházení ZADÁNO

Konzultant Patrik Stonjek: stonjekp@prf.cuni.cz;
(Ne)přípustnost otázek týkajících se rodičovství před vznikem pracovněprávního vztahu ZADÁNO
Genderová příjmová nerovnost a tržní ekonomika - kde se stala chyba ZADÁNO
Kvóty pro ženy ve vedení nadnárodních korporací (např. první žena v představenstvu ŠKODA AUTO a.s.) ZADÁNO
Minimální věk soudce z pohledu diskriminace žen
Ochrana oznamovatelů jako nástroj problematických zaměstnanců sloužící k šikaně zaměstnavatele? ZADÁNO

Konzultant Štěpán Pastorek: pastores@prf.cuni.cz
Omezený vstup na trh práce u některých skupin cizinců – diskriminace, nebo nikoliv?
Novodobé otroctví a vykořisťování ZADÁNO
Nelegální zaměstnávání - je vždy svobodnou volbou zaměstnance? ZADÁNO
Postavení veřejného ochránce práv při uplatňování zákazu diskriminace
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přiměřená opatření ZADÁNO

Volbu individuálního tématu si účastník/účastnice semináře může odsouhlasit s kterýmkoli konzultantem/konzultantkou.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (29.05.2020)

Zápis do předmětu provádí garanti předmětu u absolventů výjezdního semináře, kteří o absolvování předmětu projeví zájem. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (29.05.2020)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit následující podmínky: 
1. Aktivní účast na výjezdním semináři včetně přednesení vlastního příspěvku
2. Zapracování všech připomínek konzultanta práce a odevzdání finální verze příspěvku ve stanoveném termínu
3. Přijetí příspěvku k publikaci ve společné monografii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK