PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu - HV3720
Anglický název: The impact of insolvency of a business corporation upon its governance
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Neslučitelnost : HP8866
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0008, HMOD0008, HM1401
Anotace
Nejen české právo odlišuje situace, kdy je obchodní korporace zdravá a funkční, od situace, kdy se dostane do hospodářských problémů až úpadku. Změny, které tato vnější okolnost vyvolává, se však netýkají jen postavení věřitelů, ale také postavení členů volených orgánů a společníků. Korporace, která je ve finančních těžkostech, na hraně úpadku nebo dokonce již v úpadku, přináší především změny v motivacích a zájmech, které právní řád a ekonomicky vlastník (společník, později věřitel) korporace od jejích orgánů očekává. Ač se jedná stále o stejnou korporaci, a před-úpadková a post-úpadková situace jsou jen dvě strany téže mince, standardní corporate governance se podstatně mění (bankruptcy governance).

Pozornost výuky bude věnována nejen základním aspektům finančních obtíží, hrozícího úpadku, resp. úpadku a chování korporace v něm, ale zejména navazujícím požadavkům kladených na členy orgánů korporace, insolvenčního správce, věřitele a jejich orgány. Samozřejmě se zaměříme rovněž na neformální sanační mechanismy, ať již v režimu práva soukromého nebo v mezích zákon o preventivních restrukturalizacích. Současně bude zohledněna role soudu při kontrole chování korporace v těchto fázích a v úpadku. Základní teze budou ukázány a popsány nejen z pohledu teorie, ale také z pohledu dosavadní české judikatury a naváží na základy korporačního práva, které již byly studenům poskytnuty dříve.

Účast na předmětu vyžaduje znalosti obecného závazkového práva a práva obchodních korporací. Pro zapsání předmětu je proto vhodné, aby měl student absolvovány předměty pokrývající tuto materii.


Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Metody výuky

Případná bezkontaktní výuka:

Přednášky proběhnou on-line ve dnech a časech podle rozvrhu v MS Teams. Způsob konání přednášky a link pro přihlášení budou studentům s dostatečným předstihem oznámeny.

Komunikace se studenty: e-mail.

Požadavky ze zkoušce: kolokvium distanční formou.

Poslední úprava: Tomášek Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (06.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Předmět je zakončen kolokviem, který je samostatnou formou kontroly studia. Podmínkou účasti na kolokviu je nadpoloviční účast na přednáškách.

2. Kolokvium se koná v jednom řádném a jednom opravném termínu, a to v rámci předposlední a poslední přednášky dle rozpisu výuky.

3. Kolokvium má podobu ústní rozpravy na základě vylosované otázky.

Otázky pro kolokvium:

1.         Základní motivace pro podnikání prostřednictvím korporace, rizika a výhody jednotlivých forem podnikání, transakční náklady

2.         Motivace pro individuální, societní, joint ventures podnikání

3.         Motivace pro osobní a kapitálové společnosti, družstva

4.         Podnikání fundací a dalších entit (státní podniky atd.)

5.         Motivace a očekávání při správě „zdravé“ korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam smluvního zajištění, ochranné deterenty apod.)

6.         Odlišnosti v postavení společníka coby věřitele a ostatních věřitelů (dobrovolných i nedobrovolných)

7.         Reakce korporace pro případ finančních obtíží či hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů

8.         Povinnosti managementu v případě hrozícího úpadku (obecné podle korporačního práva, krizový management)

9.         Podstata preventivní restrukturalizace, její využití a podmínky

10.     Navazující možnosti sanace hrozícího úpadku podle insolvenčního práva (moratorium, restrukturalizace, „předbalené“ reorganizace atd.)

11.     Zjištění úpadku a jeho vliv na fungování a správu korporace a na postavení společníků a věřitelů

12.     Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vracení odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

13.     Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

14.     Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.)

15.     Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

16.     Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

17.     Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

18.     Postavení insolvenčního soudu a dohlédací činnost

19.     Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

20.     Úpadková situace člena či členů koncernu, „koncernový úpadek“ a jeho efekty na správu korporace v úpadku

21.     Insolvenční minulost jako možná překážka nebo prvek ovlivňující budoucnost korporace, jejích společníků a managementu

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Sylabus

1.         Základní motivace pro provoz činnosti / podnikání skrze korporaci, rizika jednotlivých forem podnikání (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace); zdůraznění účelu obchodní korporace

2.         Motivace a očekávání při správě „zdravé“ korporace a ex ante význam/vliv insolvenčního práva a preventivní restrukturalizace (teorie firmy, význam dluhu a jeho zajištění, ochranné deterenty apod.)

3.         Reakce korporace pro případ finančních obtíží, hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů, rizikový management, moratorium, restrukturalizace, předbalené reorganizace

4.         (Neformální) preventivní restrukturalizace, standstill agreement, lockup agreement

5.         Předpoklady preventivní restrukturalizace, její proces, moratorium, přezkum soudem

6.         Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

7.         Zásady insolvenčního řízení a jejich interpretační význam

8.         Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.)

9.         Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

10.     Odporovatelnost dlužníkových jednání

 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Studijní opory

Doporučená literatura v oblasti insolvenčního práva:

1.         Baird, D., G. Elements of Bankruptcy. New York: Foundation Press, 2006.

2.         Bhandari, J., S., Weiss, L., A., (eds.). Corporate Bankruptcy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

3.         Finch, V. Corporate insolvency law. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

4.         Jackson, T., H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington: BeardBooks, 1986 (2001).

5.         Paulus, Ch., G., Dammann, G., (eds.). European Preventive Restructuring, Directive (EU) 2019/1023, Article-by-Article Commentary. München: C. H. Beck/Hart/Nomos, 2021.

6.         Richter, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

7.         Smrčka, L., Plaček, J., Schὄnfeld, J., Louda, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2006.

8.         Schὄnfeld, J., et al. Transformace a restrukturalizace podniku. Praha: C. H. Beck, 2018.

9.         Schὄnfeld, J., Kuděj, M., Havel, B., Sprinz, P., a kol. Preventivní restrukturalizace. Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů. Praha: C. H. Beck, 2021.

10.     Schönfeld, J., Kuděj, M. Preventivní restrukturalizace. Praha: Triton, 2021.

11.     Schönfeld, J., Kuděj, M., Havel, B., Sprinz, P., a kol., Start preventivní restrukturalizace. Nová šance pro podnikatele, nebo velký problém pro věřitele? Praha: C.H.Beck, 2023

Doporučená literatura v oblasti preventivních restrukturalizací

1.       Paulus, Ch., G., Dammann, R., (eds.), European Preventive Restructuring, München: C.H.Beck/HART/NOMOS, 2020

2.       Sigmund, A., et al., Zákon o preventivní restrukturalizaci. Praktický komentář, Braha: Wolters KLuwer. 2023

3.       Havel, B., et al, Zákon o preventivní restrukturalizaci. Komentář, Praha: Wolters KLuwer. 2024

Doporučená literatura v oblasti korporačního práva:

1.         Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

2.         Easterbrook, F., H., Fischel, D., R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge: Harvard University Press, 1991 (1996).

3.         Eliáš, K., et al. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6.vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.

4.         Havel, B., Lasák., J. Kompendium korporačního práva. Praha: C. H. Beck, 2008.

5.         Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010.

6.         Jensen, M., C., Meckling, W., H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3 (1976), Issue 3, pp 305–360.

7.         Kraakman, R., et al. The Anatomy of Corporate Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

8.         Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020.

Právní předpisy:

1.         zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

2.         zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

3.         zákon č. 284/20243 Sb., o preventivní restrukturalizaci

4.         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

5.         směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci)

Vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Čtvrtek29.02.2024Základní motivace pro provoz činnosti / podnikání skrze korporaci, rizika jednotlivých forem podnikání (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace); zdůraznění účelu obchodní korporacedoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek07.03.2024Motivace a očekávání při správě „zdravé“ korporace a ex ante význam/vliv insolvenčního práva a preventivní restrukturalizace (teorie firmy, význam dluhu a jeho zajištění, ochranné deterenty apod.doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek14.03.2024Reakce korporace pro případ finančních obtíží, hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů, rizikový management, moratorium, restrukturalizace, předbalené reorganizacedoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek21.03.2024(Neformální) preventivní restrukturalizace, standstill agreement, lockup agreementdoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek04.04.2024Předpoklady preventivní restrukturalizace, její proces, moratorium, přezkum soudemdoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek11.04.2024Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek18.04.2024Zásady insolvenčního řízení a jejich interpretační významdoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek25.04.2024Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.)doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek02.05.2024Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodovánídoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Čtvrtek09.05.2024Odporovatelnost dlužníkových jednánídoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK