PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky - HV3605
Anglický název: Legal Systems of the Countries of Middle East and Africa
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 110
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Předmět se zabývá právními dějinami nejvýznamnějších kultur na území západní Asie a Afriky, a to od počátku
dějin až do současné doby. V rámci předmětu jsou přednášena následující témata:
• Právní instituty starověké Mezopotámie, Sýrie, Anatolie, Iránu a Egypta
• Právní instituty starověkého Kanaánu, Foinikie a Izraele
• Principy islámského práva a právní instituty chalífátu a Osmanské říše
• Ústavní principy zemí Blízkého východu v koloniální a současné době
• Právní instituty Afriky v archaickém období a v období obchodu s otroky
• Ústavní principy afrických zemí od koloniálního období do současnosti
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (04.05.2016)

Povinná:
  • TRETERA, Jiří Rajmund. Právní systémy starověké Mezopotámie, Egypta a Izraele. Leges. Praha. 2010. in: SELTENREICH, Rad. 19-56.
  • PROSECKÝ, Jiří a kol., . Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha. 1999.
  • VERNER, Miroslav a kol.. Ilustrovaná encyklopedie starověkého Egypta. Praha. 1997.
  • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Právo. Praha. 1993. kap.VI..
Doporučená:
  • ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří, VÍTEK, T.. Zákon a právo v archaických kulturách. Herrmann a. Praha. 2010.
  • HRBEK, Ivan a kol.. Dějiny Afriky, I.-II.. Praha. 1966.
  • CHARVÁT, Petr. Zrození státu, Prvotní civilizace Starého světa. Karolinum. Praha. 2011.
  • ILLIFE, John. Afrika a Afričané, Dějiny kontinentu. Praha. 2001.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Základní orientace v okruzích uvedených v sylabu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Tematické okruhy: 1. Archaické kultury v oblasti Syropalestiny a Mezopotámie. Zemědělská produkce, obchod a písmo. První sídliště a města. Jericho, Ebla, Eridu, Uruk, Ur.

2. Sumerská a akkadská civilizace. Městské státy a jejich vládci. Chrámové a palácové hospodářství. Odměňování pracovníků, institut ilku. Veřejné práce. Nástupnické akty míšárum od doby Entemenovy. Prvotní hegemonie - Mesilim, Lugalzagezi, Sargon I. Zákony Urnammuovy a Lipit-Ištarovy.

3. Blanketní texty ana ittišu, zákony z Ešnunny. Amorejci a vytvoření Starobabylonské říše. Chammurapiho zákoník: omezení msty, odveta, společenská stratifikace, ordál.

4. Vzestup Assyrie. Středoasyrské zákony. Mezopotamské manželské, rodinné a dědické právo.

5. Právní dějiny starověkého Egypta: periodizace dějin, postavení krále a vezíra. Územní členění. Prameny práva a záznamy soudních procesů.

6. Právní dějiny starověkého Egypta: osobní, manželské, rodinné a dědické právo. Majetkové a trestní právo.

7. Právní dějiny Chetitů. Dvě etapy. Tři typy mezinárodních smluv.

8. Právní dějiny starověkého Izraele: periodizace dějin od předstátní organizace do babylónského zajetí. Právní postavení krále, kněží a proroků.

9. Prameny izraelského práva. Kodifikační celky. Tóra, Neviim, Ktuvim. Talmud.

10. Sociální zákonodárství starověkého Izraele. Trestní právo, právo azylu, soudnictví.

11. Manželské, rodinné, osobní, dědické a majetkové právo ve starém Izraeli. Vysvětlení pojmů hebrejský, izraelský, židovský.

12. Právní instituty iránských říší.

13. Vznik a základní prvky islámu a jejich vztah k právu. Korán a sunna, idžma a kijás.

14. Dějiny arabského chalífátu. Pojmy imám, mufti, kádí. Sunnité a šiité. Čtyři právní školy v sunnitství.

15. Právní instituty mamlúckých států a Osmanské říše.

16. Právní instituty a státní útvary archaické Afriky v oblasti západního Súdánu - stará Ghana, Mali, Songhai, mosijské státy; v oblasti středního Súdánu - Hausové, Kánem-Bornu;

na guinejském pobřeží - Ašanti, Benin, Jorubové.

17. Právní instituty a státní útvary archaické Afriky v konžské pánvi a v meziříčí Limpopo - Zambezi; na východoafrickém pobřeží (Svahilci).

18. Africké právní dějiny v době obchodu s otroky. Sierra Leone, Libérie. Kolonialismus a národněosvobozenecký boj. Novodobá Ghana a Nigérie.

19. Ústavní vývoj v oblasti Jihoafrické republiky a Namibie.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
113.10.201710:00 - 12:00přednáškaStarověká Mezopotámie a Syropalestina.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
220.10.201710:00 - 12:00přednáškaStarověký Egypt a Chetitská říše.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
327.10.201710:00 - 12:00přednáškaStarověký Izrael a Íránská říše.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
403.11.201710:00 - 12:00přednáškaStarověká severní Afrika a Byzantská říše.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
510.11.201710:00 - 12:00přednáškaIslám a říše chalífů.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
624.11.201710:00 - 12:00přednáškaMamlúcký Egypt a Turecká říše.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
701.12.201710:00 - 12:00přednáškaZápadní Afrika od středověku po dnešní dny.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
808.12.201710:00 - 12:00přednáškaStřední a jižní Afrika od středověku po dnešní dny.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
915.12.201710:00 - 12:00přednáškaVýchodní Afrika od středověku po dnešní dny.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1022.12.201710:00 - 12:00přednáškaBlízký východ od první světové války po dnešní dny.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK