PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe na středních školách I. - HV3017
Anglický název: Legal Internship at Secondary Schools I
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Street law_program seminářů_2014.doc Sylabus předmětu JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (22.08.2014)
Předmět Právní praxe na středních školách I (Street Law) v kombinaci s předmětem Odborná praxe-praxe na středních školách I přiblíží studentům problematiku práva prostřednictvím jejich zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Jedná se o v ČR nepříliš obvyklý, v zahraničí ovšem velmi rozšířený způsob výuky práva, který umožňuje studentům dobře vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, učí je kriticky přemýšlet, kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech, vysvětlovat právní otázky laikům a pomáhá jim lépe porozumět systému fungování práva i jeho vybraným odvětvím. Předmět vychází z dlouholetých zkušeností s výukou Street Law, které jsou shrnuty v publikaci Právo pro každého(vydala o.p.s. Partners Czech) a také publikace URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách (PF UK, 2013).

Smyslem předmětu je seznámit studenty se základy didaktiky práva a připravit je na praxi na středních školách, která probíhá v rámci předmětu Odborná praxe-praxe na středních školách I., kterou studenti zpravidla absolvují ve stejném semestru, ve kterém navštěvují Právní praxi na středních školách I. (hlásí se na ni až po zapsání se do tohoto předmětu u vyučujícího kurzu). Semináře probíhají i v průběhu praxe a fungují jako společný prostor pro reflexi školních zkušeností i prostor pro diskuzi o různých přístupech k výuce. Samotná praxe trvá zhruba jeden měsíc a je vedena vyučujícím. Předmět i praxe počítají s aktivním zapojením studentů a zejména praxe je časově poměrně náročná (studenti budou učit cca 2 hodiny týdně po dobu cca 4 týdnů s tím, že hodiny budou chystat studenti společně a zpravidla po každé odučené hodině bude následovat i společný rozbor dané hodiny). Příslušnou střední školu, na které budou studenti vyučovat, si mohou po dohodě s vyučujícím vybrat studenti sami, předběžně je nicméně dohodnuta spolupráce s Gymnáziem Jana Nerudy, Gymnáziem Jana Keplera, Gymnáziem Nad Alejí a Gymnáziem Nad Štolou.

Na předmět je možné se přihlásit klasicky přes IS, v případě naplnění kapacity můžete zkusit kontaktovat vyučujícího na mail.
Metody výuky
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (15.11.2011)

Předmět je vyučován v rámci projektu OPPA Právo pro praxi, viz: http://ppp.prf.cuni.cz

Sylabus
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (11.12.2014)

Sylabus je k nalezení v sekci "Soubory".

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (18.12.2014)

Zápočet za předměty Právní praxe na středních školách I. a Odborná praxe - praxe na středních školách I. budou uděleny na základě kumulativního splnění následujících požadavků:

1.      docházka na semináře a aktivní účast v hodinách;

2.      řádné absolvování praxe na vybrané střední škole;

3.      vyhotovení portfolia z praxe;

4.      úspěšně absolvovaná hospitace;

5.      vyplnění evaluačního dotazníku.

Studijní opory
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (11.12.2014)

Doporučená literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučováníOsvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na: http://ppp.prf.cuni.cz/downloads/street_law_tisk.pdf).

URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK