PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy akademického psaní - HV1956
Anglický název: Basics of academic writing
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)

Cílem a smyslem předmětu je seznámit studenty se zásadami psaní odborného právního textu, a to od výběru tématu až po jeho případnou ústní prezentaci, resp. obhajobu. Důraz je kladen na formální a obsahové náležitosti odborného textu a práci s prameny v tištěné i elektronické podobě. Součástí výuky jsou praktická cvičení. Předpokládá se aktivní přístup studentů a jejich samostatná tvůrčí práce. Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je více než 50% účast na výuce a předložení původní odborné práce do fakultního kola soutěže SVOČ. Předmět je primárně určen studentům druhého a vyšších ročníků Právnické fakulty UK, v rámci kreditního systému je však otevřen i studentům jiných fakult univerzity.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)

Doporučená:
 • COTTRELL, S.. The Study Skills Handbook. Palgrave Macmillan. 2008. 360 str..
 • CVRČEK, F.. Právní informatika. Ústav státu a práva AV ČR Praha; Aleš Čeněk Plzeň. 2010. 371 str..
 • ČERMÁK, J.. Internet a autorské právo.. 2. vydání. Praha: Linde. 2001. 195 str..
 • ČMEJRKOVÁ, S.; DANEŠ, F.; SVĚTLÁ, J.. Jak napsat odborný text.. Praha: Leda. 1999. 255 str..
 • FOREJTOVÁ, M.; TRONČEKOVÁ, M.. Evropské právo v praxi.. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek. 2011. 248 str..
 • GERLOCH, A.; MARŠÁLEK, P. (ed). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi.. Praha: Eurolex Bohemia. 2003. 210 str..
 • HLOUCH, L.. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek. 2011. 348 str..
 • KNAPP, V.. Vědecká propedeutika pro právníky. 3. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. 2003. 233 str..
 • KRÁl, M.; MAGERA, I.. Microsoft Office PowerPoint 2007. Podrobná uživatelská příručka.. 2007. Brno: Computer Press. 360 str..
 • KÜHN, Z.; BOBEK, M.; POLČÁK, R. (ed). Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou.. Praha: Auditorium. 2006. 256 str..
 • MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D.; FINDRA, J. a kol.. Akademická příručka. Martin: VYDAVATEĹSTVO OSVETA. 2006. 481 str..
 • SMEJKAL, V. a kol.. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C.H. Beck. 2004. 770 str..
 • SOBEK, T.. Argumenty teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek. 2008. 330 str..
 • ŠANDEROVÁ, J.. Jak číst a psát odborný text ve společenských větách. Praha: SLON. 20007. 209 str..
 • VOLOKH, E.. Academicd Legal Writing: Law Review Articles, Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. edition. Foundation Press. 2010. 411 str..
 • WEBLEY, L.. Legal Writing. 2. edition. Routledge-Cavendish. 2009. 151 str..
 • ZBÍRAL, R.. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde. 2009. 160 str..
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)

Sylabus bude poskytnut všem přihlášeným na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK