PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Soudní rozhodnutí v civilních věcech - HV1600
Anglický název: Judicial Decisions in Civil Cases
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Prerekvizity : HP0285
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)
Cílem nabízeného předmětu bude osvětlení základních teoretických otázek soudního rozhodnutí v civilních věcech. Ve výkladu bude však kladen důraz i na to, jak se řešení konkrétních teoretických problémů může projevit v legislativní a soudní praxi. To se týká jak následků zmeškání procesního úkonu nebo uznání nároku, ale i problematiky konstitutivních rozhodnutí, jejichž počet v novém občanském právu narůstá, a rovněž problematiky právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Forma kontroly studia: písemná zkouška (sepsání rozsudku podle zadání) a kolokvium (vč. náhradního termínu).

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Obsahem předmětu Soudní rozhodnutí v civilních věcech jsou především základní teoretické otázky soudních rozhodnutí v civilních věcech, které v posledních letech nedoznaly žádných podstatných změn. Z těchto důvodů není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat určitým datem. Předmět lze znávat v rámci lhůty dané studijním zkušebním řádem.

 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Rozhodnutí jako procesní úkon soudu.
02. Rozhodnutí deklaratorní a konstitutivní.
03. Rozsudek a jeho druhy.
04. Rozsudek pro zmeškání.
05. Rozsudek pro uznání.
06. Usnesení a platební rozkaz.
07. Účinky soudního rozhodnutí.
08. Právní moc rozhodnutí.
09. Vykonatelnost rozhodnutí.
10. Vady rozhodnutí a jejich odstraňování.

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80%

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (04.10.2018)

Literatura povinná:

01 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. vydání. Praha: Leges, 2018 (v tisku; k dispozici v říjnu 2018)

02. WINTEROVÁ, A. Hmotné a procesní právo (nové aspekty). In Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. : Plzeň, 2014, s. 362 - 372

03. ZOULÍK, F. Konstitutivní rozsudky. Právník, 1966, s. 431-440

04. DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí. Praha 2008

05. DVOŘÁK, B. Viktor Knapp a civilní soudní rozhodnutí. In Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. : Plzeň, 2014, s. 372 - 381

06. SPÁČIL, J. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 o. s. ř.). Právní fórum č. 2007, č. 8, s. 288 -292

Literatura doporučená:

01. Boura, F.: Soudní rozhodnutí. Praha 1957.
02. Grňa, J.: Prejudicialita v civilním řízení. Brno 1930.
03. Hrdlička, J.: Právní účinky soudního rozhodnutí, které je v rozporu se skutečnými právními poměry. Právník, 1963, s. 541-553.
04. Hrdlička, J.: Oprava důvodů rozhodnutí. AUC-Iuridica, 1964, č. 4, s. 75-96.
05. Hrdlička, J.: Jsou pravomocná konstitutivní rozhodnutí nezrušitelná? Právník, 1969, s. 447-453.
06. Lavický, P.: Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, 2009, č. 10, s. 401-413.
07. Macur, J.: Právo procesní a právo hmotné. AUB-Iuridica, Brno 1992.
08. Macur, J.: Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. AUB-Iuridica, Brno 1993.
09. Macur, J.: Předmět sporu v civilním soudním řízení. AUB-Iuridica, Brno 2002.
10. Spáčil, J.: Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení. Soudní rozhledy, 2013, č. 9.
11. Škárová, M. a kol.: Vzory rozhodnutí a úkonů soudů. 3. vyd. Praha 2008.
12. Štajgr, F.: Právní moc a vykonatelnost s ohledem na exekuční tituly. Právník, 1954, s. 539-548.
13. Winterová, A.: Prejudiciální otázka v občanskoprávním řízení. Socialistická zákonnost, 1967, s. 93-99.
14. Winterová, A.: Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání. Právní praxe, 1993, s. 592-599.
15. Zoulík, F.: Konstitutivní rozsudky. Právník, 1966, s. 431-440.
16. Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. Praha 1969.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK