PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Soudní rozhodnutí v civilních věcech - HV1600
Anglický název: Judicial Decisions in Civil Cases
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Prerekvizity : HP0285
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (17.09.2014)

Cílem nabízeného předmětu bude osvětlení základních teoretických otázek soudního rozhodnutí v civilních věcech. Ve výkladu bude však kladen důraz i na to, jak se řešení konkrétních teoretických problémů může projevit v legislativní a soudní praxi. To se týká jak následků zmeškání procesního úkonu nebo uznání nároku, ale i problematiky konstitutivních rozhodnutí, jejichž počet v novém občanském právu narůstá, a rovněž problematiky právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (05.05.2015)

Forma kontroly studia: písemná zkouška (sepsání rozsudku podle zadání) a kolokvium (vč. náhradního termínu).

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (17.09.2014)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Rozhodnutí jako procesní úkon soudu.
02. Rozhodnutí deklaratorní a konstitutivní.
03. Rozsudek a jeho druhy.
04. Rozsudek pro zmeškání.
05. Rozsudek pro uznání.
06. Usnesení a platební rozkaz.
07. Účinky soudního rozhodnutí.
08. Právní moc rozhodnutí.
09. Vykonatelnost rozhodnutí.
10. Vady rozhodnutí a jejich odstraňování.

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (01.10.2015)

Literatura povinná:

01 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015

02. WINTEROVÁ, A. Hmotné a procesní právo (nové aspekty). In Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. : Plzeň, 2014, s. 362 - 372

03. ZOULÍK, F. Konstitutivní rozsudky. Právník, 1966, s. 431-440

04. DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí. Praha 2008

05. DVOŘÁK, B. Viktor Knapp a civilní soudní rozhodnutí. In Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. : Plzeň, 2014, s. 372 - 381

06. SPÁČIL, J. Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 o. s. ř.). Právní fórum č. 2007, č. 8, s. 288 -292

Literatura doporučená:

01. Boura, F.: Soudní rozhodnutí. Praha 1957.
02. Grňa, J.: Prejudicialita v civilním řízení. Brno 1930.
03. Hrdlička, J.: Právní účinky soudního rozhodnutí, které je v rozporu se skutečnými právními poměry. Právník, 1963, s. 541-553.
04. Hrdlička, J.: Oprava důvodů rozhodnutí. AUC-Iuridica, 1964, č. 4, s. 75-96.
05. Hrdlička, J.: Jsou pravomocná konstitutivní rozhodnutí nezrušitelná? Právník, 1969, s. 447-453.
06. Lavický, P.: Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, 2009, č. 10, s. 401-413.
07. Macur, J.: Právo procesní a právo hmotné. AUB-Iuridica, Brno 1992.
08. Macur, J.: Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. AUB-Iuridica, Brno 1993.
09. Macur, J.: Předmět sporu v civilním soudním řízení. AUB-Iuridica, Brno 2002.
10. Spáčil, J.: Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení. Soudní rozhledy, 2013, č. 9.
11. Škárová, M. a kol.: Vzory rozhodnutí a úkonů soudů. 3. vyd. Praha 2008.
12. Štajgr, F.: Právní moc a vykonatelnost s ohledem na exekuční tituly. Právník, 1954, s. 539-548.
13. Winterová, A.: Prejudiciální otázka v občanskoprávním řízení. Socialistická zákonnost, 1967, s. 93-99.
14. Winterová, A.: Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání. Právní praxe, 1993, s. 592-599.
15. Zoulík, F.: Konstitutivní rozsudky. Právník, 1966, s. 431-440.
16. Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. Praha 1969.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí16.10.2017Úvod, druhy a formy rozhodnutí, stadia přijímání rozhodnutíprof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 
Pondělí23.10.2017Odůvodnění rozsudkuJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Pondělí30.10.2017Druhy rozsudkůJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Pondělí06.11.2017Usnesení, platební rozkazJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Pondělí13.11.2017Účinky soudního rozhodnutíJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Pondělí20.11.2017Právní moc rozhodnutíJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Pondělí27.11.2017Vykonatelnost rozhodnutíJUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Pondělí04.12.2017Písemná zkouška - prof. Winterová/dr.B.Dvořák 
Pondělí11.12.2017Oprava písemné práce, kolokvium - prof. Winterová/dr.B.Dvořák 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK