PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0211
Anglický název: Private International Law and International Trade Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0030
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí

2 Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Kolizní úprava dědického práva

3 Kolizní norma, jejií struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé. Právní pomoc ve styku s cizinou

4 Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárod. právu soukromém. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárod. investičních sporů

5 Zásady používání zahraničního práva v České republice. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu

6 Evropské mezinárodní právo soukromé. Kolizní úprava věcných práv

7 Výhrada veřejného pořádku v českém a evropském mezinárodním právu soukromém. Kolizní úprava závazkových smluv

8 Kvalifikačníí problém, způsob jeho řešení. Mezinárodní obchodní arbitráž

9 Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny. Kolizní úprava pracovněprávních vztahů

10 Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu. Kolizní úprava rodinného práva

11 Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávníchv vztahů s mezinárodním prvkem. Vztahy v mezinárodní přepravě

12 Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku v soudním řízení. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

13 Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku. Kolizní úprava mimosmluvních závazků

14 Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

15 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (26.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK