PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0211
Anglický název: Private International Law and International Trade Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Je korekvizitou pro: HP0030
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (26.09.2017)

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí

2 Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Kolizní úprava dědického práva

3 Kolizní norma, jejií struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé. Právní pomoc ve styku s cizinou

4 Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárod. právu soukromém. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárod. investičních sporů

5 Zásady používání zahraničního práva v České republice. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu

6 Evropské mezinárodní právo soukromé. Kolizní úprava věcných práv

7 Výhrada veřejného pořádku v českém a evropském mezinárodním právu soukromém. Kolizní úprava závazkových smluv

8 Kvalifikačníí problém, způsob jeho řešení. Mezinárodní obchodní arbitráž

9 Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny. Kolizní úprava pracovněprávních vztahů

10 Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu. Kolizní úprava rodinného práva

11 Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávníchv vztahů s mezinárodním prvkem. Vztahy v mezinárodní přepravě

12 Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku v soudním řízení. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

13 Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku. Kolizní úprava mimosmluvních závazků

14 Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

15 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK