PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pracovní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0208
Anglický název: Labor Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0020
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (20.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:

* Koš - A
1 Pojem, vymezení, obsah pracovního práva a postavení pracovního práva v právu soukromém
2 Mezinárodní a unijní prameny pracovního práva
3 Vymezení závislé práce; nelegální práce a její právní důsledky
4 Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam
5 Právní vztahy a skutečnosti v pracovním právu
6 Právní jednání v pracovněprávních vztazích
7 Soudobé tendence tvorby a aplikace pracovního práva (liberalizace, koncept flexicurity aj.)
8 Autonomie vůle a ochranná funkce pracovního práva
9 Atypické pracovněprávní vztahy (prekérní, doplňkové, dočasné aj.)
10 Skončení pracovního poměru
11 Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
12 Práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
13 Pojetí odpovědnosti v pracovním právu
14 Zastupování zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích
15 Úloha národního i nadnárodního sociálního dialogu v pracovním právu (vliv na utváření právního rámce i realizaci pracovněprávních vztahů)
16 Státní služba

* Koš - B
1 Vznik základních pracovněprávních vztahů
2 Změny pracovního poměru (včetně přechodu práva a povinností v pracovněprávních vztazích)
3 Jednostranné způsoby skončení pracovního poměru a jejich omezení
4 Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky
5 Pracovní doba a doba odpočinku (včetně dovolené)
6 Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců
7 Odměňování v pracovněprávních vztazích
8 Odpovědnost zaměstnance
9 Odpovědnost zaměstnavatele
10 Překážky výkonu práce a jejich následky
11 Strany kolektivních pracovněprávních vztahů, jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích
12 Realizace práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání
13 Kolektivní smlouvy a jejich význam v pracovním právu
14 Kolektivní spory, včetně realizace práva na stávku
15 Veřejná kontrola dodržování povinností v pracovněprávních vztazích
16 Zprostředkování zaměstnání agenturou práce

Poslední úprava: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK