PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie právnických osob - HP4979
Anglický název: Theory of Legal Entities
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Prerekvizity : HP0682
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Přijetí nového občanského zákoníku znamená v mnoha oblastech právní úpravy soukromého práva diskontinuitní
předěl. Ne jinak je tomu i v případě právní úpravy právnických osob. Dosavadní pojetí spočívající nejspíše na tzv.
organické teorii bylo koncepčně nahrazeno tzv. teorií fikce. Koncepční změna právní úpravy s sebou nepochybně
přinese množství otázek, které budou pouze na základě textu zákona obtížně řešitelné. Cílem předmětu tak bude
právě osvětlit původ a vývoj pojmu právnické osoby a poskytnout tak možná východiska pro interpretaci nové
právní úpravy.

Z tohoto hlediska je velmi důležitý pojem osoby morální. Ta totiž představuje klíč, s jehož pomocí lze pochopit
vývoj, ve kterém se od pojmu osoby přirozené oddělil pojem osoby morální, aby byl následně nahrazen pojmem
osoby právnické. Pojem morální osoby je důležitý i proto, že byl obsažen jako pojem platného práva v ABGB,
přičemž však jeho význam byl podstatně odlišný od našeho současného chápání.

U kořenů pojmu „právnické osoby“ tak, jak jej chápeme dnes, stál F. C. Savigny, který je také spojován s tzv. teorií
fikce. Jeho teorie je však pouze jednou z plejády tzv. „klasických teorií“ právnických osob tak, jak vznikly v průběhu
19. století. Konkrétně se jedná o Gierkeho teoriii reálné svazové osobnosti, zájmovou teorii R. v. Iheringa a
kombinovanou teorii E. Bernatzika. Tyto teorie jsou stále důležité, neboť představují základ, na který většina
současných teoretiků navazuje.

Zásadní předěl pro pojem osoby v právním smyslu znamenal právní normativismus, jehož pojetí právnické osoby
bude věnována samostatná přednáška. Následně bude rozebrán současný zahraničním přístup k právnické
osobě. Konkrétně půjde o koncepci Rolfa Ostheima, Fritze Rittnera, Gunthera Teubnera, Thomase Raisera,
Jerzyho Wróblewského, jakož i autorů, kteří se hlásí k postmoderním přístupům v právní vědě. Poslední přednáška
bude věnována současnému teoretickému pojetí právnických osob, tak jak plyne z platného práva.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

 1. Pojmové vymezení subjekt, subjektivita, osoba, morální osoba, právnická osoba.
 2. Filozofický koncept "morální osoby"
 3. Pojem morální osoby v kodifikacích (zejména ABGB)
 4. Pojem právnické osoby, jeho původ a teoretické vymezení.
 5. Teorie fikce a teorie reality právnických osob
 6. Zájmová a kombinovaná teorie právnických osob
 7. Normativní konstrukce právnické osoby
 8. Současné teorie právnických osob (Ostheim, Rittner, Teubner)
 9. Současné teorie právnických osob (Raiser, Wroblewski, postmodernismus)
 10. Dnešní teoretické pojetí právnických osob vyvozené z platného práva

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Předmět Teorie právnických osob bude zakončen zkouškou na základě zpracování seminární práce z cizojazyčného zdroje. Zkouška se bude převážně týkat diskuse nad touto seminární prací. Podmínkou úspěšného absolvování  je rovněž řádná docházka. Více než tři absence znamenají nemožnost absolvovat předmět.

K možnosti podrobit se zkoušce z tohoto předmětu a  úspěšně jej absolvovat  bude třeba

(1) pravidelná účast na výuce,

(2) vypracování seminární práce.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Povinná literatura:

 1. Beran, K.: Pojem osoby v právu. Praha 2012.

 

Doporučená literatura:

 1. Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva. Praha 2006.

 2. Frinta, O.: Právnická osoba. Praha 2008

 3. Havel B.: Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, Auditorium, Praha 2010.

 4. Hurdík, J.: Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno 2004.

 5. Hurdík, J.: Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu. Časopis pro právní vědu a praxi č. 3/2000, str. 306n.

 6. Hurdík, J.: Právnické osoby a jejich typologie (1. vydání). Praha 2003.

 7. Knapp, V.: O právnických osobách. Právník č. 10-11/1995, str. 980n.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK