PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v právní poradně Magistrátu hlavního města Prahy - HP4168
Anglický název: Internship at the Law Centre of the City of Prague Office
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/60, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HXPV0037
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Předmět nabízí studentům možnost zapojit se do činnosti právní poradny pro obyvatele hlavního města Prahy. Ta vznikla na konci roku 2014 a jedná se o poradnu bezplatnou, přičemž její provoz zajišťují pod dohledem právníků magistrátu studenti naší fakulty. Poradna funguje v odpoledních hodinách vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů přijímá v poradně dotazy pětice studentů, kteří pracují společně v týmu.

Více informací o poradně je možné najít zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/studentska_pravni_poradna/index.html

Studenti díky této praxi:
– porozumí zásadám správného vedení pohovoru s klientem a naučí se je používat;
– budou lépe schopni identifikovat a analyzovat konkrétní právní problémy a navrhovat jejich řešení;
– zlepší svoji schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení konkrétních právních problémů;
– se naučí formulovat a prezentovat relevantní argumenty a zlepší se ve schopnosti týmové spolupráce;
– při sdělování odpovědi klientům posílí svoji schopnost prezentovat právo ve formě, které rozumí i právní laici;
– se naučí lépe zachycovat a reflektovat své zkušenosti, a to jak formou reflexního deníku, tak při rozhovorech se svými kolegy a během reflexních setkání na fakultě;
– mnohdy zažijí pocit, že o právu vlastně už mnohé vědí a že jejich práce má smysl, neboť mohou někomu konkrétnímu pomoci.

Studenti vykonávají odbornou praxi v termínech říjen–leden a únor–květen, a to vždy v pondělí, nebo ve středu odpoledne (14.00–16.00).

Pro řešení dotazů klientů poradny je zapotřebí základní orientace v občanském a správním právu, a to hmotném i procesním. Výhodou jsou zkušenosti s vyhotovováním právních rešerší. Při výběru studentů do poradny může být zohledňována jejich motivace a také absolvování povinných předmětů Občanské právo hmotné a Občanské právo procesní.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Požadavky ke zkoušce

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

–       včas, řádně a pravidelně docházet podle dohodnutého harmonogramu do kanceláře poradny,

–       přiměřeným způsobem se zapojovat do činnosti poradny a odevzdávat výstupy na přiměřeně odborné úrovni,

–       dodržovat pokyny osoby určené HMP a interní pravidla HMP,

–       účastnit se všech setkání na fakultě (úvodního, průběžných a závěrečného),

–       včas a řádně vypracovat a odevzdat portfolio praxe,

–       dodržovat závazná pravidla PF UK pro výkon praxe, která student podepíše před nástupem na praxi.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Sylabus

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe a nelze ji předem přesně vymezit, sylabus je obecný a spíše orientační.

Obsahem odborné praxe je zejména:

–       docházení do poradny, setkávání se s klienty poradny a přebírání podnětů od klientů poradny,

–       vypracovávání návrhů odpovědí na podněty klientů poradny a jejich následného prodiskutování s osobami určenými HMP,

–       poskytování asistence právníkům HMP zapojených do poradny,

–       ústní prezentace odpovědi klientům poradny,

–       vypracování reflexního deníku zachycující průběh praxe (jedná se o hlavní část portfolia praxe),

–       účast na vstupním setkání před nástupem na praxi, dvou reflexních setkání během činnosti poradny a závěrečném setkání po skončení praxe,

–       další činnost podle pokynů osoby určené HMP související se zabezpečením činnosti poradny.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Požadavky k zápisu

Přihlašování je otevřené do středy 10. ledna 2024. Probíhá na období únor–květen akademického roku 2023/2024 prostřednictvím tohoto odkazu: https://forms.office.com/e/Yg7cEbN7U9

O výsledku přihlašování a zápisu do předmětu budou zájemci informováni nejpozději do 15. ledna 2024.

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (03.01.2024)
Studijní opory

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studenti mají nicméně vycházet z příslušné oborové literatury zejm. z práva občanského a správního.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK