PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe na středních školách – kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) - HP4161
Anglický název: Internship at secondary schools - consumer literacy courses (Street Law))
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/40, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HXPV0025
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Růžková
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000, HV1585
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Předmět přibližuje studentům problematiku spotřebitelského práva prostřednictvím jejich zapojení do výuky vybraných témat spotřebitelského práva na středních školách (např. spotřebitelské smlouvy, reklamace, nakupování online, úvěrové smlouvy, řešení spotřebitelských sporů). Jedná se o populární a také v zahraničí velmi rozšířený způsob výuky práva.

Hlavním cílem výuky, která probíhá v blocích, je seznámit studenty s vybranými otázkami spotřebitelského práva a základy didaktiky práva a připravit je na praxi na středních školách, kterou v průběhu daného semestru absolvují. Na praxi odcházejí po absolvování úvodní blokové výuky a tzv. minihodin. Minihodiny jsou setkání, na kterých každý student prezentuje jednu svoji připravenou lekci a následně sleduje a komentuje prezentace ostatních. V rámci samotné praxe na školách budou studenti učit celkem osm vyučovacích hodin, z nichž část budou učit sami a část ve dvojici. Úkolem studentů je přibližovat žákům jejich spotřebitelská práva srozumitelnou, interaktivní a zábavnou formou.

Předmět počítá s aktivním zapojením studentů a praxe je časově poměrně náročná, neboť zahrnuje přípravu jednotlivých lekcí, samotnou výuku na střední škole, následný rozbor a sepsání reflexe daného hodiny do reflexního deníku. Na konci semestru proběhne závěrečné reflexní setkání, na němž studenti s vyučujícími zhodnotí přínosy praxe.

Školu, na které budou studenti vyučovat, si mohou po dohodě s vyučujícím domluvit studenti sami, nebo si mohou vybrat z nabídky fakultní, která bude upřesněna na blokové výuce. Nabídka je v průběhu semestru doplňována.

Pro úspěšné absolvování předmětu se student musí aktivně účastnit a připravovat na semináře, plnit průběžné seminární úkoly, řádně absolvovat praxi a odevzdat portfolio praxe skládající se z reflexního deníku a ukázkové hodiny. Zadávání a odevzdávání úkolů bude probíhat prostřednictvím systému Moodle.

V rámci předmětu se studenti naučí, resp. zdokonalí v následujících dovednostech:

– vysvětlování právních otázek laikům,

– prezentační dovednosti,

– spolupráce v malých týmech,

– porozumění právům spotřebitele a schopnost ukázat jejich použití na konkrétních příkladech,

– kritické přemýšlení o právu,

– dobře vnímat propojení mezi právní teorií a praxí,

– základy právní didaktiky.

Všechny tyto dovednosti budou rozvíjeny v rámci praxí na střední škole, účastí na blokové výuce a intenzivní domácí přípravou na jednotlivé lekce.

Předmět vychází z dlouholetých zkušeností s výukou Street Law, které jsou shrnuty v publikaci Právo pro každého (vydala Partners Czech o. p. s.) a také v publikaci URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. (PF UK, 2013). Více se o předmětu, jeho provázanosti na další předměty i o celém projektu Street Law dozvíte na stránkách www.streetlaw.eu.

Veškeré dotazy ohledně praxe mohou studenti pokládat skrze e-mail: spotrebitel@streetlaw.eu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

aktivně se účastnit seminářů (blokové výuky), minihodin a všech reflexních setkání, 

připravovat se na semináře zejm. plnit všechny průběžné seminární úkoly, 

řádně absolvovat praxi v délce 8 vyučovacích hodin na střední škole, 

zpracovat a odevzdat portfolio odborné právní praxe obsahující ukázkovou hodinu areflexe jednotlivých vyučovaných hodin na školách. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Předmět zahrnuje tyto oblasti: 

pojem spotřebitele, 

spotřebitelské smlouvy, 

smlouvy uzavřené distančním způsobem, 

smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, 

práva z vadného plnění, 

smlouva o spotřebitelském úvěru, 

řešení spotřebitelských sporů, 

základy právní didaktiky, 

interaktivní formy zvyšování právní gramotnosti laiků/neprávníků. 

V průběhu semestru probíhá výuka následovně: 

bloková výuka spotřebitelského práva  

bloková výuka právní didaktiky včetně úvodního setkání před odchodem na praxe 

minihodiny 

odevzdání první části reflexního deníku 

reflexní setkání v průběhu praxí 

odevzdání portfolia praxe včetně reflexního deníku 

závěrečné reflexní setkání po absolvování praxí  

Reflexní setkání jsou povinná. Bloková výuka je povinná, s možností nahradit si 1 absenci. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura:

Vybrané kapitoly z následujících knih (povinná četba bude upřesněna na semináři): 

1. DOHNAL, J., ŠPERKA, T. Spotřebitel: jak být úspěšný v reklamačních řízeních a bránit svá práva před soudem. Wolters Kluwer, 2013. 

2. WACHTLOVÁ, L., SLANINA, J. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. C. H. Beck, 2011. 

3. SELUCKÁ, M. a kol. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská úprava prodeje. C. H. Beck, 2013. 

4. URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 

5. URBAN, M., FRIEDEL, T.Jak učit lidská práva na školách? Praha: Právnická fakulta UK, 2013. 

Ostatní literatura: 

1. Kolektiv autorů. Právo pro každého učebnice Právo pro každý den Street Law, Partners Czech, Praha 2001. 

2. URBAN, M. Prakticky orientované metody výuky historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, J. akol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova vPraze, Právnická fakulta, 2013. 

3. URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013. 

4. KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004. 

5. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008. 

6. SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. 

Základní právní předpisy: 

Studenti budou pracovat především s těmito právními předpisy: 

1. Ústava České republiky, 

2. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

3. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

4. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK