PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ochrana lidských práv v teorii i praxi II - HP4134
Anglický název: Human Rights Protection in Theory and Practice II
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/40, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HXPV0035
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Korekvizity : HP4133
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HV1485
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Předmět navazuje na předmět Ochrana lidských práv v teorii i praxi I a jeho hlavní náplní je stáž na spolupracující instituci. Stáž probíhá pod vedením a supervizí pracovníků spolupracujících neziskových organizací, případně v rámci praxe v kanceláři veřejného ochránce práv, kanceláře vládního zmocněncem pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva, sekce lidských práv Úřadu vlády, anebo Transparency International. Cílem stáže je seznámit studenty s praktickou agendou v oblasti lidských práv v příslušné instituci a s vybranými problémy spojenými s ochranou lidských práv v praxi. Za tím účelem mohou studenti studovat reálné případy a případně se i zapojovat do jejich řešení.

Cílem předmětu je kromě získání znalostí z oblasti praktické aplikace lidských práv v českém právním řádu rovněž:

- zlepšit schopnost studentů identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,

- rozvíjet kritické myšlení a aplikovat teoretické znalosti v oblasti lidských práv na praktické právní problémy,

- formulovat a prezentovat relevantní argumenty,

- zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů.

Přihlašování na předmět probíhá elektronicky (prostřednictvím online formuláře). Kapacita předmětu je 15 studentů. Při výběru studentů je zohledněna motivace studenta, ale také absolvování vybraných povinných i výběrových předmětů zaměřených na lidská práva, a dále odborná či praktická činnost související s ochranou lidských práv. Aktuální datum pro přihlašování je vždy s předstihem zveřejněn ve Studijním informačním systému.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Hodnocení probíhá ve spolupráci s jednou ze spolupracujících institucí (kancelář veřejného ochránce práv, kancelář vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP, odbor lidských práv a ochrany menšin a odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, Transparency International).

2.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

–       absolvovat praxi u poskytovatele v rozsahu nejméně 40 hodin a plnit v rámci ní zadané úkoly,

–       účastnit se všech setkání na fakultě (úvodního, závěrečného a případně průběžného),

–       včas a řádně vypracovat a odevzdat portfolio praxe,

–       odevzdat potvrzení o řádném absolvování praxe (které může být nahrazeno podkladem poskytnutým spolupracující institucí).

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Sylabus

Vzhledem k tomu, že předmět je prakticky orientovaný, jeho konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe a nelze ji tedy předem přesně vymezit. Závazně je stanoven rozsah praxe, a to minimálně 40 hodin dle domluvy studenta apříslušné instituce (v případě stáže v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP je délka stáže z požadavku poskytující instituce 80 hodin). 

Obsahem odborné právní praxe je v obecné rovině: 

- docházení do příslušné instituce, seznamování se s agendou i konkrétními řešenými případy týkajícími se ochrany lidských práv,  

- diskuse o případech s pověřenými osobami v rámci příslušné instituce, 

- v některých případech poskytování asistence, rešeršní činnost a příprava podkladů pro konkrétní materiály vypracovávaná v rámci příslušné instituce, 

- další činnost podle pokynů pověřené osoby související se zabezpečením činnosti instituce v oblasti lidských práv. 

Studenti se též účastní úvodního a závěrečného setkání s vyučujícím kurzu, která se konají na fakultě. Úvodní setkání, jehož cílem je poskytnout informace o stážích a o reflexním portfoliu, může proběhnout v zimním semestru v rámci předmětu Ochrana lidských práv v teorii a praxi I. V závislosti na délce a místě konání stáže se může uskutečnit také průběžné reflexní setkání studentů s vyučujícím předmětu. V případě krátkodobé stáže bude průběžné setkání nahrazeno podrobněji zpracovaným portfoliem. Před závěrečným setkáním studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají v průběhu celé praxe. 

Poslední úprava: Ondřejek Pavel, doc. JUDr., Ph.D. (17.01.2023)
Požadavky k zápisu

Přihlašování proběhne prostřednictvím formuláře na připojeném odkazu, který bude otevřen od 12.2.2024 (20:00) do 19.2.2024 (23:45). Součástí formuláře je požadavek na nahrání souboru s motivačním dopisem (max. rozsah 2 normostrany, tj. 3600 znaků) a životopisu (max. rozsah 2 strany).

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUokLUfYlVXV5ApcquAvCEQQ1UMVVSR05KQThCNDZWVzRZNzlTVFI3TVJPSS4u

Poslední úprava: Ondřejek Pavel, doc. JUDr., Ph.D. (01.01.2024)
Studijní opory
Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, ne žádná povinná literatura předepisována. Totéž se týká i právních předpisů. Studenti mají nicméně vycházet z příslušné oborové literatury zejm. z práva ústavního a správního, případně mezinárodního a evropského. Čerpají rovněž z nastudované literatury a poznatků z předmětu Ochrana lidských práv v teorii ipraxi I, který musejí absolvovat před zápisem. 
Poslední úprava: Ondřejek Pavel, doc. JUDr., Ph.D. (17.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK