PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I - HP3804
Anglický název: Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ondřej Čech
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Prerekvizity : HP0271
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Předmět si klade za cíl studentům na základě řešení modelového případu vysvětlit principy řešení sporů z kupních smluv v mezinárodním obchodě prostřednictvím rozhodčího řízení. Kromě získání samotných právních znalostí si studenti vyzkoušejí roli advokáta a budou mít možnost naučit se základy právní argumentace v písemném i ústním projevu. Semináře jsou interaktivní a probíhají prostřednictvím diskuse studentů s vyučujícími. Výuka probíhá v angličtině. Úspěšným absolventům semináře bude nabídnuta možnost reprezentovat Univerzitu Karlovu v mezinárodní právnické soutěži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot). Předmět je vhodný i pro studenty, kteří o účast na Vis Mootu nemají zájem, a pouze je zajímá probírané téma, případně se chtějí zdokonalit v právních dovednostech.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

V úvodní části semestru se semináře zaměří na vysvětlení jednotlivých aspektů smluv uzavíraných podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Studenti se tak budou ve vztahu k CISG zabývat zejména otázkami aplikovatelnosti, principů, interpretace, pravidly pro uzavírání smluv, povinnostmi smluvních stran a následky porušení smlouvy.

V následující části semestru se semináře zaměří na mezinárodní rozhodčí řízení, kde se studenti budou věnovat procesním aspektům sporu. Zaměří se tak zejména na otázky pravomoci, vztahu rozhodčí smlouvy a rozhodčích zákonů a pravidel, předběžných opatření, odvolání rozhodců pro podjatost, výkonu rozhodčího nálezu a zrušení rozhodčího nálezu.

Po získání základního přehledu o fungování CISG a mezinárodního rozhodčího řízení budou studenti nabyté znalosti aplikovat na vzorové situace vycházející ze zadání soutěže Vis Moot v minulých letech. Vyučující studentům vysvětlí základní zásady analýzy sporu a vyhledávání relevantní judikatury a literatury k podpoře svých tezí. Následně se výuka zaměří na způsob konstrukce právních argumentů a jejich písemné a ústní prezentace.

V závěrečné části semestru studenti využijí nabyté znalosti a dovednosti při samostatném řešení modelového případu. Týmy studentů na základě zadání provedou právní rešerši, vypracují písemné podání a to následně ústně obhájí v simulovaném jednání před rozhodčím senátem. Nejlépe hodnocenýcm studentům bude nabídnuta možnost reprezentovat Univerzitu Karlovu v mezinárodní právnické soutěži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot). Detailní informace o soutěži Vis Moot jsou dostupné na webových stránkách https://vismoot.pace.edu/.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Ústní prezentace (Moot Court)

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (25.02.2019)

 

Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods 2019

 

 

Seminar Schedule

 

 

Seminar

Assignment

25/2

Introduction of the teachers, Vis Moot and students

Presentation of the current/past participants

Explanation of the seminar structure

Assignment of roles for 2nd seminar

Preparation for introductory discussion

4/3

Introductory discussion (including questions from audience)

Introduction to CISG

Read the materials for substantive issues

Answer questions regarding substantive law

11/3

Selected issues in CISG (interpretation, breach, damages, exemption)

Introduction to legal research

Introduction to facts in Vis Moot

Distribution of research for substantive mini-issues

Research for substantive mini-issues

Reading Vis Moot Problem

18/3

Discussion over legal research

Introduction to structure of arguments

Distribution of sides in substantive mini-issues

Drafting of substantive mini-issues

Preparation for presentation of arguments

25/3

Presentation of substantive mini-issues

Reading of materials for procedural issues

Answer questions regarding procedural law

1/4

Review of substantive mini-issues

Introduction to international commercial arbitration

Distribution of procedural mini-issues

Research for procedural mini-issues

8/4

Discussion over legal research

Selected issues in arbitration (jurisdiction, challenge, enforcement)

Introduction to oral presentation

Distribution of sides in procedural mini-issues

Drafting of procedural mini-issues

Preparation for presentation of arguments

15/4

Presentation of procedural mini-issues

Distribution of final issues (forming teams of two)

Drafting of final issues

29/4

Arbitrating sample pleading

Drafting of final issues

6/5

Final pleadings

Selection of team

 

 

 

Rozvrh seminářů 2019

 

·         25. 2. 2019
Představení konceptu výuky; vysvětlení podstaty soutěže Vis Moot; rozdělení rolí pro úvodní test argumentačních dovedností;

 

·         4. 3. 2019
Úvodní test argumentačních dovedností; představení úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) a její role v mezinárodním obchodu;

 

·         11. 3. 2019
Vybrané otázky CISG (pravidla interpretace, případy porušení povinností, náhrada škody, vyloučení odpovědnosti); úvod do metodiky právní rešerše;

 

·         18. 3. 2019
Analýza zkušební právní rešerše pro argumentaci hmotněprávních otázek řídících se CISG; úvod do struktury argumentu;

 

·         25. 3. 2019
Test argumentačních dovedností při řešení hmotněprávních otázek;

 

·         1. 4. 2019
Úvod do problematiky mezinárodního obchodního rozhodčího řízení;

 

·         8. 4. 2019
Analýza zkušební právní rešerše pro argumentaci procesněprávních otázek v rámci mezinárodního obchodního rozhodčího řízení; vybrané otázky mezinárodního obchodního rozhodčího řízení (pravomoc, podjatost rozhodců, výkon cizích rozhodčích nálezů); úvod do ústní prezentace argumentů;

 

·         15. 4. 2019

 

Test argumentačních dovedností při řešení procesněprávních otázek;

 

·         29. 4. 2019

 

Prezentace simulovaného soudního jednání týmu PFUK pro soutěž Vis Moot;

 

·         6. 5. 2019

 

Simulované soudní jednání.

 

 

 

Způsob hodnocení

 

Studenti budou hodnoceni na základě přípravy na semináře v průběhu semestru a dle výkonu na simulovaném soudním jednání na posledním semináři.

 

 

Povinná literatura:

1.
  
Schlechtriem, P. English Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Oxford. 1998.

2.
   
Schwenzer, I. Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG). 3rd ed. Oxford: Oxford Univesity Press, 2010.

3.
   
Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5th ed. (Student version) Oxford: Oxford University Press. 2009.

4.
   
Moses, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2nd Edition. Cambridge University Press. 2012.

 

Doporučená literatura:

5.
  
Born, Gary B. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 2009

6.
  
Merrills, J. International Dispute Settlement.

7.
  
Honnold, J. Uniform Law for International Sales, Kluwer.

8.
  
Huber, P., Mullis, A. The CISG. A new textbook for students and practitioners, Sellier, European Law Publishers. 2007.

9.
   
Kröll, S., L. A. Mistelis a M. del Pilar Perales Viscacillas. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). München. C.H. Beck, c2011.

10.
 
Poudret, J.F., Besson, S. Comparative Law of International Arbitration, 306, No 262.

11.
 
Lew, Julian D. M., Mistelis, Loukas A., Kröll, Stefan M. Comparative International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer. 2003

12.
 
http://www.cisg.law.pace.edu a další odkazy.

13.
  Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. 
Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

14.
 
Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň - Aleš Čeněk. 2008.

15.
 
Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. C.H.Beck. 2008.

Další literatura bude doporučena v rámci kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK