PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
International Administrative Law - HP3722
Anglický název: International Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0100
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Neslučitelnost : HPOP0000
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout international administrative law 2022.docx informace o kursu 2022 prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)
Správní právo bylo tradičně vyučováno jako čistě “národní” právní disciplína. Mezinárodní perspektiva tohoto odvětví nebyla ve výuce akcentována a nauka ji v zásadě přenechávala oborům mezinárodního práva veřejného a práva evropského.

Tento předmět si dává za cíl poskytnout jinou perspektivu této problematiky. Jeho cílem je poskytnout úvod do akademické disciplíny “mezinárodního práva správního” (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, Internationales Verwaltungsrecht)jako vnitrostátní paralely mezinárodního práva soukromého, tj. části vnitrostátního práva, která upravuje vztahy správního práva s cizím prvkem (cizí osoby, cizí správní akty, cizí správní orgány působící na našem území atd). Pozornost je věnována jak problémům přímé aplikace cizího veřejného práva, tak i problémům nepřímé aplikace (uznávání cizích správních aktů).

Předmět je primárně zaměřen na předání znalostí v oblasti mezinárodní perspektivy vnitrostátního správního práva. Současně sleduje i rozvoj dovedností při aplikaci právních předpisů, protože jeho druhá část je vyučována za pomoci vybraných příkladů, které studenti řeší na základě platných právních předpisů (mezinárodních smluv, nařízení EU atd.).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

1.      Písemná zkouška se skládá ze dvou částí. První zahrnuje pět teoretických otázek ohledně informací, které se student dověděl na přednáškách. Druhá část je založena na řešení praktického příkladu, které má student vyřešit za pomoci předpisu, který mu bude dán k dispozici.

2.      U zkoušky je možné používat konkrétní právní předpis z předepsaných, který bude studentům dán k dispozici, u zkoušky však není možné používat jiné materiály.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

V rámci výuky je pozornost věnována těmto tématům:

-        úvod do mezinárodního práva správního (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, Internationales Verwaltungsrecht);

-        mezinárodní právo správní z perspektivy právního monismu a právního dualismu; vztah správního práva a mezinárodního práva veřejného;

-        historická reflexe pojmu “mezinárodní právo správní”, je mezinárodní právo správní součástí mezinárodního práva veřejného, nebo vnitrostátního správního práva?, paralely s mezinárodním právem soukromým;

-        přímá a nepřímá aplikace cizího veřejného (správního) práva; prameny mezinárodního práva správního;

-        oběh správních aktů v mezinárodním prostoru I: uznávání ex actu a uznávání ex actu; kvalifikační problém v mezinárodním právu správním;

-        oběh správních aktů v mezinárodním prostoru II: uznávání cizích správních aktů v evropském správním prostoru;

-        oběh správních aktů v mezinárodním prostoru III: uznávání cizích správních aktů; možnost přezkumu a rušení cizích správních aktů

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

Základní literatura:

1.      Handrlica, Jakub. Two faces of „international administrative law“. Tribuna Juridica – Juridical Tribune, 2019, vol. 9, issue 2, pp. 363-376.

2.      Handrlica, Jakub. Revisiting international administrative law as a legal discipline. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2018, vol. 39, issue 3, pp. 1237-1258.

3.      Handrlica, Jakub. Foreign law as applied by administrative authorities: Grenznormen revisited., 2018, vol. 39, issue 3, pp. 1237-1258.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      The European Convention on the Service Abroad of Documents relating to Administrative Matters of 1977,

2.      The European Convention on Obtaining Abroad of Information and Evidence in Administrative Matters of 1978,

3.      The Vienna Convention on Road Traffic of 1968,

4.      Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods,

5.      Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items,

6.      Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code),

7.      Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS),

8.      Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK