PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě - HP3073
Anglický název: Obligations in international investment construction
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Vyučující: JUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Korekvizity : HP0261
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (18.04.2017)
Výběrový předmět poskytuje studentům podrobný přehled o závazkových vztazích v mezinárodní investiční výstavbě, s důrazem na vzorové mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků z hlediska jejich použití na
projektech veřejných a soukromých investorů. Dále poskytuje základní přehled o právní úpravě těchto smluv, přehled o typech projektů v oblasti veřejných i privátních zakázek v mezinárodní investiční výstavbě, včetně rozlišení příslušných typů vzorových smluvních podmínek především z hlediska alokace rizik a určení ceny díla. Zvláštní pozornost je pak věnována Smluvním podmínkám FIDIC, tedy vzorovým smlouvám Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, které jsou nejpoužívanějšími vzorovými dokumenty v mezinárodní investiční výstavbě.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Jednotlivé přednášky pojednávají o právních aspektech zahraničního podnikání ve stavebnictví, o sjednocování regulace závazkových  vztahů v mezinárodní investiční výstavbě, zásadách závazkových vztahů ve
stavebnictví, rozhododném právu v soukromoprávních vztazích vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě, vyjednávání, nárokování a řešení sporů v této oblasti. Výuka by pokryvala relevantní teoretické a praktické otázky především z oblasti závazkových vztahů mezinárodního obchodu, mezinárodního práva soukromého, veřejných zakázek a z oblasti řešení sporů.

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

Zkouškové otázky

 

1.    Výstavbový projekt a unifikace závazkových vztahů

2.    Nebezpečí a rizika

3.    Zahraniční podnikání ve stavebnictví

4.    Metody poptávky

5.    FIDIC

6.    Claimy

7.    Claim management

8.    Řešení sporů

9.    Cena

10. Změny

11. Čas

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (16.09.2018)

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná:

1.   Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. Praha, Wolters Kluwer. 2. vydání, 2017

 

Doporučená:

1.   Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. Praha, Wolters Kluwer. 2. vydání, 2017

2.   Klee, L. Stavební smluvní právo. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2015

3.    Tichý, M. Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C.H.Beck. 2008.

4.    Jaeger, A.V. a Hök,G.S.. FIDIC - A Guide for Practitioners. Berlin, Springer Verlag. 2010.

5     Šturma, P., Č. Čepelka a V. Balaš. Právo mezinárodních smluv. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011

6.     Šturma, P. a V. Balaš. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012.

7.     Šturma, P. a Z. Trávníčková. Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. Praha, Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014.

8.     Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň – Brno 2015.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý09.10.2018Uvedení do problematiky výběrového předmětuprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý16.10.2018Výstavbový projekt, unifikace úpravy závazkových vztahů vznikajících v mezinárodní investiční výstavběJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý23.10.2018Nebezpečí a rizika v mezinárodní investiční výstavběJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý30.10.2018Zahraniční podnikání v oblasti výstavbyJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý06.11.2018Metody dodávky mezinárodních investičních celkůJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý13.11.2018FIDIC, podmínky FIDICJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý20.11.2018Claimy, jejich právní povaha, uplatňování nárokůJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý27.11.2018Claim managementJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý04.12.2018Řešení sporů vznikajících v mezinárodní investiční výstavběJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý11.12.2018Význam času v mezinárodní investiční výstavbě, cena a změny cenyJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Úterý18.12.2018Závěrečné zhodnocení, předtermínyJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK