PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě - HP3073
Anglický název: Obligations in international investment construction
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Neslučitelnost : HPOP0000
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (18.04.2017)
Výběrový předmět poskytuje studentům podrobný přehled o závazkových vztazích v mezinárodní investiční výstavbě, s důrazem na vzorové mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků z hlediska jejich použití na
projektech veřejných a soukromých investorů. Dále poskytuje základní přehled o právní úpravě těchto smluv, přehled o typech projektů v oblasti veřejných i privátních zakázek v mezinárodní investiční výstavbě, včetně rozlišení příslušných typů vzorových smluvních podmínek především z hlediska alokace rizik a určení ceny díla. Zvláštní pozornost je pak věnována Smluvním podmínkám FIDIC, tedy vzorovým smlouvám Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, které jsou nejpoužívanějšími vzorovými dokumenty v mezinárodní investiční výstavbě.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Jednotlivé přednášky pojednávají o právních aspektech zahraničního podnikání ve stavebnictví, o sjednocování regulace závazkových  vztahů v mezinárodní investiční výstavbě, zásadách závazkových vztahů ve
stavebnictví, rozhododném právu v soukromoprávních vztazích vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě, vyjednávání, nárokování a řešení sporů v této oblasti. Výuka by pokryvala relevantní teoretické a praktické otázky především z oblasti závazkových vztahů mezinárodního obchodu, mezinárodního práva soukromého, veřejných zakázek a z oblasti řešení sporů.

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Alena Vacková (05.02.2021)

 

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

Zkouškové otázky

 

1.    Výstavbový projekt a unifikace závazkových vztahů

2.    Nebezpečí a rizika

3.    Zahraniční podnikání ve stavebnictví

4.    Metody poptávky

5.    FIDIC

6.    Claimy

7.    Claim management

8.    Řešení sporů

9.    Cena

10. Změny

11. Čas

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (16.09.2018)

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná:

1.   Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. Praha, Wolters Kluwer. 2. vydání, 2017

 

Doporučená:

1.   Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. Praha, Wolters Kluwer. 2. vydání, 2017

2.   Klee, L. Stavební smluvní právo. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2015

3.    Tichý, M. Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C.H.Beck. 2008.

4.    Jaeger, A.V. a Hök,G.S.. FIDIC - A Guide for Practitioners. Berlin, Springer Verlag. 2010.

5     Šturma, P., Č. Čepelka a V. Balaš. Právo mezinárodních smluv. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011

6.     Šturma, P. a V. Balaš. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012.

7.     Šturma, P. a Z. Trávníčková. Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. Praha, Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014.

8.     Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň – Brno 2015.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK