PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo na informace - HP3071
Anglický název: Right to Information
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (12.10.2017)


Informace jsou stavebním kamenem moderní společnosti a právo je reflektuje v mnoha podobách. Předmět „Právo na informace“ se týká věcně specializované, ale z pohledu práva multioborové problematiky přístupu k informacím, nakládání s nimi, ochrany informací a odpovědnosti za jejich zneužití. Základem tohoto kursu je podrobné seznámení studentů s úpravou práva na informace a ochrany informací ve zvláštních částech správního práva (zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, procesní předpisy, ZVZ ad.). Pozornost bude věnována i ústavním a mezinárodním základům práva na informace a práva na ochranu informací a aspektům soukromoprávním (např. obchodní tajemství, autorské právo, ochrana osobnosti, ochrana soukromí), deliktním (správněprávním a trestněprávním) a procesním (způsoby získávání informací, způsoby rozhodování povinných subjektů, soudní ochrana). Kurs se zaměřuje nejen na klasickou explikaci právních předpisů, ale i na praktické úkoly a příklady z praxe, nejčastější spory a judikaturu správních soudů, Ústavního soudu a ESLP.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (12.10.2017)

Povinná:
 • 106/1999, O svobodné přístupu k informací s judikaturou - info na facebook.com/groups/280409622/,
Doporučená:
 • Furek, A.,Rothanzl,L., Jírovec, T.. Zákon o svobodném přístupu k informacím - komentář. 1. vydání. C.H.Beck, Praha. 2016.
 • Korbel, F.. Přehled judikatury. Právo na informace. 2013. Wolters Kluwers, a.s. Praha. 2013.
 • Korbel, F., a kol.. Právo na info.Zákon o svobodné přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o život. prostředí. 2 vydání . Linde, Praha .a.s.. 2005. komentář.
 • Štenglová, I., Drápal, L., Púry, F., Korbel, F.,. Obchodní tajemství. 1. vydání. Linde, Praha a.s.. 2005.
 • Kužílek, O., Žantovský, M.,. Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Linde, Praha .a.s.. 20002.
Metody výuky
Poslední úprava: Eva Preclíková (12.10.2017)

Témata jednotlivých kurzů:

(Základním podkladem na všechny kurzy jsou texty zákonů – zejména InfZ a správní řád, dále též Ústava, Listina a občanský zákoník)

 

 1. Vývoj právní úpravy práva na informace, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny

Doporučené podklady na hodinu: Ústava, Listina, nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 – Vladimír Mlynář proti Ministerstvu zemědělství.

 

 1. Oprávněné a povinné subjekty

Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 – Letiště Praha s. p. jako veřejná instituce? A IV. ÚS1146/16 – ČEZ, a.s., ochrana pro podnikatele. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2013, č. j. 62 A 26/2012 - 129 ve věci žadatele – Seznam CZ, a. s. proti Ministerstvu dopravy a společnosti CHAPS, spol. s r. o. o poskytnutí informací z celostátního informačního systému o jízdních řádech ve zdrojových formátech.

 

 1. Utajované informace, obchodní tajemství, hospodářské tajemství, know-how, důvěrné informace, sjednaná povinnost mlčenlivosti

Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. A 2/2003 – ruský dluh a rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 A 118/2002 – smlouva o výstavbě dálnice D47.

 

 1. Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí a osobních údajů fyzických osob

-          Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 453/03 Ivan Brezina v. Miloš Zeman – ochrana osobnosti veřejně činných osob; rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 98/2008 – kontext ochrany osobních údajů a rozsudek rozšířeného senátu (RS) Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 64/2008 – je prominutí penále poskytnutím veřejných prostředků? Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. RS NSS 8 As 55/2012 (3155/2015 Sb. NSS) – mají se poskytovat informace o platech a odměnách konkrétních fyzických osob z veřejných rozpočtů? Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 113/2012 (3222/2015 Sb. NSS) – kauza Ryneš; může se oběť útoků bránit pořizováním záznamu veřejného prostranství?

 

 1. Ochrana dalších informací (majetkové poměry, vnitřní a nové informace, informace získané od třetích osob, bankovní tajemství, informace chráněné právy duševního vlastnictví, informace v držení NKÚ, FAU, zpravodajských služeb ad.)

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 28/2007 – interní pokyny MF ČR pro vyměřování daní); NSS 3 As 159/2015-32 a 6 A 246/2013 – mohou být právní rozbory a znalecké posudky chráněny autorským právem?

 

 1. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a orgánů činných v trestním řízení, informační systémy v resortu Ministerstva spravedlnosti

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., trestní řád, ve znění tzv. „náhubkového“ zákona, nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/10 – poskytování rozsudků soudů, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 4. 2009, stížnost č. 37374/05 (Maďarská unie občanských svobod proti Maďarsku o poskytnutí kopie ústavní stížnosti podané poslancem)

 

 1. Právo na informace z neveřejných jednání, právo na informace a povinnost mlčenlivosti, odpovědnost za nakládání s informacemi

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, zákon o obcích, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 40/2004 – neveřejnost schůze rady obce; rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 59/2014 – mají se zveřejňovat i nabídky do výběrových řízení? Co na to ZVZ a co nový ZZVZ?)

 

 1. Zpoplatnění za poskytnutí informací, open data, zveřejňování

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, soudní řád správní, usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 34/2008 – právní povaha zpoplatnění za poskytnutí informací); NSS 1 As 162/2014 (3276/2015 Sb. NSS) – lze zpoplatňovat přístup k právnímu řádu? (spor o úhradu za poskytování technických norem ÚNMZ)

 

 1. Proces poskytování informací, opravné prostředky, soudní ochrana

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, soudní řád správní)

 

 1. Quo vadis, právo na informace? Náměty de lege ferenda. Přípravný seminář ke zkoušce

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., analýza účinnosti tohoto zákona dostupná z internetových stránek Ministerstva vnitra, novely)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (12.10.2017)

Požadavky ke kontrole studia

I. Docházka min. 50 % na semináře a aktivní účast na hodinách s připravenými podklady.

II. Samostatný návrh a řešení praktického příkladu – žádosti o informace povinnému subjektu.

III. Průběžné testy orientace v oboru a schopnosti formulovat myšlenky.

IV. Úspěšné složení zkoušky. Zkouška probíhá ústně formou rozhovoru mezi zkoušejícím a obvykle 2 současně zkoušenými studenty. Studenti mají čas na přípravu a mohou mít libovolné podklady (jako je tomu v praxi). Cílem zkoušky není primárně ověřovat zapamatování právní úpravy, ale orientaci v oboru a potřebných souvislostech, znalost základní judikatury, procesu a schopnost vlastní logické argumentace, práce s podklady a aplikace práva. Nezanedbatelným kritériem hodnocení u zkoušky je i způsob prezentace a projevu, profesionalita a celková přesvědčivost výkonu studenta (jako je tomu v praxi).

 

Tematické okruhy ke zkoušce Právo na informace

1.      Ústavní a mezinárodní základy práva na informace a práva na ochranu informací

2.      Vývoj a prameny právní úpravy práva na informace

3.      Povinné subjekty

4.      Povinnost zveřejňovat informace, zákon o registru smluv

5.      Forma, formáty, otevřená data a způsoby poskytování informací

6.      Ochrana utajovaných informací

7.      Ochrana obchodního tajemství, know-how, good will

8.      Ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví

9.      Ochrana osobních údajů, osobnosti a soukromí

10.  Ochrana dalších informací podle § 10 a 11 InfZ

11.  Právo na informace o životním prostředí

12.  Právo na informace a povinnost mlčenlivosti, příklady mlčenlivosti v právním řádu

13.  Zpoplatnění za poskytnutí informací

14.  Proces poskytování informací

15.  Opravné prostředky v procesu poskytování informací

16.  Soudní ochrana v procesu poskytování informací

17.  Vztah InfZ a dalších zákonů, např. SpŘ, ZVZ, StavZ, zákon o obcích při realizaci práva na informace

18.  Zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech práva na informace

19.  Zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech práva na informace

20.  Zásadní rozhodnutí ESLP ve věcech práva na informace

21.  Quo vadis, právo na informace? (náměty de lege ferenda)

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Preclíková (12.10.2017)

Judikatura (povinná): ESLP

-          Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21. 1. 1999, stížnost č. 29183/95 (Fressoz a Roire proti Francii o možnost šíření informací o platu ředitele podniku s majetkovou účastí státu)

-          Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00 (Caroline von Hannover proti Německu 1 o střetu ochrany soukromí a svobody slova v bulvárním tisku) 

-          Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 4. 2009, stížnost č. 37374/05 (Maďarská unie občanských svobod proti Maďarsku o poskytnutí kopie ústavní stížnosti podané poslancem)

-          Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21. 7. 2015, stížnost č. 931/13, Satakunnan Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy proti Finsku (o proporcionalitě a o tom, jak z legálních informací o příjmech a daních fyzických osob udělat nelegální)

ÚS (http://nalus.usoud.cz)

-          III. ÚS 28/96 – Vladimír Mlynář, základy práva na informace z doby, kdy neexistovalo?

-          I. ÚS 453/03 – Ivan Brezina v. Miloš Zeman, základní kurz ochrany osobnosti se sporným výsledkem, vymezení veřejně činných osob

-          II. ÚS 468/03 – Karel Březina v. RINGIER ČR (Reflex), nejmužnější muž Zemanovy vlády porazil Zeleného Raula; je to tak správně, nebo jde o exces a čí?

-          I. ÚS 260/06 – Letiště Praha s. p., průlom do výkladu pojmu „veřejné instituce“ s dalekosáhlými důsledky a IV. ÚS1146/16 – ČEZ, a.s., ochrana pro podnikatele

-          Pl. ÚS 2/10 – k poskytování rozsudků soudů a zrušení části InfZ (a co nepravomocná rozhodnutí správních orgánů, platí to i pro ně? Třeba pro ÚOHS? Srov. KS Brno 29 A 55/2013)

Správní soudy (www.nssoud.cz)

-          NSS 7 A 3/2002 – ochrana osobních údajů, anonymizace, minimalizace zásahů

-          NSS 7 A 118/2002 (654/2005 Sb. NSS) – stavba dálnice D47, požadavky na obchodní tajemství ve smlouvě

-          NSS A 2/2003 – státní tajemství, postoupení pohledávky ČR k ruskému dluhu

-          NSS 6 As 40/2004 (711-12/2005 Sb. NSS) – informace z obecní samosprávy, formulace žádosti, právo na informace občanů a ne-občanů obce, veřejnost a neveřejnost jednání orgánů obce

-          NSS 5 As 28/2007 (1532/2008 Sb. NSS) – mohou být interní pokyny MF ČR finančním úřadům, jak mají postupovat vůči daňovým subjektům, výlučně vnitřní informací, nebo je může získat i daňový poradce?

-          KS Brno 62 A 26/2012 – CHAPS s.r.o., soukromá osoba jako povinný subjekt, pokud na ní byl delegován výkon veřejné správy jako služby veřejnosti – je to tak správně? A má mít právo se tomu bránit (srov. usnesení NSS z 27.9.2013, 5 As 57/2013)

-          NSS 2 As 189/2016 Pražská energetika Holding, a.s. – jak počítat převažující většinu?

-          NSS 1 As 98/2008 (1944/2009 Sb. NSS) – poněkud překvapivé rozhodnutí o tom, co je a co není osobní údaj; právní větu nutno číst v kontextu!

-          RS NSS 5 As 64/2008 (2109/2010 Sb. NSS) – je prominutí povinných plateb do veřejných rozpočtů (prominutí penále) totéž, co poskytnutí veřejných prostředků?

-          RS NSS 8 As 55/2012 (3155/2015 Sb. NSS) – mají se poskytovat informace o platech a odměnách konkrétních fyzických osob z veřejných rozpočtů?

-          NSS 1 As 113/2012 (3222/2015 Sb. NSS) – kauza Ryneš; může se oběť útoků bránit pořizováním záznamu veřejného prostranství?

-          NSS 1 As 28/2010 (2128/2010 Sb. NSS) – co vše lze vymyslet pro odepření informací v oblasti veřejných zakázek a co z toho pak projde u soudu…

-          NSS 10 As 59/2014 (3126/2014 Sb. NSS) – mají se zveřejňovat i nabídky do výběrových řízení? Co na to ZVZ a co nový ZZVZ?

-          MS Praha 5 A 241/2011 (3018/2014 Sb. NSS) – vztahy mezi StavZ, InfZ, SpŘ

-          NSS 1 As 141/2011 (2635/2012 Sb. NSS) – co všechno je součástí dobré správy, co má veřejná správa mít a co lze od ní žádat (není toho málo J)

-          NSS 1 As 17/2008 (1627/2008 Sb. NSS) – lze chtít kopii originálu smlouvy, nebo jen obsahově přepsané informace, které smlouva obsahuje? Aneb mistrná obstrukce v oblasti veřejné správy

-          NSS 3 As 159/2015-32 a 6 A 246/2013 – mohou být právní rozbory a znalecké posudky autorským dílem?

-          NSS 1 As 162/2014 (3276/2015 Sb. NSS) – lze zpoplatňovat přístup k právnímu řádu? (spor o úhradu za poskytování technických norem ÚNMZ)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK