PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jaderné právo - HP3065
Anglický název: Nuclear law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (21.08.2017)

Jaderné právo

(Mírové využití jaderné energie a právo v post - Fukushimském období)

Předmět poskytuje zájemcům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití
jaderné energie. Od počátku jejího průmyslového využití se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí svým
právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na produkci levné elektrické energie, na druhé zájem na
ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje
přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno. Úvodem bude pozornost věnována
úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému, než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému
integračnímu procesu v této oblasti. Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového
využití jaderné energie (naprř. řízení k povolení nových zařízení, jejich specifika a možnost účasti veřejnosti na
nich). Závěrem bude pozornost věnována aktuální judikatuře Evropského soudního dvora, týkající se České
republiky. Předpoklade pro absolvování předmětu jsou znalosti evropského práva a správního práva hmotného a
procesního. Předmět je koncipován podle podobných předmětů, vyučovaných již delší dobu např. na univerzitách ve Francii, v
Belgii.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

Povinná:
  • J. Handrlica. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie. 1. vyd. . Praha : Právnická fakulta UK. 2014.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (04.08.2017)

Zakončení kursu:

 

Kurs je zakončen písemnou zkouškou (10 otevřených otázek ze základních témat, probíraných na jednotlivých přednáškách).

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

1)     Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě (12. 10. 2017)

2)     Nástroje právní úpravy (mezinárodní, evropské, národní právo), opatření k zamezení vzniku nehody, opatření v oblasti odpovědnosti a kompenzace (26. 10. 2017)

3)     Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů mezinárodního práva, přehled mezinárodních smluv závazných pro Českou republiku (2. 11. 2017)

4)     Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropské společenství pro atomovou energii (9. 11. 2017)

5)     Právní úprava v České republice, výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie, prameny práva, opatření v oblasti prevence a odpovědnosti (23. 11. 2017)

6)     Právní problémy, spojené s bezpečností provozu jaderných zařízení, pravomoci dozorového orgánu, povolovací procesy a výkon správního dozoru (30. 11. 2017)

7)     Právní problémy, spojené s nakládáním s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem (7. 12. 2017)

8)     Soukromoprávní odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, mezinárodní a vnitrostátní právní úprava (14. 12. 2017)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK