PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Správní trestání - HP3062
Anglický název: Sentencing in Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (21.09.2017)

Předmět doplňuje a rozšiřuje problematiku odpovědnosti za správní delikty vyučovanou v základním kursu
správního práva (Správní právo III), je určen studentům se zájmem o hlubší znalosti této problematiky. Jeho
obsahem jsou základní instituty hmotného i procesního trestního práva správního, předmět se zabývá teoretickými
otázkami, platnou právní úpravou i řešením praktických problémů. Výuka se zaměří na charakteristiku
odpovědnosti za správní delikty, členění správních deliktů, prameny přestupkového práva hmotného a procesního, pojem přestupku, základy odpovědnosti za přestupek fyzické osoby, přestupek právnické osoby a přestupek podnikající fyzické osoby, ukládání správních trestů a ochranných opatření a řízení o přestupcích
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (27.09.2017)

Povinná:
 • Prašková,H.. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017.
Doporučená:
 • Prášková, H.. Základy odpovědnosti za správní delikty . 1. vydání. Praha: C. H.Beck,. 2013.
 • Repik, B.. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac. 2002.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (21.09.2017)

Požadavky ke kontrole studia

Zkouška probíhá ústní formou.

Tématické okruhy ke zkoušce:

 1. Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojem a pojmové znaky správního deliktu, členění). Veřejné disciplinární delikty.
 2. Základní principy správního trestání.
 3. Prameny přestupkového práva hmotného a procesního. Europeizace trestního práva správního.
 4. Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona.
 5. Pojem a znaky přestupku.
 6. Odpovědnost fyzické osoby za přestupek.
 7. Odpovědnost právnické osoby za přestupek. Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek.
 8. Okolnosti vylučující protiprávnost.
 9. Zánik odpovědnosti za přestupek.
 10. Druhy správních trestů a ochranných opatření.
 11. Ukládání správních trestů a ochranných opatření. Ukládání správních trestů při souběhu přestupků.
 12. Správní orgány v řízení o přestupcích.
 13. Účastníci řízení o přestupcích.
 14. Zahájení a průběh řízení o přestupcích.
 15. Zvláštní druhy řízení
 16. Rozhodnutí o přestupku.
 17. Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (18.04.2017)

Výběrový předmět v úvodu seznámí studenty s charakteristikou odpovědnosti za správní delikty, s pojmem a pojmovými znaky správního deliktu, se správním trestáním jako součástí výkonu veřejné správy. Dále se bude zabývat rozborem základních principů správního trestání, členění správních deliktů a jejich charakteristikou, vztahem odpovědnosti za správní delitky k jiným druhům právní odpovědnosti. Studenti získají přehled o pramenech právní úpravy přestupků, včetně stručného historického vývoje právní úpravy. Těžištěm výkladu budou základy odpovědnosti za přestupky, ukládání správních trestů a ochranných opatření a právní úprava řízení o přestupcích. Výuka se zaměří též na aplikaci jednotlivých ustanovení přestupkového zákona na konkrétní příklady, na rozbor relevantní judikatury správních soudů, Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva i Soudniho dvora EU

 

Témata přednášek:

 

 1. Charakteristika odpovědnosti za správní delikty. Správní trestání jako součást výkonu veřejné správy. Pojem správního deliktu a jeho pojmové znaky. Členění správních deliktů, stručná charakteristika jednotlivých druhů správních deliktů. Stručný historický vývoj právní úpravy správních deliktů.
 2. Základní principy správního trestání.
 3. Prameny přestupkového práva hmotného a procesního. Koncepce nového přestupkového práva a systematika zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Europeizace trestního práva správního.
 4. Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona.
 5. Pojem přestupku. Vztah přestupku a trestného činu. Zásada ne bis in idem.
 6. Základy odpovědnosti za přestupek fyzické osoby. Fyzická osoba jako pachatel přestupku. Odpovědnost zákonného zástupce. Deliktní způsobilost fyzické osoby, Zavinění. Skutkový omyl a právní omyl.
 7. Základy odpovědnosti právnické osoby za přestupek. Právnická osoba jako pachatel přestupku. Objektivní odpovědnost a liberační důvod. Prameny právní úpravy. Základy odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek.
 8. Okolnosti vylučující protiprávnost a důvody zániku odpovědnosti za přestupek.
 9. Druhy správních trestů a ochranných opatření. Vyměřování správních trestů a ochranných opatření. Výkon správních trestů a ochranných opatření.
 10. Řízení o přestupcích. Prameny právní úpravy řízení o správních deliktech. Základní procesní zásady.
 11. Správní orgány a účastníci řízení o přestupku
 12. Instituty před zahájením řízení o přestupku. Zahájení řízení. Průběh řízení v prvním stupni.
 13. Zkrácená řízení o správních deliktech. Přezkoumávání rozhodnutí o správním deliktu.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK