PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání - HP3024
Anglický název: Contractual Freedom and the Protection of Persons (Flexicurity) in Employment
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alexandra Balogová
JUDr. Antonín Havlík, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
JUDr. Michael Košnar
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Schmied
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Mgr. Michal Vrajík
Ve slož. prerekvizitě: HM1001
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)
Obsahem předmětu je problematika tzv. flexicurity (flexijistoty) v zaměstnání, tj. současné posilování pružnosti pracovního prostředí a jistoty (ochrany) zaměstnance. V rámci výuky budou vymezeny základní atributy flexicurity v pracovním právu a jejich aplikace v oblasti pracovního poměru, ale i v zabezpečení při ztrátě zaměstnání. Postupně budou probírány tři složky flexicurity spočívající ve flexibilitě pracovněprávního vztahu, vzdělávání zaměstnanců i jejich zabezpečení při absenci zaměstnání. Výuka bude vycházet z principů strategie EU v oblasti pracovního práva a bude se zaměřovat na její koncepční promítnutí do úpravy v České republice s aspekty řešení de lege ferenda. Výuka předmětu se bude zabývat těmito oblastmi:

Úvod do problematiky flexicurity
Vymezení pojmu flexicurita (flexijistota) ve vztahu k pružnosti a jistotě zaměstnání
Postavení pracovního práva ČR ve světle principu flexicurity
Evropský kontext strategie flexicurity a jeho vliv na české pracovní právo
Prvky flexicurity při vzniku, změně a skončení zaměstnání
Ochrana (jistota) zaměstnance v zaměstnání
Vliv flexicurity na pracovní podmínky zaměstnanců
Zvláštní pracovní podmínky, rovné zacházení a zákaz diskriminace jako projev flexicurity
Aktivní politika zaměstnanosti a celoživotní vzdělávání
Moderní systém sociálního zabezpečení jako prvek jistoty zaměstnanců
Promítání prvků flexicurity do právní úpravy pracovního práva
Promítání prvků flexicurity do právní úpravy sociálního zabezpečení
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)
Povinná:
 • Hůrka Petr . Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. první. Auditorium Praha. 2009. 978-80-903786-04-9 .
Doporučená:
 • Hůrka Petr a kolektiv. Pracovní právo v bodech s příklady. 4. Wolters Kluwer . 2014. 978-80-7478-440-8.
 • Hůrka Petr a kolektiv. Pracovní právo . 2. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 2015. 978-80-7380-540-1.
 • Bělina, M., Pichrt, J. . Pracovní právo . 7. Praha C.H. Beck. 2017. 978-80-7400-667-8.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)

Výuky předmětu bude probíhat formou přednášek s časovou dotací jednoho semestru v rozsahu 2 hodiny týdně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)

Zkouška je písemná. Pro úspěšné absolvování zkouškyje vyžadována  znalost odpřednášené materie a povinné literatury ke studiu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)

Přednášky budou zaměřeny na tyto okruhy problematiky:

1) Úvod do problematiky flexicurity, vymezení pojmu ve vztahu k pružnosti a jistotě zaměstnání  
2) Postavení pracovního práva ČR ve světle politiky flexicurity  
3)  Projevy flexibility a jistoty v pracovním právu  
4)  Prvky flexicurity při vzniku, změně a zániku zaměstnání 
5) Projevy ochrany zaměstnance v zaměstnání. Zvláštní pracovní podmínky, rovné zacházení a zákaz diskriminace jako projev flexicurity  
6) Prvky flexicurity v národní a evropské judikatuře   
7) Vliv  flexicurity  na pracovní podmínky zaměstnanců  
8) Flexicurita ve firemní praxi 
9) Flexicurita v kolektivním vyjednávání 
10) Moderní systém sociálního zabezpečení jako prvek jistoty zaměstnanců  
11) Flexicurita z pohledu aktuální legislativy
 
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)

Je žádoucí, aby student řádně absolvovat předmět Pracovní právo I. a II.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (25.04.2018)

Zkouška je písemná. Pro úspěšné absolvování zkouškyje vyžadována  znalost odpřednášené materie a povinné literatury ke studiu.

Podíl garanta na výuce činí nejméně 30%.

 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (25.04.2018)

Studijními oporami jsou:

1) znění přednášek

2) povinná literatura

   HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2009, 190 s. ISBN 978-80-903786-04-9

3) doporučená literatura

    HŮRKA, Petr a kolektiv  Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 575 s. ISBN 978-80-7380-540-1

    HŮRKA, Petr a kolektiv  Pracovní právo v bodech s příklady  4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 575 s. ISBN 978-80-7478-440-8

    Bělina Miroslav, Pichrt Jan a kolektiv. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 477 s. ISBN 978-80-7400-667-8

4)  právní předpisy

    Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

    Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

    Zákon 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před dis...(antidiskriminační zák.),

    Zákon 89/2012 Sb, občanský zákoník

    Směrnice EU na něž je odkazováno v přednáškové výuce

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK