PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právní filozofie - HP3020
Anglický název: Legal Philosophy
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Právní filozofie
povinně volitelný předmět ve 2. semestru

Povinně volitelný předmět představuje historické směry právního myšlení v antice, středověku a raném novověku, klasické školy právního pozitivismu, přirozenoprávní teorie a právně sociologické směry, dále moderní směry právní realismu, diskursivní teorie, ekonomické analýzy práva a nonpozitivistické hodnotové jurisprudence. Rozebírá též základní pojmy právněfilosofického myšlení, jako spravedlnost, suverenita či juristokracie.



Zkouška: Písemná zkouška zahrnující 3 pojmy, 3 testové otázky a jednostránkovou esej na jedno ze dvou nabídnutých témat (60 minut). Esej je chápána jako úvaha nad nastoleným problémem, která se opírá o poznatky získané z přednášek a z nastudované literatury.
Literatura
Poslední úprava: KRZYK2AJ (15.12.2014)

Povinná:
 • Bröstl, A. Frontisterion. Bratislava,2009, kap.3, 4, 7-12, 15, 17, 29, 31-41. 44, 45, 51-54, 62-66, 71-80.
 • Hrdina, I. A.; Masopust, Z. Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha, 2011,kap. 1, 2, 4, 5, 9-11, 13.1, 15-21.
 • Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha. 2011. kap. 4, 6 a 8-19.
Doporučená:
 • Adamová, K. - Křížkovský, L. Dějiny myšlení o právu. Praha. 2007.
 • Alexy, R. Pojem a platnosť práva. Bratislava. 2009.
 • Beran, K. Pojem osoby v právu. Praha. 2012.
 • Dworkin, R. Když se práva berou vážně. Praha. 2001.
 • Epstein, R. A.. Právo, ekonomie a politika. Praha. 2010.
 • Fuller, L. Morálka práva. Praha. 1998.
 • Gerloch, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň. 2013.
 • Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012.
 • Hart, H. L. A. Pojem práva. Praha. 2004.
 • Holländer, P. Filosofie práva. Plzeň. 2006.
 • Jhering, R. Boj o právo. Plzeň. 2009.
 • Krsková, A. Stát a právo v evropském myšlení. Praha. 2005.
 • Kubů, L. a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc. 2003.
 • Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha. 2002.
 • Kühn, Z. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunisti. Praha. 2005.
 • Kysela, J. Ústava jako průsečík práva a politiky. Příspěvek k ústavní teorii. Praha. 2014.
 • Machalová, T. Úvod do právní filozofie, I. díl. Brno. 2001.
 • Maršálek, P. Právo a společnost. Praha. 2008.
 • Maršálek, P. Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami... in:Malý, K.; Soukup, L.(eds.): Československé . Praha. 2010. 61-79.
 • Maršálek, P.. Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-1989. Právněhistorické studie, sv. 39. 2007. 289-308.
 • Maršálek, P. .: Přirozenopr. aspekty Všeobecného občanského zákoníku.In:Dvořák, J.; Malý, K. a kol.: 200 let ABGB. Praha. 2011. 294-300.
 • Masopust, Z. (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha. 2011.
 • Přibáň, J. Sociologie práva. Praha. 1996.
 • Přibáň, J. Suverenita, právo a legitimita. Praha. 1997.
 • Radbruch, G. O napětí mezi účely práva. Praha. 2012.
 • Rázková, R. Dějiny právní filozofie, 2. vydání. Brno. 1999.
 • Schmitt, C. Pojem politična. Brno/Praha. 2007.
 • Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň. 2008.
 • Sobek, T. Nemorální právo. Plzeň. 2010.
 • Škop, M. Právo, jazyk a příběh. Praha. 2013.
 • Tomsa, B. Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii. Bratislava. 1923.
 • Tomsa, B. Kapitoly z dějin filosofie práva a státu. Praha. 2005.
 • Večeřa, M. - Urbanová, M. Sociologie práva. Plzeň. 2006.
 • Wintr, J.. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013. 2.
Sylabus
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (19.02.2018)

Program přednášek:

Program přednášek:

 

Právní filozofie (letní semestr, pondělí 8,15–10,00, místnost 101)

 

1.

Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení (Gerloch)

19. 2.

2.

Právní myšlení antiky a středověku (Maršálek)

26. 2.

3.

 

Právní myšlení novověku (Wintr)

12. 3.

4.

Právní pozitivismus a jeho kritici (Wintr)

19. 3.

5.

 

Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich vývoj (Maršálek)

5. 3.

6.

 

Nonpozitivistické myšlení druhé poloviny 20. století (Ondřejek)

26. 3.

7.

Právní realismus a kritická studia právní. Ekonomická analýza práva (Kühn)

9. 4.

8.

Diskursivní teorie právní argumentace (Kühn)

16. 4.

9.

Ústavní teorie 20. století (Kysela)

23. 4.

10.

Právo, zákon a spravedlnost – ústřední téma právní filosofie (Gerloch)

30. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Podrobnější obsah jednotlivých přednášek:

 

1. Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení

1. Právní filozofie jako střet jusnaturalizmu a juspozitivismu?

2. Historický, sociologický, psychologický aj. přístup k právu – hereze v právním myšlení?

3. Čistá právní věda nebo synkreze přístupů k právu?

 

2. Právní myšlení antiky a středověku

Antická právní filozofie

Hlavní rysy a periodizace

Počátky myšlení o právu v Řecku (právní mytologie)

Předsókratovské období (od milétské školy k sofistům)

Doba velkých systémů (Sókratés, Platón a Aristotelés)

Období doznívání (epikureismus, stoicismus a skepticismus)

Římské myšlení o právu a římské právnictví

Středověká právní filozofie

Celková charakteristika, patristika a scholastika

Sv. Augustin; Sv. Tomáš Akvinský; Francisco Suarez

 

 

3. Právní myšlení novověku

Thomas Hobbes jako předchůdce přirozenoprávní teorie (teorie společenské smlouvy) i právního pozitivismu (právo z vůle suveréna)

Podstata přirozenoprávní teorie – dvojí právo; co je přirozené právo? Odlišení přirozeného práva a morálky

Podstata právního pozitivismu – vazba na stát a oddělení práva a morálky

Přirozenoprávní teorie 18. století, přirozenoprávní kodifikace a listiny práv

Pozitivistická exegeze přirozenoprávních kodifikací (Code civil, ABGB)

Německá historickoprávní škola a pojmová jurisprudence

 

4. Právní pozitivismus a jeho kritici

Bentham a Austin aneb začátky britské analytické jurisprudence

Hartův Pojem práva jako hlavní dílo analytické jurisprudence 20. století (Hartova kritika Austina, právo jako jednota primárních a sekundárních pravidel)

Fullerova Morálka práva, polemika s právním pozitivismem

Dworkinova kritika Harta, Dworkinova díla Když se práva berou vážně a Říše práva

 

5. Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich vývoj

Normativní právní teorie

Ideové zdroje a orientace normativismu (gnozeologické a metodologické nauky normativistů)

Vídeňská a brněnská škola normativismu (koncepce právní normy, výstavba právního řádu, mezinárodní právo, tvorba, interpretace a aplikace práva v pojetí normativismu)

Kritici a epigoni normativismu

Sociologickoprávní směry

Sociologický přístup k právu

Vývoj sociologie práva

- období protosociologie práva (Montesquieu, Savigny, Jhering)

- zakladatelské období (Marx, Durkheim, Weber, Ehrlich)

- období současné sociologie práva: tradiční paradigma versus inovace a odklony (od sociologické jurisprudence k postmodernismu)

 

6. Právní realismus a kritická studia právní. Ekonomická analýza práva

Konec 19. století a utváření teorií kritizujících tehdy vládnoucí pozitivismus a dogmatismus

Kritické směry v Evropě a jejich vliv na americký právní realismus

O. W. Holmes a zdroje amerického právního realismu (ústavní formalismus, kasuistický pozitivismus)

J. Frank, K. Llewellyn a vrchol amerického právního realismu

Skandinávský realismus

Kritická studia právní jako levicová kritika vládnoucí právní teorie v USA

Ekonomická analýza jako v současnosti nejvlivnější alternativní teorie práva

Zrod ekonomické analýzy v polovině 20. století

Ronald Coase a Coaseho teorém

Teorie transakčních nákladů a jejich význam pro právo

Současná ekonomická analýza práva: R. Posner a G. Becker

Ekonomická analýza práva v Evropě

Praktický význam ekonomické analýzy v právním myšlení

 

7. Nonpozitivistické myšlení druhé poloviny 20. století

Renesance nonpozitivismu po 2. světové válce – Radbruchova formule, její aplikace a kritika

Robert Alexy jako představitel nonpozitivismu – nárok na správnost, Pojem a platnost práva, teorie justifikace základních práv

Alexyho Teorie základních práv, vážící formule a její kritika

Princip proporcionality v teorii a praxi

 

 

 

8. Diskursivní teorie právní argumentace

J. Habermas, K. Günther a R. Alexy: dvojí směr diskursivní teorie

Alexyho teorie právní argumentace

Autoritativní a autoritářská koncepce právní argumentace

Teorie základních práv

Vliv diskursivní teorie mimo německou právní kulturu

 

9. Ústavní teorie 20. století

Velká Británie: vývojový oblouk od Home Rule po devoluci; právní a politická suverenita; měnící se kontext suverenity parlamentu (od smíšené vlády k „čisté“ demokracii, evropská integrace, Human Rights Act 1998); od ústavy historické po ústavu právní; ústavní konvence; role monarchie

Německo: ústavní teorie a ústavní dogmatika; ustavující moc: lid v ústavě a mimo ni; suverenita německého lidu v Evropské unii; ústava a stát; učení o ústavách

USA: spor o interpretaci Ústavy; kritika expanze soudní moci (juristocracy); politický konstitucionalismus; deliberativní teorie; ústavní heterarchie

 

10. Právo, zákon a spravedlnost – ústřední téma právní filosofie

 1. Právo a hodnota spravedlnosti (formální -  právní jistota, materiální-substanciální spravedlnost). Spravedlivý proces. Zákon, zákonnost a zákonná spravedlnost.
 2. Aristotelovský dvojí výměr spravedlnosti
  • vyrovnávací (diortotická, korektivní)
  • rozdělovací (distributivní)

            Kritéria distribuce:

·         podle potřeb

·         podle zásluh

·         podle stavu

·         podle příležitosti

·         podle výkonu

·         všem stejně

 1. Spravedlnost jako pevná a trvalá vůle přiznávat každému co mu právem náleží (suum cuique tribuere)
 2. Z recentních koncepcí spravedlnosti: Hart, Rawls, Nozick, Hayek
 3. Vztah právní a sociální rovnosti. Jhering: Právo má zmírňovat tendenci soudobé společnosti

           k nerovnosti lidí.

 1. Právo a morálka. Právo jako minimum morálky? Přednost práva před dobrem. Radbruchova formule.
 2. Recentní právo a otázka legality a legitimity

 

 

Základní literatura:

Sobek, T.: Právní myšlení. Kritika moralismu, Praha / Plzeň 2011 (kap. 4, 6 a 8–19)

Bröstl, A.: Frontisterion, Bratislava 2009 (kap. 3, 4, 7–12, 15, 17, 29, 31–41, 44, 45, 51–54, 62–66, 71–80)  

Hrdina, I. A.; Masopust, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva, Praha 2011 (kap. 1, 2, 4, 5, 9–11, 13.1, 15–21)

 

Rozšiřující literatura:

Adamová, K. – Křížkovský, L.: Dějiny myšlení o právu, Praha 2007

Alexy, R.: Pojem a platnosť práva, Bratislava 2009

Alexy, R.: Lidská důstojnost a princip proporcionality, Právník č. 11/2015

Beran, K.: Pojem osoby v právu, Praha 2012

Berdisová, L.; Káčer, M.; Colotka, P.: Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha 2016

Broulík, J.; Bartošek, J.: Ekonomický přístup k právu, Praha 2015

Colotka, P.; Káčer, M.; Berdisová, L.: Právna filozofia dvadsiateho storočia, Bratislava 2016

Dworkin, R.: Když se práva berou vážně, Praha 2001

Dworkin, R.: Ríša práva, Bratislava 2014

Epstein, R. A.: Právo, ekonomie a politika, Praha 2010

Fuller, L.: Morálka práva, Praha 1998

Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání, Plzeň 2013

Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň 2012

Hart, H. L. A.: Pojem práva, Praha 2004

Holländer, P.: Filosofie práva, 2. vydání, Plzeň 2012

Holländer, P.: Pojmy v Sizyfovej krošni. Bratislava 2015

Jhering, R.: Boj o právo, Plzeň 2009

Kelsen, H.: O státu, právu a demokracii. Výběr prací z let 1914–1938, Praha 2015

Krsková, A.: Stát a právo v evropském myšlení, Praha 2005

Kubů, L. a kol.: Dějiny právní filozofie, Olomouc 2003

Kühn, Z.: Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha 2002

Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize, Praha 2005

Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, Praha 2014

Machalová, T.: Úvod do právní filozofie, I. díl, Brno 2001

Maršálek, P.: Právo a společnost, Praha 2008

Maršálek, P.: Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie, in: Malý, K.; Soukup, L. (eds.): Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě, Praha 2010, str. 61-79.

Maršálek, P.: Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-1989. Právněhistorické studie, sv. 39, Praha 2007, str. 289-308.

Maršálek, P.: Přirozenoprávní aspekty Všeobecného občanského zákoníku. In: Dvořák, J.; Malý, K. a kol.: 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha 2011, str. 294-300.

Masopust, Z. (ed.): Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu, Praha 2011

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Přibáň, J.: Sociologie práva, Praha 1996

Přibáň, J.: Suverenita, právo a legitimita, Praha 1997

Přibáň, J.; Holländer, P. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii, Praha 2011

Přibáň, J.; Bělohradský, V. et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?, Praha 2015

Radbruch, G.: O napětí mezi účely práva, Praha 2012

Rázková, R.: Dějiny právní filozofie, 2. vydání, Brno 1999

Sandel, M.: Spravedlnost: Co je správné dělat, Praha 2015

Schmitt, C.: Pojem politična, Brno / Praha 2007

Sobek, T.: Argumenty teorie práva, Plzeň 2008

Sobek, T.: Nemorální právo, Plzeň 2010

Sobek, T.: Právní rozum a morální cit: Hodnotové základy právního myšlení, Praha 2016

Šejvl, M.: Idea právního státu v dějinách filozofie, Plzeň 2014

Škop, M.: Právo, jazyk a příběh, Praha 2013

Tomsa, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii, Bratislava 1923

Tomsa, B.: Kapitoly z dějin filosofie práva a státu, Praha 2005

Večeřa, M. – Urbanová, M.: Sociologie práva, Plzeň 2006

Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Praha 2013

 

Jednotlivé tituly budou komentovány v přednáškách. V přednáškách budou též doporučeny některé tituly cizojazyčné.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí19.02.2018Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Pondělí26.02.2018Právní myšlení antiky a středověku doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
Pondělí05.03.2018Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich vývoj doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
Pondělí12.03.2018Právní myšlení novověku doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Pondělí19.03.2018Právní pozitivismus a jeho kritici doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Pondělí26.03.2018Nonpozitivistické myšlení druhé poloviny 20. stoletíJUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 
Pondělí09.04.2018Právní realismus a kritická studia právní. Ekonomická analýza práva doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 
Pondělí16.04.2018Diskursivní teorie právní argumentace doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 
Pondělí23.04.2018Ústavní teorie 20. století prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Pondělí30.04.2018Právo, zákon a spravedlnost – ústřední téma právní filosofie prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK