PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Politický kontext soudní moci II. - HP2086
Anglický název: Political Context of Judicial Power II
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Neslučitelnost : HV1919
Ve slož. prerekvizitě: HM2301
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (31.01.2018)
Povinně volitelný předmět určený zejména studentům nižších ročníků si klade za cíl upozornit studenty na faktický význam a vliv soudní moci, jakož i na její právní a politická omezení. Navazuje zejména na problematiku dělby moci, ale i další témata z obecné teorie práva, státovědy a politologie. Předmětem zkoumání budou různé varianty právní úpravy soudní moci a jejich důsledky (např. přístup k soudům a pravomoce soudů, modely správy soudnictví, požadavky na výkon funkce soudce a jeho odpovědnost, způsoby rozhodování a závaznost rozhodnutí nejvyšších soudů), jakož i vzájemné působení práva a politiky v oblasti soudní moci (např. modely výběru soudců, soudcovský aktivismus a pasivismus, či role národních soudů v procesu evropské integrace). Pro komparaci budou sloužit vybrané příklady z činnosti Nejvyššího soudu USA, německého Spolkového ústavního soudu, francouzské Ústavní rady a Soudního dvora Evropské unie. Jeden až dva semináře v závěru kurzu budou věnovány politologické analýze aktuálních nálezů Ústavního soudu ČR.

Zkouška z předmětu je kombinovaná. K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

Pro úspěšné absolvování předmětu je potřebné získat nejméně 22 bodů z celkových 40, a to na základě přednesení a odevzdání dvou referátů (každý max. 10 bodů), přípravou projektů (každý max. 10 bodů) a napsáním závěrečné "open-book" eseje (max. 20 bodů).

Optimální kombinaci představují dva referáty (a/nebo projekty) a esej. Minimální požadavky lze splnit prostřednictvím tří referátů (a/nebo projektů), případně referátem (projektem) a esejí.

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (16.01.2017)

SYLLABUS POLITICKÉHO KONTEXTU SOUDNÍ MOCI II.

1. Úvod do tématu

2. Funkce soudní moci a různá pojetí role soudce: soudce jako ústa zákona - soudce jako relativně autonomní aktér v rámci právního a politického systému - soudce jako tvůrce práva a politiky

3. Pravomoce soudů a ústavních soudů zvláště, meze soudního, resp. ústavního přezkumu

4. Organizace soudnictví a její vliv na nezávislost soudní moci, modely správy soudnictví, požadavky na výkon funkce soudce, odpovědnost soudců

5. Modely výběru soudců, úprava deliberace a rozhodování

6. Závaznost soudních rozhodnutí a možnosti jejich přezkumu, problém soudcovského aktivismu a pasivismu

7. Mezinárodní soudnictví, výběr mezinárodní soudců a soudní dialog mezinárodních a vnitrostátních soudů

8. Evropský soudní dvůr jako příklad úspěšného politického hráče?

9. "Soudcokracie": hrozba, skutečnost nebo ideál? 

10. Analýza vybraných rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z právního a politického hlediska

11. Závěrečná open-book esej a následná diskuse, zhodnocení postavení ústavních soudů v právním a politickém systému obecně i konkrétně v České republice

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 84 %.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (06.02.2019)

Koopmans, T.: Courts and political institutions. Cambridge 2003, vybrané kapitoly

Kosař, D.: Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha, 2016.

Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Praha 2014, vybrané kapitoly

Ondřejková, J.: Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha 2017

Robertson, D.: The Judge as Political Theorist. Princeton University Press 2010, vybrané kapitoly

Shapiro, M.: Courts – a comparative and political analysis. Chicago 1981, vybrané kapitoly

Shapiro, M., Stone Sweet, A.: On Law, Politics and Judicialization. Oxford University Press 2002, vybrané kapitoly

Smekal, H., Pospíšil, I. et al.: Soudcokracie, nebo judicializace politiky?: vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vybrané kapitoly

Šámal, P. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy. Praha 2018.

Šimíček, V.: Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech-čas pro změnu? Brno 2007

The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford University Press 2008, vybrané kapitoly

The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford University Press 2006, vybrané kapitoly


 Další literatura je uvedena u jednotlivých seminářů a v případě zájmu účastníků může být doplněna i v průběhu kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK