PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe - HP2083
Anglický název: Making and Interpreting Laws - Theory and Practice
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Prerekvizity : HP0682, HP1171
Ve slož. prerekvizitě: HM0101, HM2501
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Kurs představuje parlamentní tvorbu zákonů a jejich soudní interpretaci jako dvě strany téže mince. Zákony jsou
připravovány podle určitých legislativně technických, ale též ústavních a právněpolitických pravidel a principů,
podle nichž jsou potom i interpretovány. Kurs rozebere praxi tvorby zákonů v České republice, s přihlédnutím k
teoretickým a historickým východiskům. Metody interpretace práva budou demonstrovány na příkladech z české
judikatury. Studenti si v kursu vyzkouší i praktickou přípravu návrhu zákona a řešení interpretačních úloh. Kurs se
opírá o monografie Česká parlamentní kultura a Metody a zásady interpretace práva, o další doporučenou
literaturu a dále o prameny, především o parlamentní tisky, stenoprotokoly, přípravné materiály legislativního
procesu a soudní rozhodnutí. Bude probíhat formou přednášek, diskusí a řešení praktických úloh.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Atestace: pohovor nad odevzdanými úkoly

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe

PODROBNÝ PROGRAM PRO ZS 2017/2018

 

Garant a vyučující: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK

e-mail: wintr@prf.cuni.cz  telefon: 221 005 473 místnost: 333,2

Status kurzu: povinně volitelný předmět PF UK v zimním semestru (pro semestry 3., 5., 7., 9.)

Zkouška: pohovor na základě předem zaslaných řešení úloh

 

11. 10. Úvodní hodina. Vztah mezi tvorbou a interpretací zákona – dvě strany téže mince. Legislativní proces ve vládě a Parlamentu; zadání úkolu kriticky rozebrat návrh zákona ze 7. volebního období PSP dle výběru studenta

 

18. 10. se výuka nekoná

 

25. 10. Posuzování návrhu zákona. Hlediska ústavní, mezinárodněprávní, unijní, ekonomická, administrativní. Kritický rozbor předem rozeslaných návrhů zákonů projednávaných ve vládě či Poslanecké sněmovně vybraných vyučujícím

 

1. 11. Legislativní technika, obsah důvodové zprávy; zadání psaní cvičného návrhu zákona

 

do 6. 11. odevzdat kritický rozbor vybraného návrhu zákona ze 7. volebního období PSP

 

8. 11. Prezentace kritických rozborů návrhů zákonů. Vybrané problémy tvorby návrhů zákonů

 

15. 11. Jazykový, systematický, historický a teleologický výklad; zadání interpretačních úloh

 

22. 11. Pravidla přednosti. Textualismus, intencionalismus, purposivismus a pluralismus

 

do 27. 11. odevzdat řešení interpretační úlohy

 

29. 11. Prezentace řešení interpretačních úloh. Konzultace ke cvičným návrhům zákonů

 

do 4. 12. odevzdat cvičný návrh zákona

 

6. 12.  Prezentace studentských návrhů zákonů. Vybrané problémy tvorby návrhů zákonů

 

13. 12. Prezentace studentských návrhů zákonů. Aktuální a koncepční problémy tvorby práva

 

20. 12. Prezentace studentských návrhů zákonů. Aktuální a koncepční problémy tvorby práva

 

Hlavní zdroje a literatura:

Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, J.: Příprava návrhů právních předpisů. Praktická pomůcka pro legislativce, Praha 2010 (http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf)

kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Praha 2011 (www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx)

Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Praha 2010

Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Praha 2013

Melzer, F.: Metodologie nalézání práva, Praha 2010

Legislativní pravidla vlády - http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/

Knihovna připravované legislativy vlády ČR (VeKLEP pro veřejnost) - https://apps.odok.cz/kpl

Web Poslanecké sněmovny se sněmovními tisky a stenoprotokoly od roku 1867 - http://www.psp.cz/

Databáze rozhodnutí Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Web Nejvyššího soudu (http://www.nsoud.cz/) a Nejvyššího správního soudu (http://www.nssoud.cz/)

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Atestace: pohovor nad odevzdanými úkoly

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Povinná:

Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P.. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. 2010.

Wintr, J.. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013.

Doporučená:

Gerloch, A. Teorie práva, 6. vyd. Plzeň. 2013.

Gerloch, A. /Kysela, J. /Kühn, Z. /Wintr, J. / Maršálek, P./ Beran,K.. Teorie a praxe tvorby práva. Praha. 2008.

Gerloch, A. / Maršálek, P. (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha. 2013.

Gerloch, A. / Tomášek, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha. 2010.

Gerloch, A. / Tryzna, J. / Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012.

Kolář, P. / Kysela, J. / Syllová, J. / Georgiev, J. / Pecháček, Š. Parlament České republiky, 3. vydání. Praha. 2013.

kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe), (www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx). Praha. 2011.

Kysela, J. Zákonodárství bez parlamentů. Praha. 2006.

Mansfeldová, Z. / Linek, L. (eds.). Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje. Praha. 2009.

Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Praha. 2010.

Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň. 2008.

Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. 2011. Praha, Plzeň.

Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. 2009.

Wintr, J.. Česká parlamentní kultura. Praha. 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK