PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Migrační právo - HP2015
Anglický název: Migration Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Mgr. Iva Hřebíková
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Prerekvizity : HP0701, HP0702, HP1172
Ve slož. prerekvizitě: HM1601, HM2701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (18.09.2017)

Předmět Migrační právo zahrnuje představení cizineckého práva, azylového práva či právní úpravy udělování státního občanství, tedy témat, které zasahují do několika oblastí práva veřejného (ústavní právo, správní právo, mezinárodní právo veřejné, evropské právo, právo sociálního zabezpečení), ale mají (zejména cizinecké právo) i své soukromoprávní souvislosti. Předmět se zaměřuje na danou problematiku výhradně z hlediska postupů orgánů veřejné správy a v tomto smyslu tedy spadá do zvláštní části správního práva. Předmět seznámí studenty se základními rozhodovacími procesy orgánů veřejné správy týkající se pobytu cizinců a jejich právního postavení od momentu vstupu cizince na území až po ukončení pobytu cizince na území či rozhodování o udělení státního občanství. Pozornost bude věnována jednotlivým titulům pro pobyt cizince na území, a to včetně specifických důvodů azylových a důvodů sloučení rodiny. S ohledem na procesní zvláštnosti bude rozebrána i právní úprava řízení ve správním soudnictví v těchto věcech.

Nabyté znalosti si někteří z vás budou moci vyzkoušet v navazující praxi v partnerské neziskové organizaci v rámci předmětu Odborná praxe - Praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů. Podmínkou pro účast na praxi je zkouška z předmětu Migrační právo složená s ohodnocením výborně nebo velmi dobře, 80% docházka na semináře tohoto předmětu a dvoustránkový motivační dopis odevzdaný do 24. ledna daného roku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Eva Preclíková (07.11.2016)

Tento předmět naváže na tradici předmětu Teorie a praxe azylu a uprchlictví, který se k dané problematice také vztahuje, ale věnuje pouze části této problematiky (azylové právo) a z hlediska postupů vnitrostátních orgánů spíše okrajově. Společně s tímto předmětem tak poskytne studentům širší teoretický základ z oblasti migračního práva, který mohou využít nejen v následné praxi, ale již během studia v rámci předmětu Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích a či Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (22.09.2017)

Kurs v ak. roce 2017-2018

-          Zacílení na právní regulaci otevřenosti / uzavřenosti států vůči cizincům.

-          Více tematizujeme státní občanství či otázku integrace.

Cíl kursu: seznámit Vás podrobně s problematikou migrace v českém právu a ukázat Vám souvislosti v evropském a mezinárodním právu. Na konci kursu budete rozumět tomu, proč je migrační právo takové, jaké je – myslím, že můžeme klidně slíbit, že budete chápat jeho logiku. Měli byste také umět základní argumentaci zákonem o pobytu cizinců, rozumět jeho systematice, a vědět kam a s čím se můžete v této právní oblasti obrátit, pokud budete mít klienta s otázkou spadající do cizineckého práva.

 

Přednášky:

11.10. Mezinárodněprávní a evropské ukotvení migračního práva. JUDr. Věra Honusková, Ph.D., PFUK

Existuje mezinárodní migrační právo? Evropské migrační právo? Je možné je vnímat jako otevřené vůči migraci, anebo uzavřené? Dokážeme oddělit právní regulaci migrace od právní regulace uprchlictví?

18.10. Ústavní a filosofická dimenze migračního práva. JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D.

Co obnáší státní občanství a jaké je postavení státních občanů a dalších částí obyvatelstva? Jak lze nahlížet na přístup ke státnímu občanství a jak na jeho pozbývání? Je přípustné státní občanství odejmout a pokud ano, kdy?

25.10. 1. Řízení o udělení státního občanství v ČR. 2. Sloučení rodiny – možnost, nebo nárok? JUDr. Věra Honusková, Ph.D., PFUK

Podmínky pro udílení občanství v ČR, řízení, výluka soudního přezkumu v některých oblastech.

1.11. Sonda do historie. Země nikoho: uprchlíci a denaturalizace kolem roku 1938.  Mgr. Michal Frankl, Ph.D., Masarykův ústav a archív Akademie věd ČR

8. 11. Integrace cizince do společnost. Občan jako vzor integrace? Prof. Kees Groenendijk, Radboud University, Nijmegen, Nizozemí (emer. prof.)

Je integrace nutnou podmínkou pro získání občanství? Jaká je současná praxe? Jak vnímají státy potřebu integrace?

15.11.Organizace státní správy na úseku pobytu cizinců, soudy. JUDr. David Kryska, Ph.D., PFUK

22.11. Řízení o udělení víza a povolení ke vstupu. Mgr. Iva Hřebíková, MV ČR

29.11. Řízení o udělení dlouhodobého pobytu. Mgr. Iva Hřebíková, MV ČR

6.12. Řízení o udělení přechodného pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků JUDr. Věra Honusková, Ph.D., PFUK

Už ne cizinci, ale ještě ne občané. Co všechno mohou a nemohou cizinci z jiných zemí EU? A co jejich manželé a manželky, které jsou z jiných, než evropských zemí?

13.12 Řízení o udělení trvalého pobytu JUDr. Věra Honusková, Ph.D., PFUK

Překročení prahu po pěti letech. Možnost získání trvalého pobytu, co to obnáší a k čemu opravňuje?

20.12. 1. Řízení o vyhoštění. 2. Řízení o zajištění. JUDr. David Kryska, Ph.D., PFUK

Příslušná judikatura vnitrostátních i mezinárodních soudů, resp. kontrolních mechanismů bude vždy probrána u jednotlivých témat.

 

Literatura:

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha: Linde Praha, 2012.

MADLEŇÁKOVÁ, L. Pobyt cizinců. In: SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). Praha: Leges, 2011.

HŘEBÍKOVÁ, I., KURŽEJA, J. Správní řízení na úseku pobytu cizinců. Praha: PA ČR, 2006.

JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010.

JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis, visum? K poctě JUDr. Otakara Motejla. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 16. června 2010 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010.

Jílek, D.; Pořízek, P. (eds.) Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv - "Návratová" směrnice (2008/115/ES): rok první. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012.

JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Pobyt cizinců: vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014.

LAŠTOVKA, Karel. Československé správní právo. Část zvláštní. I. díl. Praha: Melantrich, 1936.

PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Část 2. Nástin zvláštní části práva správního. Praha: Jednota právnická, 1906.

KOSAŘ, David; LUPAČOVÁ, Hana. Migration Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.

Šturma,P., Honusková, V, a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.

Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa11.10.2017Mezinárodněprávní a evropské ukotvení migračního právaJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa18.10.2017Ústavní a filosofická dimenze migračního práva. JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. 
Středa25.10.2017Řízení o udělení státního občanství v ČR. Sloučení rodiny – možnost, nebo nárok?JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa01.11.2017Sonda do historie. Země nikoho: uprchlíci a denaturalizace kolem roku 1938. Mgr. Michal Frankl, Ph.D. 
Středa08.11.2017Integrace cizince do společnost. Občan jako vzor integrace?  
Středa15.11.2017Organizace státní správy na úseku pobytu cizinců, soudy.JUDr. David Kryska, Ph.D. 
Středa22.11.2017Řízení o udělení víza a povolení ke vstupu. Mgr. Iva Hřebíková 
Středa29.11.2017Řízení o udělení dlouhodobého pobytu. Mgr. Iva Hřebíková 
Středa06.12.2017Řízení o udělení přechodného pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků.JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa13.12.2017Řízení o udělení trvalého pobytu.JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Středa20.12.2017Řízení o vyhoštění. Řízení o zajištění.JUDr. David Kryska, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK