PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bankovní právo - HP1841
Anglický název: Banking Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Vyučující: Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1801
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LS 2019 Bankovní právo (HP 1841).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)
Předmět Bankovní právo je mezioborovým úvodem do právní, ekonomické a finančně-technické problematiky bank. Zabývá se základními prvky vzniku a fungování bank, jakožto vůdčích institucí kapitálového a peněžního trhu, a zaměřuje se rovněž na ekonomickou a právní analýzu bankovních činností. Výuka předmětu navazuje na znalostní základ obsažený v povinném kursu finančního práva, jakož i dalších oborů platného práva (zejména práva občanského, obchodního a správního) a výhodou pro jeho úspěšné zvládnutí je též zvládnutí základních postulátů ekonomické teorie, např. v rozsahu vyučovaném v předmětu teorie národního hospodářství.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Obecná pravidla

1.     Zkouška z předmětu Bankovní právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Bankovní právo v letním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Bankovní právo získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Bankovní právo je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

Písemná zkouška

4.     Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách s přihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané literatuře.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani jiné podklady (včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů výpočetní a sdělovací techniky).

7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 30 minut.

8.      Písemná zkouška se skládá formou testu, obsahujícího 18 otázek. Ke každé z nich jsou nabídnuty čtyři odpovědi, které student označí za pravdivé nebo nepravdivé.

9.      Každá studentem správně označená odpověď je hodnocena jedním bodem. Za aktivitu při výuce se přičítá bodová bonifikace. Za absence na přednáškách v rozsahu větším než 50 % se odečítá bodová malifikace (- 4 body za přednášku). Maximálně je možno získat 72 bodů.

Hodnocení zkoušky

10.   Zkouška je hodnocena takto

 

Počet bodů

Klasifikace

72-65

výborně

64-57

velmi dobře

56-48

dobře

47-0

neprospěl/a

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Obsah vyučovaného předmětu zahrnuje následující okruhy přednášených témat:

- Úvod do bankovního práva

- Bankovní licence

- Pravidla organizace a činnosti bank

- Bankovní dohled

- Bankovní úvěr

- Aktivní a pasivní bankovní obchody

- Ochrana spotřebitele v bankovních službách

- Zajištění a vymáhání bankovních pohledávek

- Investiční bankovnictví

- Platební styk a zúčtování

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 35 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Základní literatura:

1.     Prezentace z přednášek distribuované elektronicky v závěru výuky

2.      Bakeš/Karfíková/Kotáb/Marková a kol.; Finanční právo; 6. vydání; Praha; C.H. Beck; 2012, ISBN 978-80-7400-440-7

- Kapitola V. Státní dozor a finanční kontrola

- Kapitola XVIII. Měna a peněžní oběh

- Kapitola XX. Zahraniční platební operace

- Kapitola XXI. Finanční trh a jeho instrumenty

- Kapitola XXII. Subjekty finančního trhu

3.      Dvořák, Petr; Bankovnictví pro bankéře a klienty; 3. vydání, Praha; Linde Praha; 2005, ISBN 80-7201-515-X

4.      Karfíková, Marie a kol.; Teorie finančního práva a finanční vědy; Praha; Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7552-935-0

- Část B. Kapitola 3.1

5.      Liška, Petr; Dřevínek, Karel; Elek, Štefan; Kotáb, Petr; Rýdl, Tomáš; Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha; 2016, ISBN 978-80-7552-385-3

 

Ostatní literatura:

1.     Jílek, Josef; Peníze a měnová politika; Grada Publishing, Praha; 2004;

2.      Juřík, Pavel; Platební karty - Velká encyklopedie 1870 - 2006; Grada Publishing, Praha; 2006

3.      Musílek, Petr; Finanční trhy a investiční bankovnictví; ETC Publishing, Praha; 1999

4.      Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.; Základní principy bankovnictví; Karolinum, Praha; 2008

5.      Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách – komentář; C.H.Beck, Praha; 2011

6.      Půlpánová, Stanislava; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha; 2007

7.      Revenda, Zbyněk a kol.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. vydání, Management Press; Praha; 2011

8.      Revenda, Zbyněk; Centrální bankovnictví; 3. vydání, Management Press, Praha; 2011.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.       zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

2.       zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3.       zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

4.       zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

5.       zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících

6.       zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

7.       zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

8.       zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

9.       zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

10.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

11.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

12.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

13.   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

15.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

16.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

17.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV)

18.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR)

19.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (směrnice BRRD)

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý26.02.2019Úvod do bankovního právaJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Úterý05.03.2019Bankovní licenceJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Úterý12.03.2019Pravidla činnosti bank I.doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Úterý19.03.2019Pravidla činnosti bank II.JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Úterý26.03.2019Pravidla činnosti bank III.JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Úterý02.04.2019Bankovní dohleddoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Úterý09.04.2019Bankovní úvěr a zajištění bankovních pohledávekIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Úterý16.04.2019Aktivní a pasivní bankovní obchody, ochrana spotřebiteleIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Úterý23.04.2019Investiční bankovnictvíIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Úterý30.04.2019Platební styk a zúčtování I.JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Úterý07.05.2019Platební styk a zúčtování II.JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK