PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanskoprávní vztahy v přepravě - HP1812
Anglický název: Civil relations in transportation
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Korekvizity : HP0273
Ve slož. prerekvizitě: HM1201
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Předmět navazuje na základní výklady přednesené v rámci předmětů společného základu. Detailně seznamuje se soukromoprávními vztahy vznikajícími při přepravě osob a nákladu, s jejich právní úpravou a souvisejícími otázkami, včetně důrazu na příslušnou judikaturu. Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Forma kontroly studia: zkouška (písemný test)

 

Seznam studijní literatury:

Povinná:

1) Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (vybrané pasáže)
2) Švestka, J. - Dvořák, J. et al.: Občanské právo hmotné. 2 svazek. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009 (vybrané pasáže).
3) Švestka, J. - Spáčil, J. - Škárová,M. - Hulmák, M. et al.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 (vybrané pasáže).
4) Holub, M. et al.: Občanský zákoník. Komentář. 2. svazek. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2003 (vybrané pasáže).
5) Eliáš, K. et al.: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008 (vybrané pasáže).

Doporučená a rozšiřující literatura (vybrané pasáže):

I. Monografická:

1) Krofta, J.: Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Praha: Leges, 2009.
2) Pernica, P. et al.: Doprava a zasílatelství. Praha: ASPI Publishing, 2001.
3) Zelený, L.: Osobní přeprava. Praha: ASPI, 2007.
4) Zelený, L. et al.: Nákladní doprava a zasílatelství. Praha: ASPI, 2005.

II. Časopisecká:

1) Fiala, J. - Švestka, J.: Úvaha nad některými otázkami osobní přepravy podle občanského zákoníku. In: Socialistická zákonnost č. 3/1984.
2) Fiala, J. - Švestka, J.:K některým aktuálním otázkám osobní přepravy. In: Právník č. 10/1986.
3) Kapras, J.: Jízda na černo. In: Právník, XIII., 1932, č. 9-10.
4) Nesnídal, J.: Odpovědnost za zásilku. In: Ekonom č. 37/1997.
5) Pazderka, S.: "Pokuta za černou jízdu". (Několik poznámek nad jedním rozsudkem). In: Právní rozhledy č. 7/2000.
6) Vrcha, P.: K institutu postihu (pokuty, přirážky) podle vyhlášky o městském přepravním řádu. In: Právní rozhledy č. 9/2000.
7) Zima, P.: Přepravní řády dnes. In: Právo a doprava č. 6/1995.


Seznam právních předpisů:

I. Zákony (vždy vybrané pasáže):

1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Prováděcí předpisy

1) Vyhl. č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhl. č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhl. 15/1971 Sb.
3) Vl. nař. č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění vl. nař. 295/2000 Sb.
4) Vl. nař. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
5) Vyhl. č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy.

III. Hlavní mezinárodní úmluvy

1) Vyhl. č. 39/1976 Sb., o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy.
2) Vyhl. č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších změn (zejm. Protokol z roku 1999, vyhl. pod č. 49/2006 Sb. m. s.
3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2005 Sb. m. s., o Dohodě mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Głuchołazy.
4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2003 Sb. m. s., o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ("Montrealská úmluva", 1999).
5) Sdělení MZV č. 91/2006 Sb. m. s., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (dále jen CVR).
6) Vyhl. č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen CMR).
7) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 193/1996 Sb., o Úmluvě Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží ("Hamburská pravidla o konosamentech").
8) Sdělení MZV č. 32/2006 Sb. m. s., o Budapešťské úmluvě o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (dále jen CMNI).

IV. Evropské právo:

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17bHP1812p1Po 26.02.2018 10:00 - 11:30 přednáška Úvod do problematiky: základní pojmy, historický vývoj doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 05.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Přehled platné právní úpravy přepravních vztahů doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 12.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Určení právního režimu přepravy doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 19.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Smlouva o přepravě osob I. (pojmové znaky a jejich rozbor) doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 26.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Smlouva o přepravě osob II. (jízdné a jízdní doklad) doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 02.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Velikonoční pondělí – výuka neprobíhá
Po 09.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Práva cestujících v právu EU doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 16.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Přeprava věci doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 23.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Odpovědnost v přepravních poměrech doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 30.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Mezinárodní přeprava doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Po 07.05.2018 10:00 - 11:30 přednáška Děkanský den - výuka neprobíhá doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
přednáška Písemný test 14.5.2018 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK