PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení - HP1301
Anglický název: Law of International Security and Disarmament
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 130
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Vyučující: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Anotace
Poslední úprava: Blanka Smutná (14.02.2019)
Předmět je zaměřen na vymezení pojmu mezinárodní bezpečnost, vztah k odzbrojení, k řešení sporů, k právu ozbrojených konfliktů. Dále bude zahrnovat pravidla na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost: zákaz použití síly, zákaz vměšování do vnitřních záležitostí států včetně dovolených způsobů vměšování, další pravidla na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost. Při výuce budou vymezeny i institucionální aspekty mezinárodní bezpečnosti, otázky úlohy mezinárodních orgánů a organizací OSN, oblastní organizace, organizace kolektivní sebeobrany. Vedle otázek mezinárodní bezpečnosti bude předmět zaměřen i na právo odzbrojení, jeho pojem, historický vývoj, jednotlivé oblasti úpravy a smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení. Pozornost bude věnována i kontrole v oblasti odzbrojení, jednotlivých metod a prostředků kontroly a na úlohu mezinárodních orgánů a organizací v oblasti kontroly. Cílem předmětu je rovněž ukázat vztah odzbrojení k zakázaným prostředkům a způsobům vedení ozbrojených konfliktů.
Literatura
Poslední úprava: Blanka Smutná (25.10.2017)
Povinná:
  • Ondřej, J.. Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. 2. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň. 2008.
  • Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní část. 6.. Praha, C.H.Beck. 2011.
Doporučená:
  • Ondřej, J., Potočný, M.. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 4. vydání. Praha, C.H.Beck. 2016.
Volitelná:
  • Tůma, M. a kol.. Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Ústav strategických studií, Univerzita obrany. Brno. 2004.
  • Tůma, M. Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných a jaderné odzbrojení. Ústav mezinárodních vztahů. Praha. 2009.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Blanka Smutná (15.10.2018)

Zkouška je ústní, student si vybírá dvě otázky ze seznamu otázek.

 

Seznam otázek pro Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení ZS 2018/2019

1)      Vymezení základních pojmů (bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, kolektivní bezpečnost), hrozby pro mezinárodní bezpečnost

2)      Komponenty na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost

3)      Historický vývoj mezinárodní bezpečnosti (otázky míru a války)

4)      Zásada zákazu použití síly a hrozby silou

5)      Zákaz vměšování do záležitostí jiných států, problematika humanitární intervence

6)      Zásada pokojného řešení mezinárodních sporů

7)      Úloha OSN v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti ( úloha Rady bezpečnosti, Valného shromáždění OSN), úloha v oblasti mírového urovnávání sporů (kap. VI Charty OSN)

8)      Rada bezpečnosti - akce při ohrožení, porušení mezinárodního míru a bezpečnosti (kap. VII Charty OSN)

9)      Mírové operace (právní základ, význam)

10)   Význam úloha jiných mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti (oblastní dohody a orgány kap. VIII Charty OSN) AU, OAS, LAS, OBSE

11)    Organizace kolektivní sebeobrany (NATO), úloha Evropské unie

12)   Právo na sebeobranu, jiné případy dovoleného použití ozbrojené síly

13)   Postavení nestátních aktérů a jejich vliv na mezinárodní bezpečnost

14)   Základní pojmy práva odzbrojení (odzbrojení, omezení zbrojení, kontrola zbrojení atd.)

15)   Historický vývoj v oblasti odzbrojení

16)   Prameny práva odzbrojení

17)   Odzbrojení a omezení zbrojení v oblasti jaderných zbraní

18)   Odzbrojení v oblasti chemických, bakteriologických zbraní

19)   Odzbrojení v oblasti konvenčních zbraní   

20)   Problematika kontroly a donucení v oblasti odzbrojení a omezení zbrojení

 

Sylabus
Poslední úprava: Blanka Smutná (15.10.2018)

 

Výběrový předmět podrobně rozvíjí některá témata povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné. Zejména navazuje na přednášky o vývoji mezinárodního práva, na přednášku o právu ozbrojených konfliktů a mezinárodní bezpečnosti. Úzký vztah má i k přednáškám o donucení, pokojném řešení mezinárodních sporů a k právu mezinárodních organizací. Všechna tato témata jsou pojímána z hlediska mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení. Právo odzbrojení je koncipováno jako nové rozvíjející se odvětví mezinárodního práva.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK