PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Legislativní funkce vlády a veřejné správy - HP1221
Anglický název: Legislative Functions of the Government and Public Administration
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 122
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo, Ústavní právo, Teorie práva
Ve slož. prerekvizitě: HM1601, HM2501
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.02.2017)

Kurz je zaměřen na teorii, techniku a proces tvorby práva ze strany orgánů veřejné správy. Vede studenty k pochopení zásad a souvislostí tvorby práva, čímž rozvíjí a upevňuje poznatky teorie práva, ústavního a správního práva a dalších právních oborů. Přispívá k orientaci v normotvorbě veřejné správy a možnostech jejího využití, ovlivnění, lobbingu a prosazování v legislativním procesu. Kurz legislativy směřuje též k posílení porozumění právnímu textu a schopnosti absolventů jej tvořit. Znalost a schopnost tvorby práva s pochopením specifik terminologie, struktury, systematiky a vzájemných vazeb právních předpisů je základní výbavou kvalitního právníka, kterou využije při jakékoli aplikaci práva, ať již jde o výklad právních předpisů nebo sepisování norem, podání či smluv.

Kurs se zaměřuje nejen na výklad, ale i na praktické příklady, úkoly, trénink legislativních schopností, nejčastější spory, prohřešky a judikaturu v záležitostech legislativy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.02.2017)

1. Docházka min. 50 % a aktivní účast na hodinách s připravenými podklady.
2. Samostatný návrh a řešení praktického příkladu - sepis návrhu právního předpisu.
3. Průběžné testy orientace v oboru a schopnosti formulovat myšlenky.
4. Úspěšné složení zkoušky.

Zkouška probíhá ústně formou rozhovoru mezi zkoušejícím a nejméně dvěma zkoušenými studenty, kteří zodpovídají po jedné otázce z každého bloku. Studenti mají právo na
čas na přípravu a mohou mít libovolné podklady (jako je tomu v praxi). Cílem zkoušky je ověření orientace v oboru a potřebných souvislostech, znalost základních pramenů
a schopnost vlastní argumentace, vyjádření a obhájení vlastního názoru, práce s podklady a aplikace práva.
Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.02.2017)

Sylabus a tematické okruhy ke zkoušce:

A) Blok teoreticko-právní 1. Pojem, systém a členění práva 2. Právní normy 3. Právní principy 4. Prameny práva 5. Interpretace práva, druhy výkladu 6. Aplikace práva, druhy procesů 7. Realizace práva, subjekt, objekt a obsah právních vztahů 8. Právní stát a jeho podstata 9. Mezinárodní právo a jeho vztah k vnitrostátnímu právu
B) Blok legislativní praxe 1. Legislativa na úrovni gesčních ministerstev 2. Legislativa na úrovni vlády 3. Legislativa na úrovni Parlamentu 4. Publikace právních předpisů, platnost, účinnost, derogace 5. Normotvorba územních samosprávných celků 6. Legislativa a soudy, zejm. Ústavní soud 7. Legislativa a veřejný ochránce práv 8. Věcný záměr zákona, RIA, CIA 9. Návrh zákona, legislativní technika 10. Návrh podzákonných předpisů, legislativní technika 11. Popis legislativních jevů na příkladu NOZ Literatura: Povinná: - Knapp, V.: Teorie práva. Praha. C. H. Beck, 1995 - kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha. Ministerstvo vnitra, 2011
- Legislativní pravidla vlády
Doporučená:
-     Gerloch, A., Kysela, J. (eds.). Tvorba práva v České republice po vstupu do EU. Praha. ASPI, 2007
-     Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. Úřad vlády, 2010
-     Melzer, F. Metodologie nalézání práva. 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2011
-     Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha. Ústav státu a práva, 2011
-     Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK